Деловодна информация
00516Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда
18059582 08/05/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
08/05/2018 (дд/мм/гггг)
 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за предварителна информация

Директива 2014/24/ЕС

Настоящото обявление е само за предварителна информация
 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда 831545394
бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3
София BG411 1000 България
Николай Тюркеджиев +359 28101757
Nikolay.Tyurkedzhiev@gli.government.bg +359 28101757

Интернет адрес/и

http://www.gli.government.bg/

http://www.gli.government.bg/page.php?c=110


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Изпълнителна агенция

I.5) Основна дейност 

Социална закрила

Раздел II: Предмет 3

II.1) Обхват на обществената поръчка

Разр. и прил. на ел. с-ма за обуч. и к-л на знан. и вътр. прак. за набл. и к-л в-у използ. на нововъв. с-ма за обуч. и р-тите от нея и предпр. на дейст. за подобр. ефектив. на с-мата за обуч. в ИА ГИТ
48000000      
Услуги

Основната цел на настоящата обществена поръчка е създаване на надеждна система за провеждане на електронни обучения на служителите в ИА ГИТ, която да оптимизира работните процеси, повиши капацитета на човешките ресурси в Агенцията, като акцентира върху подобряване на процеса на планиране на инспекционната дейност и въвеждането на иновации в обучението на служителите. Чрез този подход се цели цялостно оптимизиране на дейността на ИА ГИТ, която да използва оптимално наличния и добре обучен човешки ресурс за осигуряване на качествена инспекция по труда.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
422000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
48000000      
72212000      
72212931      
80420000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Централна администрация на ИА ГИТ, гр. София, п.к. 1000, бул. Княз Александър Дондуков № 3

В предмета на поръчката са включени следните основни видове дейности: Разработване и внедряване на електронна система за обучения и контрол на знанията; Разработване на ръководство за работа с платформата; Създаване на информационен масив от български и чужди източници; - Разработване на методика за наблюдение и контрол на създадената платформа; - Организация и провеждане на обучения за работа с платформата за електронно обучение и за нейното администриране; - Провеждане на пилотно дистанционно обучение и оценка на ефекта от него; - Гаранционна поддръжка на системата.
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност 2 5 6 19
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 5 6 19
 / 

НЕ

II.2.10) Информация относно вариантите 12
НЕ
II.2.11) Информация относно опциите 5 6 19
НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 19

Обществената поръчка се финансира по ОП РЧР 2014-2020 в изпълнението на проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, по който Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" е конкретен бенефициент.
31/05/2018 (дд/мм/гггг)
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 5 6 19

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 12

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 12
НЕIII.1.3) Технически и професионални възможности 12
НЕIII.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки  5  19

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг 12

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.2) Срок за получаване на заявления за интерес 5

    (чч:мм)
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие1 5:
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.2) Информация относно електронното възлагане 5 19

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване  5 19

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/05/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва