Деловодна информация
00080
1 27/10/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
27/10/2017 (дд/мм/гггг)
 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за предварителна информация

Директива 2014/24/ЕС

Настоящото обявление цели съкращаване на сроковете за получаване на оферти
 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Министерство на здравеопазването 000695317
пл. Света Неделя № 5
София BG411 1000 България
Румяна Ставрева +359 29301-314
rstavreva@mh.government.bg +359 29301-451

Интернет адрес/и

https://www.mh.government.bg/bg/

https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/izgrazhdane-na-zdravno-informacionen-portal/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)  12
https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/izgrazhdane-na-zdravno-informacionen-portal/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет 3

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изграждане на здравно - информационен портал, по проект "Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2“
72200000      
Услуги

Пълна информация за Дейност № 6, която е предмет на възлагане е публикувана в ИСУН 2020, на посочения по-долу линк: http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/Details?contractId=WPrKUeV8x1Y%3D
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
288220      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
72200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Министерство на здравеопазването, гр. София, площад Света Неделя № 5

Изпълнение на Дейност 6 от проект „Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2“ по Оперативна програма "Добро управление". В изпълнение на дейността ще бъде изграден здравно информационен портал (ЗИП), който ще осигурява достъп на всички представители от целевата група до НЗИС, в съответствие с техните нива на достъп.
Порталът ще позволява отдалечен достъп на пациентите до изпълнители на медицинска помощ, както и ще предоставя информация за възможностите за здравно образование и профилактика, диагностика, лечение и други. Порталът ще включва:
• Информационни услуги, базирани на Система за управление на съдържание;
• Информационни услуги, базирани на регистри, номенклатури и списъци;
• Административен интерфейс за разработване и управление на електронни услуги;
• Вътрешни справки;
• Справки за посещаемост и използваемост от Google Analytics;
Продължава в Допълнителна информация
Критериите по-долу
 
ДА Експертна оценка    40 %
Професионална компетентност на персонала    30 %
Цена
30 %
II.2.6) Прогнозна стойност 2 5 6 19
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 5 6 19
 / 31/12/2018 (дд/мм/гггг)

НЕ

II.2.10) Информация относно вариантите 12
НЕ
II.2.11) Информация относно опциите 5 6 19
НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 19
да
ДБФП № BG05SFOP001-1.002-0007-C01 от 21.03.2017 г., проект „Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2“ по Оперативна програма "Добро управление"

• Мобилно приложение, осигуряващо достъп до ресурсите на НЗИС през носими устройства (таблети, самртфони), съвместимо с най-разпорстранените мобилни операционни системи: Windows Phone, Android, IOS.
Порталът ще служи като отправна и единна входна точка за потребителите до всички компоненти на НЗИС и ще осигурява достъп до всички уеб функционалности на системата.
05/12/2017 (дд/мм/гггг)
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 5 6 19

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 12

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 12
НЕIII.1.3) Технически и професионални възможности 12
НЕIII.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки  5  19

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг 12

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.2) Срок за получаване на заявления за интерес 5

    (чч:мм)
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие1 5:
05/12/2017 (дд/мм/гггг)
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.2) Информация относно електронното възлагане 5 19

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване  5 19

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, жалби могат да се подават в 10 - дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал. 3 от ЗОП-срещу решението за откриване на процедура и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълненителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/10/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва