Деловодна информация
00765
15-01-14 10/06/2016 (дд/мм/гггг)
не
00765-2016-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Брацигово 000351565
гр.Брацигово,ул.Атанас Кабов № 6а
Брацигово BG423 4579 България
Цонка Кушлева +359 084689385
op@bratsigovo.bg +359 352101

Интернет адрес/и

www.bratsigovo.bg

www.bratsigovo.bg/op.php


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.bratsigovo.bg/op.php
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Укрепване и изграждане на подпорни стени по коритото на р. "Умишка",от имот с пл.№06207.502.9577 до имот с пл.№06207.5.287 и от имот с пл.№ 06207.5.308 до имот с пл.№06207.5.276 -II етап -гр.Брацигово
45246100      
Строителство

В резултат от атмосферните условия (дъжд, сняг) и ерозията през годините, непрекъснато се подкопават и обрушват бреговете на река Умишка. Наблюдава се непрекъснато свличане на земни маси по бреговете и от двете страни по поречието на реката, от което са застрашени прилежащите и сгради и съоръжения. Срутените земни маси, наноси и валуни допълнително намаляват пропусквателната способност на реката, които при по – проливни и силни дъждове ще доведе до непредвидени последствия и бедствено положение. С предвиденото инвестиционно намерение се предлага укрепване на двата бряга на бедствения участък на реката. Предвижда се стените да се изградят, като бетонни, като се състоят от 45 ламели с обща дължина 229,00 м и височина варираща от 2,00м до 3,80м. Между ламелите се изпълняват деформационните фуги от стиропор - 2 см. Водостока е със сечение 4м/2м и се състои от 2 покрити участъка, с дължина от по 5 м.
Коритото на реката /между стените/ е предвидено да се бетонира.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
361110      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

гр.Брацигово

В резултат от атмосферните условия (дъжд, сняг) и ерозията през годините, непрекъснато се подкопават и обрушват бреговете на река Умишка. Наблюдава се непрекъснато свличане на земни маси по бреговете и от двете страни по поречието на реката, от което са застрашени прилежащите и сгради и съоръжения. Срутените земни маси, наноси и валуни допълнително намаляват пропусквателната способност на реката, които при по – проливни и силни дъждове ще доведе до непредвидени последствия и бедствено положение. С предвиденото инвестиционно намерение се предлага укрепване на двата бряга на бедствения участък на реката. Предвижда се стените да се изградят, като бетонни, като се състоят от 45 ламели с обща дължина 229,00 м и височина варираща от 2,00м до 3,80м. Между ламелите се изпълняват деформационните фуги от стиропор - 2 см. Водостока е със сечение 4м/2м и се състои от 2 покрити участъка, с дължина от по 5 м.
Коритото на реката /между стените/ е предвидено да се бетонира. Стените са решени с вертикални предни и наклонени задни стени. След като се изпълни строителният изкоп земната основа следва да се приема от инженер-геолог. Дълбочина на фундиране е 1,40м под котата на терена до здрава почва.
Водещи линии при отлагането се приемат пресечените линии между предните вертикални стени и равнината на короната на стените.
За отчитане на подпочвени води се поставят барбакани Ф110 през разстояние не по-голямо от 1,50 м.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    70
Цена
30
II.2.6) Прогнозна стойност
361110      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците да са вписани в Камарата на строителите, а за чуждестранните лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка ,в която са установени и да притежават Удостоверение за изпълнение на строежи от първа категория, четвърта група.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците да имат застраховка „Професионална отговорност” с покритие , съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

•Списък на обекти с предмет и обем ,идентични или сходни с този на поръчката най- много за последните 5 години от датата на подаване на офертата;
•Да притежава сертификат за ISO 9001: 2008 за управление на качеството в сферата на строителството- доказва се със заверено от участика копие
•Да притежава сертификат за ISO 14001: 2005 за система за управление на околната среда –доказва сес със завенео копие на сертификата.


Участникът да е изпълнил минимум един обект с предмет и обем ,идентичен или сходен с този на поръчката най- много за последните 5 години от датата на подаване на офертата.Соказва се със Списък на обекти с предмет и обем ,идентични или сходни с този на поръчката най- много за последните 5 години от датата на подаване на офертата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията за изпълнение на поръчката са описани в документацията за участие публикувана на официалния сайт на община Брацигово, в профила на купувача на адрес : www.bratsigovo.bg/op.php
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/07/2016 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

13/07/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр.Брацигово,сградата на Младежки дом, ул.Христо Смирненски № 1

На отварянето имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Участник в процедура за възлагане на общ. поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейност строителство съгласно законодателството на държавата, в която то е установено;2.Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката;3.Участник не може да бъде отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка на основание на неговия статут или правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят дейността строителство в държавата членка, в която са установени;4.Възложителят отстранява от участие в процедура за обществена поръчка участник, когато:4.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.180а,чл.159а-159г,чл.172,чл.192а,чл.194-217,чл.219-252, чл.253-260, чл.301-307,,чл.321,321а и чл.352-353е от Наказателния кодекс;4.2. е осъден с влязла в сила присъда ,освет ако е реабилитиран,за престъпление, аналогично на тези по т.1,в друга държава членка или трета страна;4.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2,т.1 от Данъчно процесуалния кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника,или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;4.4. е налице неравнопоставеност я в случаите по чл. 44, ал. 5;4.5. е установено, че: а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;4.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл.118,чл.128,чл.245 и чл.301-305 от КТ или аналогични задължения , установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата ,в която кандидатът или участникът е установен;4.7. е налице конфликт на интелреси, който не може да бъде отстранен;Основанията по т.4.1. 4.2. и 4.7. се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и назорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземане на решения от тези органи.
5.Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлаг. на общ. поръчка кандидат или участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:5.1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от ТЗ, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;5.2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието 5.3. сключил е споразу-е с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;5.4. доказано е, че е виновен за неизпълнението на догов. за общ. поръчка или на догов. за концесия за строителство;5.5. опитал е:
а) да по влияние на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването,подбора или възлагането , включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация или б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на общeствената поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.196,ал.1,т.1,вр.чл.197,ал.1,т.1 ЗОП, обявлението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в10 дневен срок считано от изтичане на срока по чл.100 ал.3 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
община Брацигово
ул.Атанас Кабов № 6 А
гр.Брацигово 4579 България
kmet@bratsigovo.bg +359 35522065
www.bratsigovo.bg +359 035522101

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/06/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва