Деловодна информация
00274
ОП-7 16/06/2016 (дд/мм/гггг)
не
00274-2016-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Руен 000057211
ул. Първи май 18
село Руен BG341 8540 България
Цветелина Стойчева +359 5944-6233
obstina_ruen@mail.bg +359 5944-6476

Интернет адрес/и

http://www.obstinaruen.com

http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen/obschestveni-porchki-sobschenija-i-profil-na-kupuvacha.php


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen/obschestveni-porchki-sobschenija-i-profil-na-kupuvacha/00274-2016-0004.php
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА РУЕН, ОБЛАСТ БУРГАС ПО МЯРКА 07 – „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ НА „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-
79400000      
Услуги

Предмет на поръчката са консултантски услуги по подготовка на проектно предложение и окомплектоване на пакет от документи за кандидатстване на Община Руен, област Бургас по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. в съответствие с изискванията на ДФЗ за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на Мярка 07 „Основни услуги и обновяване населата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 и правни консултации.
В изпълнение на възложената му обществена поръчка, Изпълнителят следва да осъществи и изпълни адекватни и съобразени изцяло с изискванията на Възложителя дейности, гарантиращи коректното и в съответствие с изискванията на ПРСР 2014-2020 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 7.2.„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
169000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Предоставяне на консултантски услуги по проект за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Дъскотна – Община Руен“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Мястото за изпълнение на поръчката по всички обособени позиции е община Руен, област Бургас.

Дейностите, включени в предмета на обособената позиция :
Дейност 1: Предоставяне на консултантски услуги, свързани с изготвяне и комплектоване на Заявление за подпомагане, необходимо на Община Руен за кандидатстване с проектно предложение по ПРСР 2014-2020 г.Изготвянето на Заявлението за подпомагане и комплектоването на необходимите документи по всяко едно от проектните предложения ще се извърши след датата на получено при Изпълнителя, уведомително писмо от Възложителя за стартиране изпълнението на съответните дейности и Дейност 2: Предоставяне на консултантски услуги за разработване на документации за обществени поръчки за одобрените по проектното предложение разходи и последващи дейности по управление, изпълнение и отчитане на проекта както и подготовката на заявки за плащане, в случай на сключен договор за отпусната финансова помощ по ПРСР 2014г.-2020г.
В рамките на Дейност 2 следва да бъдат предоставени консултантски услуги, свързани с управление, изпълнение и отчитане на проекта в съответствие с изискванията на Възложителя, както следва:- Подпомагане процеса на документиране на изпълнението на проектите, вкл. комплектоване на пакета от документи към заявки за плащане, в т.ч. осъществяване на предварителен преглед на актовете, изготвяни по време на строителството и изискуема документация при подаване на заявки за плащане и предоставяне на препоръки относно оформянето и съдържанието им; проверка и корекция, при необходимост, на приемо-предавателни протоколи за извършени СМР между строителя и изпълнителя; предварителна проверка на проформа фактури и издадени разходооправдателни документи в изпълнение на проекта; проверка на извършени плащания по проекта и коректното им документиране;- Подготовка на необходимата кореспонденция между Възложителя и ДФ „Земеделие” по повод изпълнението и отчитане дейностите по проекта, в т.ч. уведомителни писма, отговори на такива, изготвяне на искания за анекси към сключения с ДФ „Земеделие” договор за финансово подпомагане и други свързани с цялостното изпълнение на проекта;- Осъществяване на сътрудничество и координация между всички заинтересовани страни в рамките на проекта – Възложител, ДФЗ, изпълнители на договори;- Изпълнение на ежедневните дейности, свързани с отчитане изпълнението на проекта. Избраният изпълнител следва по поставени от възложителя въпроси по изпълнението на проектите да дава отговори след получаване на съответния въпрос, възникнал в хода на изпълнение на проекта; - Изготвяне на справки във връзка с изпълнение на договора, при писмено искане от страна на Възложителя;- Подготовка и представяне на отговор на въпроси и питания от и към ДФ „Земеделие” по време на изпълнение на проектите. Консултиране на Възложителя относно изпълнение на препоръки, дадени от страна на Управляващия орган, получени в резултат на проведени проверки на място и одити на изпълнението на проекта;-Участие при осъществяване на проверки на място от страна на ДФ „Земеделие” по изпълнение на договора, след писмена покана от страна на Възложителя;-Окомплектоване на изискуемата документация към заявки за плащане (фактури, платежни нареждания и др. разходооправдателни документи), свързани с отчитане на дейностите по проекта по отпуснатата безвъзмездна финансова помощ за входиране в ДФ „Земеделие“;- Отчитане на дейностите по проекта от извършване на цялата инвестиция по съответния проект до окончателно отчитане в ДФ „Земеделие”.
Пълното описание и обхватът на дейностите по обособените позиции са описани в Техническата спецификация, неразделна част от документацията към настоящата обществена поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Методология за изпълнение    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
37000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Програма за развитие на селските райони 2014-2020

II.2) Описание 1

„Предоставяне на консултантски услуги по проект за реконструкция на площад в с. Руен, Община Руен“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Мястото за изпълнение на поръчката по всички обособени позиции е община Руен, област Бургас.

Дейностите, включени в предмета на обособената позиция :
Дейност 1: Предоставяне на консултантски услуги, свързани с изготвяне и комплектоване на Заявление за подпомагане, необходимо на Община Руен за кандидатстване с проектно предложение по ПРСР 2014-2020 г.Изготвянето на Заявлението за подпомагане и комплектоването на необходимите документи по всяко едно от проектните предложения ще се извърши след датата на получено при Изпълнителя, уведомително писмо от Възложителя за стартиране изпълнението на съответните дейности и Дейност 2: Предоставяне на консултантски услуги за разработване на документации за обществени поръчки за одобрените по проектното предложение разходи и последващи дейности по управление, изпълнение и отчитане на проекта както и подготовката на заявки за плащане, в случай на сключен договор за отпусната финансова помощ по ПРСР 2014г.-2020г.
В рамките на Дейност 2 следва да бъдат предоставени консултантски услуги, свързани с управление, изпълнение и отчитане на проекта в съответствие с изискванията на Възложителя, както следва:- Подпомагане процеса на документиране на изпълнението на проектите, вкл. комплектоване на пакета от документи към заявки за плащане, в т.ч. осъществяване на предварителен преглед на актовете, изготвяни по време на строителството и изискуема документация при подаване на заявки за плащане и предоставяне на препоръки относно оформянето и съдържанието им; проверка и корекция, при необходимост, на приемо-предавателни протоколи за извършени СМР между строителя и изпълнителя; предварителна проверка на проформа фактури и издадени разходооправдателни документи в изпълнение на проекта; проверка на извършени плащания по проекта и коректното им документиране;- Подготовка на необходимата кореспонденция между Възложителя и ДФ „Земеделие” по повод изпълнението и отчитане дейностите по проекта, в т.ч. уведомителни писма, отговори на такива, изготвяне на искания за анекси към сключения с ДФ „Земеделие” договор за финансово подпомагане и други свързани с цялостното изпълнение на проекта;- Осъществяване на сътрудничество и координация между всички заинтересовани страни в рамките на проекта – Възложител, ДФЗ, изпълнители на договори;- Изпълнение на ежедневните дейности, свързани с отчитане изпълнението на проекта. Избраният изпълнител следва по поставени от възложителя въпроси по изпълнението на проектите да дава отговори след получаване на съответния въпрос, възникнал в хода на изпълнение на проекта; - Изготвяне на справки във връзка с изпълнение на договора, при писмено искане от страна на Възложителя;- Подготовка и представяне на отговор на въпроси и питания от и към ДФ „Земеделие” по време на изпълнение на проектите. Консултиране на Възложителя относно изпълнение на препоръки, дадени от страна на Управляващия орган, получени в резултат на проведени проверки на място и одити на изпълнението на проекта;-Участие при осъществяване на проверки на място от страна на ДФ „Земеделие” по изпълнение на договора, след писмена покана от страна на Възложителя;-Окомплектоване на изискуемата документация към заявки за плащане (фактури, платежни нареждания и др. разходооправдателни документи), свързани с отчитане на дейностите по проекта по отпуснатата безвъзмездна финансова помощ за входиране в ДФ „Земеделие“;- Отчитане на дейностите по проекта от извършване на цялата инвестиция по съответния проект до окончателно отчитане в ДФ „Земеделие”.
Пълното описание и обхватът на дейностите по обособените позиции са описани в Техническата спецификация, неразделна част от документацията към настоящата обществена поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Методология за изпълнение    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
15000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

II.2) Описание 1

"Предоставяне на консултантски услуги по проект за реконструкция на общински път BGS1186/III-208/с. Дъскотна – с. Планиница – с. Рупча – с. Люляково“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Мястото за изпълнение на поръчката по всички обособени позиции е община Руен, област Бургас.

Дейностите, включени в предмета на обособената позиция :
Дейност 1: Предоставяне на консултантски услуги, свързани с изготвяне и комплектоване на Заявление за подпомагане, необходимо на Община Руен за кандидатстване с проектно предложение по ПРСР 2014-2020 г.Изготвянето на Заявлението за подпомагане и комплектоването на необходимите документи по всяко едно от проектните предложения ще се извърши след датата на получено при Изпълнителя, уведомително писмо от Възложителя за стартиране изпълнението на съответните дейности и Дейност 2: Предоставяне на консултантски услуги за разработване на документации за обществени поръчки за одобрените по проектното предложение разходи и последващи дейности по управление, изпълнение и отчитане на проекта както и подготовката на заявки за плащане, в случай на сключен договор за отпусната финансова помощ по ПРСР 2014г.-2020г.
В рамките на Дейност 2 следва да бъдат предоставени консултантски услуги, свързани с управление, изпълнение и отчитане на проекта в съответствие с изискванията на Възложителя, както следва:- Подпомагане процеса на документиране на изпълнението на проектите, вкл. комплектоване на пакета от документи към заявки за плащане, в т.ч. осъществяване на предварителен преглед на актовете, изготвяни по време на строителството и изискуема документация при подаване на заявки за плащане и предоставяне на препоръки относно оформянето и съдържанието им; проверка и корекция, при необходимост, на приемо-предавателни протоколи за извършени СМР между строителя и изпълнителя; предварителна проверка на проформа фактури и издадени разходооправдателни документи в изпълнение на проекта; проверка на извършени плащания по проекта и коректното им документиране;- Подготовка на необходимата кореспонденция между Възложителя и ДФ „Земеделие” по повод изпълнението и отчитане дейностите по проекта, в т.ч. уведомителни писма, отговори на такива, изготвяне на искания за анекси към сключения с ДФ „Земеделие” договор за финансово подпомагане и други свързани с цялостното изпълнение на проекта;- Осъществяване на сътрудничество и координация между всички заинтересовани страни в рамките на проекта – Възложител, ДФЗ, изпълнители на договори;- Изпълнение на ежедневните дейности, свързани с отчитане изпълнението на проекта. Избраният изпълнител следва по поставени от възложителя въпроси по изпълнението на проектите да дава отговори след получаване на съответния въпрос, възникнал в хода на изпълнение на проекта; - Изготвяне на справки във връзка с изпълнение на договора, при писмено искане от страна на Възложителя;- Подготовка и представяне на отговор на въпроси и питания от и към ДФ „Земеделие” по време на изпълнение на проектите. Консултиране на Възложителя относно изпълнение на препоръки, дадени от страна на Управляващия орган, получени в резултат на проведени проверки на място и одити на изпълнението на проекта;-Участие при осъществяване на проверки на място от страна на ДФ „Земеделие” по изпълнение на договора, след писмена покана от страна на Възложителя;-Окомплектоване на изискуемата документация към заявки за плащане (фактури, платежни нареждания и др. разходооправдателни документи), свързани с отчитане на дейностите по проекта по отпуснатата безвъзмездна финансова помощ за входиране в ДФ „Земеделие“;- Отчитане на дейностите по проекта от извършване на цялата инвестиция по съответния проект до окончателно отчитане в ДФ „Земеделие”.
Пълното описание и обхватът на дейностите по обособените позиции са описани в Техническата спецификация, неразделна част от документацията към настоящата обществена поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Методология за изпълнение    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
117000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Програма за развитие на селските райони 2014-2020

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическите и финансови възможности на участниците в обществената поръчка.

Възложителят не поставя изисквания за икономическите и финансови възможности на участниците в обществената поръчка.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва да разполага с екип от специалисти от съответните области с достатъчно опит, стаж и с необходимата професионална квалификация за да осигурят точно, качествено и своевременно изпълнение на поръчката;
2.През последните 3 (три) години, назад, считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), участникът да е изпълнявал консултантски услуги по разработване и/или управление на проекти и/или разработване на тръжни документации, финансирани по донорски програми.
3.Всеки участник трябва да е сертифициран по стандарт: ISO 9001:2008 Система за управление на качеството с обхват управление и отчитане на проекти или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 64, ал. 6, ал. 7 и ал. 8 от ЗОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.


1.За изпълнението на поръчката участника е длъжен да осигури:
•Ръководител екип – специалност „Стопанско управление“, „Икономика“, „Счетоводство и контрол“, „Финанси“, или еквивалентна, минимум 5 /пет/ години общ професионален опит и 3 /три/ години опит по специалността;•Експерт юрист – специалност „Право“ или еквивалентна, минимум 3 /три/ години общ професионален опит и 1 /една/ година опит по специалността;•Експерт СМР – специалност „Архитектура“, „Промишлено и гражданско строителство“, „Строителство на сгради и съоръжения“, „Пътно строителство“ или еквивалентна , минимум 3 /три/ години общ професионален опит и 1 /една/ години опит по специалността;•Технически сътрудник.
Посочените от участника експерти могат да съчетават повече от една експертна позиция в предложения екип за изпълнение на услугите, ако отговарят на поставените от Възложителя минимални изисквания за съответната позиция.
За целите на настоящата процедура под „еквивалентна специалност” следва да се разбира специалност, получена в наше или чуждо (извън страната) учебно заведение, където съответната специалност е наименована по друг начин или обхваща същата област на знанието.
2.През последните 3 (три) години, назад, считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), участникът да е изпълнявал консултантски услуги по разработване и/или управление на проекти и/или разработване на тръжни документации, финансирани по донорски програми.Посочените услуги трябва да са изпълнени преди датата на подаване на офертата от участника.
3.Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Начинът на плащане (за всички обособени позиции) е уреден в проекта на договора, неразделна част от Документацията на настоящата обществена поръчка.
Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3% (три процента) от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка.Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми: - парична сума; - банкова гаранция;- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че е: - безусловна и неотменима;- в полза на Община Руен; - със срок на валидност най-малко 60 дни след срока на изпълнение на договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

07/07/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/07/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Община Руен, с. Руен, ул. Първи май 18, етаж втори, "Заседателна зала"

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Не може да участва в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка участник, при когото са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1от ЗОП, а именно:
- е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
- е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.3.1, в друга държава членка или трета страна;
- има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
-е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
- е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
- е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
- е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
В случай, че участника участва като обединение/консорциум, изброените по-горе изисквания се прилагат за всеки член на обединението/консорциума поотделно. Когато се предвижда участие на подизпълнител, посочените изисквания се прилагат и за подизпълнителя, с оглед на вида и дела на участието.
Всеки участник следва да удостовери липсата на основания за отстраняване чрез попълване на приложения образец на ЕЕДОП към документацията на настоящата обществена поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/06/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва