Деловодна информация
0889
12-00-14 13/06/2016 (дд/мм/гггг)
не
0889-2016-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Басейнова дирекция Черноморски район 103776654
ул. Панагюрище № 17
Варна BG331 9000 Ватикана
Жасмина Керанова +359 52631447
bdvarna@bsbd.org +359 52631448

Интернет адрес/и

http://www.bsbd.org/

http://www.bsbd.org/bg/page_70804.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.bsbd.org/bg/page_70804.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Околна среда

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Басейнова дирекция "Черноморски район", гр. Варна"
45000000      
Строителство

Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Басейнова дирекция "Черноморски район", гр. ,,Варна". Въз основа на Доклад от обследване на Енергийна ефективност се предвижда да се изпълнят редица мерки, свързани с енергийната ефективност на сградата. Въз основа на Доклад от обследване на Енергийна ефективност, се предвижда да се изпълнят редица мерки свързани с енергийната ефективност на сградата, както следва:
- Топлоизолация на стени
- Топлоизолация на покрив
- Топлоизолация на под
- Подмяна на дограма
- Подмяна на отоплителна инсталация
- Подмяна на осветителни тела
От съществуващата сграда се премахват азбестоциментните панели, остават само бетонната настилка и стоманената конструкция – колони и ферми. Изграждат се нови ограждащи щендерни стени, нови вътрешни преградни стени. По долния пояс на стоманените ферми се изпълнява пожарозащитен окачен таван. Върху горния пояс на стоманените ферми се монтират плоскости хидрофобен шперплат и битумни керемиди.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
874502.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Варна, ул. Александър Дякович 33

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Басейнова дирекция „Черноморски район" , гр.Варна“.
Въз основа на Доклад от обследване на Енергийна ефективност, се предвижда да се изпълнят редица мерки свързани с енергийната ефективност на сградата, както следва:
- Топлоизолация на стени
- Топлоизолация на покрив
- Топлоизолация на под
- Подмяна на дограма
- Подмяна на отоплителна инсталация
- Подмяна на осветителни тела
От съществуващата сграда се премахват азбестоциментните панели, остават само бетонната настилка и стоманената конструкция – колони и ферми. Изграждат се нови ограждащи щендерни стени, нови вътрешни преградни стени. По долния пояс на стоманените ферми се изпълнява пожарозащитен окачен таван. Върху горния пояс на стоманените ферми се монтират плоскости хидрофобен шперплат и битумни керемиди. Предвиждат се нови улуци и водостоци. Върху нивелираните и изгладени плоскости XPS се полага ламиниран паркет. В мокрите помещения, фоайетата и битовото помещение се изкъртва съществуващата изравнителна замазка, полагат се плоскости XPS, изпълнява се нова циментова замазка и се лепи гранитогрес. Вътрешните врати и витрини са алуминиеви от студен профил и стъклопакет. На някои помещения са предвидени метални, блиндирани врати. Външната дограма е PVC със стъклопакет. На част от северната фасада се изпълнява бетонов цокъл с битумна хидроизолация и дренажна тръба.
Във функционално отношение връзка с ремонта се променя предназначението и конфигурацията на част от помещенията. Предвижда се обособяване на гараж с работилница, помещение за архив и две заседателни зали. Осигурена е тоалетна за хора в неравностойно положение, помещение за сървър и помещение за почистване. Запазват се двата съществуващи входа.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
874502.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да притежава Удостоверение за регистрация в ЦПРС, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, за строежи минимум първа група, четвърта категория.
При подаване на офертата, изпълнението на изискването се доказва представяне на копие от Удостоверението за регистрация в ЦПРС, заверено с „Вярно с оригинала“.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че тези лица ще изпълняват строителство. Всяко от лицата, изпълняващо строителство, трябва да имат съответната регистрация.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.За изпълнението на поръчката е необходимо участниците да притежават застраховка „Професионална отговорност на строителя“ по чл. 171 от ЗУТ с минимална застрахователна сума в размер, съответстващ на категорията на строежите, за която притежават регистрация.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че тези лица ще изпълняват строителство. Всяко от лицата, изпълняващо строителство, трябва да имат съответната застраховка.
2.Участниците в процедурата следва да са реализирали минимален конкретен оборот от всякакъв вид строителство, през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на прогнозната стойност на поръчката.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
3. Когато участникът използва подизпълнители, същите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.


За изпълнението на поръчката е необходимо участниците да притежават застраховка „Професионална отговорност на строителя“ по чл. 171 от ЗУТ с минимална застрахователна сума в размер, съответстващ на категорията на строежите, за която притежават регистрация. За доказване на изискването участниците представят копие от притежаваната от тях застраховка „Професионална отговорност на строителя“, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника. Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че тези лица ще изпълняват строителство. Всяко от лицата, изпълняващо строителство, трябва да имат съответната застраховка.
Участниците в процедурата следва да са реализирали минимален конкретен оборот от всякакъв вид строителство, през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на прогнозната стойност на поръчката.За доказване на изискването участниците представят копие от годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, заверени с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника, както и справка за оборота от строителство, съгласно Образец № 2.4. към настоящата документация. Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
Когато участникът използва подизпълнители, същите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, /минимум три или повече изпълнени обекта/ през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата.
2. Участниците следва да притежават следните валидни сертификати:
13.2.1. Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват строителство;
13.2.2. Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват строителство.
3. Участниците трябва да разполагат с екип от собствени или наети технически лица, които ще използват за извършване на строително-монтажни работи, а именно:
3.1.Технически ръководител – отговарящ на изискванията съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалент на изискванията на цитираната разпоредба;
3.2. Координатор по безопасност и здраве – отговарящ на изискванията съгласно чл. 5, от Наредба № 2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР или еквивалент на изискванията на цитираната разпоредба
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор по т.3. се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.


1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, /минимум три или повече изпълнени обекта/ през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата.Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“ следва да се разбира извършването на всяка една от посочените видове мерки за енергийна ефективност (СМР): Топлоизолация на стени; Топлоизолация на покрив; Топлоизолация на под; Подмяна на дограма; Подмяна на отоплителна инсталация; Подмяна на осветителни тела. За покриване на това минимално изискване е достатъчно всяка една от посочените видове мерки за енергийна ефективност да е изпълнена на поне един обект.
За доказване на изискването по т. 1. участниците представят Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката (по Образец № 2.5), придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
2. Участниците следва да притежават следните валидни сертификати: 2.1. Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват строителство;2.2. Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват строителство.
Сертификатите по т.2.1. и 2.2 трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.За доказване на изискването по т.2. участниците представят копие на посочените в т.2.1. и2.2 сертификати, заверени „Вярно с оригинала“. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че тези лица ще изпълняват строителство. Всяко от лицата, изпълняващо строителство, трябва да имат съответните сертификати.
3. Участниците трябва да разполагат с екип от собствени или наети технически лица, които ще използват за извършване на строително-монтажни работи, а именно: 3.1.Технически ръководител – отговарящ на изискванията съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалент на изискванията на цитираната разпоредба; 3.2. Координатор по безопасност и здраве – отговарящ на изискванията съгласно чл. 5, от Наредба № 2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР или еквивалент на изискванията на цитираната разпоредба.За доказване на изискването по т.3. участниците Списък на персонала (Образец № 2.6), в който посочват лицата по т.3.1 и т.3.2. и тяхната професионална компетентност. При участие на обединения, които не са юридически лица,
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от общата цена на договора за обществена поръчка без включен ДДС, посочена в т. 2.1. от договора. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция (оригинал) или парична сума, преведена по посочената в документацията сметка на възложителя или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията под формата на банкова гаранция или парична сума може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя оригинал на банковата гаранция или платежния документ.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/07/2016 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/07/2016 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Варна, ул. "Панагюрище" 17

Офертите се отварят на публично заседание. Могат да присъстват участници или техни упълномощени представители, и представители на средствата за масово осведомяване. Представителят удостоверява самоличност и представя пълномощно, освен ако е законен.В съответствие с чл. 181, ал. 2 от ЗОП оценката на ценовите предложения ще бъде направена преди разглеждане на документите за критериите за подбор.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, освен на останалите основания, предвидени в закона и участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;2. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;3. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;4. опитал е да:а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, илиб) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка. Основанията се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
Участник, за когото са налице основания по т.29.1. от документацията и посочените от възложителя обстоятелства по т. 29.4., има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
Определената от възложителя прогнозна стойност на поръчката, в това число прогнозната стойност по КСС-тата, представлява максимална цена за изпълнението й. Участниците, които са предложили цена за изпълнение на поръчката, която надвишава определената от възложителя прогнозна стойност /обща и по двете КСС-тата/, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/06/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва