Деловодна информация
00530ЦУ на НАП
E-12-00-45 15/02/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
15/02/2017 (дд/мм/гггг)
 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за предварителна информация

Директива 2014/24/ЕС

Настоящото обявление цели съкращаване на сроковете за получаване на оферти
 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Национална агенция за приходите 131063188
бул. Княз Ал.Дондуков № 52
София BG411 1000 България
Александър Гьорев +359 298593261
а.giorev@nra.bg +359 298593348

Интернет адрес/и

http://nra.bg/

http://nap.bg/page?id=305


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)  12
http://nap.bg/page?id=305
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Икономически и финансови дейности

Раздел II: Предмет 3

II.1) Обхват на обществената поръчка

Осигуряване на самолетни билети и застраховки
60400000      
Услуги

Националната агенция за приходите (НАП) на Република България търси услугите на изпълнител, който да осигурява самолетни билети и медицински застраховки, при условия подробно описани в Техническите спецификации на поръчката. Основните дестинации, по които се извършват командировки на служители на НАП са: Брюксел, Лондон, Ливърпул, Дъблин, Париж, Рим, Берлин, Франкфурт, Мюнхен, Виена, Лисабон, Мадрид, Стокхолм, Копенхаген, Амстердам, Берн, Будапеща, Краков, Любляна, Букурещ, Талин, Вилнюс, Прага, Братислава, Истанбул, Москва, Ню Йорк, Вашингтон.Този списък не е изчерпателен и възложителят не се ангажира със закупуване на билети по всички от изброените дестинации, нито се ограничава да закупува билети само в рамките на изброените дестинации.Срок на изпълнение - 24 месеца или до изчерпване на максимално допустимата стойност на поръчката в размер на 375 000 лв. без ДДС, в рамките на този срок, с начална дата на изпълнение датата на сключване, но не по-рано от 08.08.2017 г.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
375000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

бул. Княз Дондуков № 52

Да се осигуряват изгодни и удобни полети на авиокомпании, във всички дни от седмицата, по възможност директни или с минимален брой прекачвания, кратки и/или съобразени с целите на пътуването престои;Предложените самолетни билети не могат да бъдат предоставени от нискобюджетни авиокомпании, които не са членки на BSP, освен при изрична заявка от страна на възложителя. Изпълнителят да има представителство на територията на гр. София; Да приема запитвания и заявки по всяко време на денонощието и изпълнение на такива, вкл. и при извънредни обст-ва, както и в почивни и празнични дни /24 часа в денонощието и 7 дни седмично/; В рамките на 60 мин. от момента на запитване за варианти на пътуване да предоставя миним 3 оферти.При заявка за закупуване на самолетен билет, изпълнителят е задължен да я изпълни в рамките на 60 мин.;Да предоставя медицински застраховки с покритие на основни рискове на стойност 10 000 евро с включен асистанс
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност 2 5 6 19
      
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 5 6 19
24

НЕ

II.2.10) Информация относно вариантите 12
НЕ
II.2.11) Информация относно опциите 5 6 19
НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 19
не

23/03/2017 (дд/мм/гггг)
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 5 6 19

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 12

Да е оторизиран агент и/или член на IATA. Участникът декларира членството си в част ІV „Критерии за подбор“, буква А "Годност", т. 1 от ЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 12
НЕIII.1.3) Технически и професионални възможности 12
НЕ

1. Участниците следва да са изпълнили услуги с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата;Информацията се представя в част ІV, раздел В: „Технически и професионални способности“, т.1б от ЕЕДОП.2.Участниците следва да разполагат с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.Информацията се представя в част ІV, раздел В: „Технически и професионални способности“, т.6 от ЕЕДОП. 3.: Участниците следва да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.
Информацията се представя в част ІV, раздел В: „Технически и професионални способности“, т.9 от ЕЕДОП. 4. Да разполага със система за управление и проследяване на доставките, която ще прилага при изпълнение на поръчката-Амадеус или еквивалентна;Участникът декларира, че е оторизиран за работа със система за резервации в част ІV, буква В, т. 4 от ЕЕДОП.


Пот.1: Уч-те трябва да имат изпълнени през последните 3 год. до датата на подаване на офертата, поне 3 усл.и с предмет идентичен или сходен на предмета на поръчката (осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и застраховки).По т.2.Уча-те трябва да разполагат с поне 3 лица, к-то ще отговарят за изпълнение на поръчката. Двете лица, които ще отговорят за оперативната работа следва да са с висше или средно образование и придобита професионална квалификация в областта на туризма, притежаващи сертификат или друг еквивалентен док-т, удостоверяващ IATA квалиф-я и с поне 3 год. опит в областта, а лицето-член на ръководния състав, което ще отговаря за изпълнение на договора, следва да има поне 5 год. опит в областта на осигуряването на самолетни билети. По т.3:мин. 2 моб.телеф. линии, и поне един терминал за осиг.на билети; по т.4: Да работи с Амадеус или с друга еквивалентна система за резервация и продажба на самолетни билети.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Подробно описание на условията за изпълнение на поръчката ще бъде дадено в документ "Технически спецификации" - част от документацията за обществената поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки  5  19

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг 12

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.2) Срок за получаване на заявления за интерес 5

    (чч:мм)
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие1 5:
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.2) Информация относно електронното възлагане 5 19

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване  5 19

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул.Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП настоящето обявление не е сред актовете, подлежащи на обжалване.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/02/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва