Деловодна информация
00490
ОП-24 15/06/2016 (дд/мм/гггг)
не
00490-2016-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Марица 000472182
бул. ,,Марица'' № 57А
Пловдив BG421 4003 България
Любомира Ангелова +359 32907825
angelova@maritsa.org +359 32951934

Интернет адрес/и

www.maritsa.org

http://maritsa.bg/обществени-поръчки/?record_id=20160615DPEFY46927


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://maritsa.bg/обществени-поръчки/?record_id=20160615DPEFY46927
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на изпълнител за извършване на ремонтни дейности и превантивно и текущо поддържане на улиците и общинските пътища с техните съоръжения на територията на община Марица
45233000      
Строителство

Текущо поддържане и ремонт на пътните настилки с трошенокаменно покритие, асфалтови покрития и паважно покритие. Текущо поддържане и ремонт на средната разделителна ивица, на банкети, откоси и съоръжения за отвеждане на повърхностни води. Текущо поддържане и ремонт на пътните съоръжения на общинските пътища. Текущо поддържане и ремонт на пътното платно при съоръжения. Текущо поддържане и ремонт на пътни принадлежности в обхвата на общинските пътища.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
580000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Основните видове работи за текущо поддържане и ремонт на пътните настилки са, както следва:
1. текущо поддържане и ремонт на пътните настилки с трошенокаменно покритие:
а) почистване на повърхността на покритието от прах, кал, пясък, свободни каменни материали, земни маси, клони, остатъчни материали от зимното поддържане и др.;
б) намитане на изхвърлените от движението фракции или пясък;
в) създаване на условия за бързо и ефикасно оттичане на повърхностните води;
г) ремонт на отделни повреди и деформации - изкърпване на дупки, запълване на коловози, отстраняване на неравности, вълни и слягания, обезпрашаване и др.;
д) доставка и полагане на трошен камък за пренастилане и стабилизиаране на основа.
2. текущо поддържане и ремонт на пътните настилки с асфалтови покрития:
а) почистване на повърхността им от прах, кал, свободни каменни материали, клони, остатъчни материали от зимното поддържане и др.;
б) почистване на повърхността им от разливи на масло, битум и други течности, опасни за настилката и за участниците в движението;
в) ремонт на мрежовидни пукнатини, обхващащи конструкцията на настилката;
г) ремонт на единични пукнатини и на пукнатини от обемни изменения;
д) ремонт на пукнатини в близост до ръба на настилката, по надлъжната фуга и породени при хлъзгане на настилката;
е) изкърпване на дупки;
ж) възстановяване на ускорено износване на покритието;
з) отстраняване на коловози;
и) напречни вълни и изтласкване;
й) ремонт на слегнали места и издути части на настилката;
к) ремонт на места с избил битум на повърхността на настилката.
3. текущо поддържане и ремонт на пътните настилки с настилки с паважно покритие:
а) почистване на повърхността им от прах, кал и др.;
б) ремонт на повреди по настилката, свързани с деформации на земното легло – пропадания, подувания, коловози, напречни вълни и др.;
в) ремонт и стабилизиране на банкетите;
г) подравняване и подобряване на устойчивостта на бордюрните камъни;
д) пренареждане на разместените паважни блокчета.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на поръчката    60%
Подпоказател "Разпределение на ресурсите и организация на СМР"    70 т.
Подпоказател "Управление на идентифицираните от Възложителя рискове "    30 т.
Цена
40%
II.2.6) Прогнозна стойност
580000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Прогнозна стойност на обществената поръчка за срока на изпълнение на договора е 580 000 / петстотин и осемдесет хиляди/ лева без ДДС , от който за 380 000/ триста и осемдесет хиляди/ без ДДС е осигурено финансиране, а 200 000 /двеста хиляди/ лева без ДДС ще се възложат в случай, че за тази сума бъде осигурено допълнително финансиране. (В прогнозната стойност е включена възможност за опция, която е 200 000 лева без ДДС). Стойността на поръчката е прогнозна и Възложителят не се задължава да я усвои напълно.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да е регистриран в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите, за изпълнението на обекти - втора група, трета категория, а за участник чуждестранно лице – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Доказва се с с Удостоверение за регистрация в ЦПРС или чрез посочване на публичният регистър, в който се съдържа информацията.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът трябва да има реализиран оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти.
Доказва се със справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
2. Да има застраховка "Професионална отговорност", съответстващо на обема и характера на поръчката съгласно чл. 171 от ЗУТ.
Доказва се със заверено копие на застраховка "Професионална застраховка".


1.
Участникът трябва да има е реализиран оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер на 720 000 лв. за последните две приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката е оборот, който е реализиран от извършени строително-монтажни работи.
2. Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност за извършване на СМР в размер на 200 000/ двеста хиляди/ лв., покриваща минималната застрахователна сума за строежи трета категория или еквивалент.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Да е изпълнил строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните пит години от датата на подаване на офертата.
Доказва се със Списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката;
Доказва се със списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата
3. Да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.
Доказва се с декларация по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП.


1. Участникът следва да има изпълнено строителство на най-малко на един обект за изпълнение на строителство, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.
Забележка: Под „строителство, идентично или сходно“ с предмета на поръчката следва да се разбира: изграждане/основен ремонт/реконструкция/рехабилитация/ поддържане на пътища/улици и/или съоръжения към тях.
2. Участникът трябва да разполага със следния екип за изпълнение на поръчката:
2.1. Инженер с образователна степен „магистър”, специалност „Пътно строителство” или еквивалентна, с минимум 3г. професионален опит;
2.2. Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - отговарящ на изискванията по чл. 5 ал. 2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, със стаж не по – малко от 1 г. като КБЗ;
2.3. Специалист контрол на качеството - притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, със стаж не по – малко от 1 г. като СКК.
2.4. За изпълнение на предмета на поръчката, участникът трябва да разполага с минимум по 1 бр. от следната специализирана тежка механизация, машини и автомобили за ремонт и поддържане:
• Пътна фреза с ширина 1000 мм;
• Пътна фреза с ширина 500 мм;
• Автогудронатор;
• Асфалтополагаща машина;
• Валяк двубандажен вибрационен 8-10 т.;
• Валяк двубандажен вибрационен до 2,5 т.;
• Пневматичен колесен валяк;
• Автогрейдер;
• Челен товарач;
• Автомобил – поливомияч с мотометачка;
• Колесен багер (комбиниран) – мин.0,5 м3;
• Автомобил – самосвал;
• Моторна фугорезачка за асфалтови и бетонови повърхности.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора без ДДС.
Гаранцията може да бъде под формата на:
- парична сума, преведена по банкова сметка на Възложителя:
IBAN BG 45 SOMB 9130 33 59938800;
BIC: SOMBBGSF - "Общинска банка" АД ФЦ Пловдив, гр. Пловдив
или
- безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на възложителя със срок на валидност не по-малък от 30 дни след изтичане срока на договора.
или
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора.
Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова гаранция, то тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/07/2016 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/07/2016 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

град Пловдив, бул. ,,Марица'' № 57А, етаж 2-заседателна зала

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

За участниците в процедурата не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП.
Декларира се в ЕЕДОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/06/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва