Деловодна информация
00833
ВСС-7848 21/06/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
21/06/2018 (дд/мм/гггг)
00833-2018-0010 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Социални и други специфични услуги - обществени поръчки

Обявление за поръчка
НЕ
 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Висш съдебен съвет 121513231
ул. Екзарх Йосиф № 12
София BG411 1000 България
Мирослава Чирпъкова - началник отдел „Информационно обслужване на органите на съдебната власт“ +359 9304923
m.chirpakova@vss.justice.bg +359 9304923

Интернет адрес/и

http://www.vss.justice.bg/

http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация  5 9

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)  15
http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180621Rbhi2951362
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

съдебна власт

Раздел II: Предмет 3

II.1) Обхват на обществената поръчка

Логистично осигуряване на събития и изпълнение на мерките за информация и комуникация по проект “Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработв
79952000      
II.1.3) Вид на поръчка Услуги

Обществената поръчка се провежда в изпълнение на проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0001-C04/26.08.2016 г., процедура BG05SFOP001-3.001, по Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“, Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2 6 9
106096      BGN
(за рамкови споразумения – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) 10
 (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или

/

които са взети предвид(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)

II.2) Описание 1

Изработка на дизайн на публични документи и доставка на рекламни материали (запазена на основание чл. 12, ал. 1 от ЗОП) 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
22462000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, офис помещения на Възложителя

Обособена позиция № 1 включва изпълнението на следните дейности:
-Разработен дизайн на публични документи по проекта;
-Разработена 1 (един) бр. електронна разяснителна информационна брошура в електронен вид, съдържаща информация за дейностите и мерките, заложени по проекта;
- Изработени 1250 (хиляда двеста и петдесет) бр. рекламни пакети (чанта за документи, тефтер, USB химикал);
Обособена позиция № 1 се възлага в изпълнение на поддейност 6.1 и поддейност 6.6 от проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата”.
II.2.6) Прогнозна стойност 2 5
36675      BGN
(за рамкови споразумения - прогнозна обща максимална стойнсот за цялата продължителност)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 5 6
 / 31/12/2018 (дд/мм/гггг)
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 10
да
Договор за предоставяне на БФП № BG05SFOP001-3.001-0001-C04/26.08.2016 г., процедура BG05SFOP001-3.001, по Пр. ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“, ОПДУ 2014-2020 съфинансирана от ЕСФ

След удължаване срока за изпълнение на д-ра за БФП, В-ят уведомява писмено И-ля и ако е необходимо, страните скл. доп. спораз-ние за удължаване срока за изп. на д-ра, със срок до удължения срок на договора за БФП. В ОП № 1 са вкл. стоки и услуги, определени в Р-е на МС № 59/ 18.07.2016г. поради което на осн. чл. 12, ал. 1 от ЗОП и във вр. с чл. 80, ал.1 от ППЗОП, ОП № 1 от е запазена.

II.2) Описание 1

Логистично осигуряване на събития 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79952000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG
BG411

Поръчката се изпълнява на територията на Република България. Доставката на обяснителна табела и ролковия банер се извършва в гр. София, офис помещения на Възложителя.

Обособена позиция № 2 включва изпълнението на следните дейности:
- Изработена 1 (един) бр. постоянна обяснителна табела;
- Изработени 4 (четири) бр. ролков банер на стойка;
- Проведен 1 (един) бр. информационен ден за до 50 (петдесет) участници за оповестяване началото на същинските проектни дейности;
- Проведен 1 (един) бр. информационен ден за до 50 (петдесет) участници след приключване на Дейности 1, 2 и 4 от проекта за представяне на постигнатите резултати във връзка с оптимизацията на съдебната карта;
- Проведени 10 публични обсъждания на предложените модели за оптимизация на съдебната карта, всяко от които за до 50 (петдесет) участници ;
- Проведена междинна конференция за представяне на оптимизираната съдебна карта за до 75 (седемдесет и пет) участници;
- Проведена заключителна конференция за представяне на информационните системи за до 75 (седемдесет и пет) участници.
II.2.6) Прогнозна стойност 2 5
69421      BGN
(за рамкови споразумения - прогнозна обща максимална стойнсот за цялата продължителност)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 5 6
 / 31/12/2018 (дд/мм/гггг)
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 10
да
Договор за предоставяне на БФП № BG05SFOP001-3.001-0001-C04/26.08.2016 г., процедура BG05SFOP001-3.001, по Пр. ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система“, ОПДУ 2014-2020 съфинансирана от ЕСФ

След удължаване срока за изпълнение на договора за безвъзмездна финансова помощ, Възложителят уведомява писмено Изпълнителя и ако е необходимо, страните сключват допълнително споразумение за удължаване срока за изпълнение на договора, със срок до удължения срок на договора за безвъзмездна финансова помощ
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

ОП № 1 1. У-кът да е изп. мин. 1 дейност по израб. на рекламни мат-ли през посл. 3г. –декл в Част IV, Р-л „В“ ЕЕДОП Под „изп.д-сти“ се разбират такива, които независимо от датата на скл. им, са прикл. в пос.период. Под дейности сходни с предмета на поръчката се разбира израб. на рекл.м-ли. Под сходен „обем на дейностите“ се разбира израб. на мин. 500 бр. рекл.м-ли.; 2. У-кът да разполага с графичен дизайнер с опит минимум 1 година в областта на печатен дизайн и оформление на информ. м-ли. –декл в Част ІV, Р-л В, т. 6 от ЕЕДОП 3. У-кът трябва да прилага внедрена и серт-на с-ма за управл. на качеството, съгл. стандарта EN ISO 9001:2008 или екв, или EN ISO 9001:2015 или екв. –декл в Част IV, Р-л „Г“ ЕЕДОП. В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП: по т.1 документ по чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП., по т.2 документ по чл. 64, ал. 1, т. 6 ЗОП, по т.3 - документ по чл. 64, ал. 1, т. 10 ЗОП. Продължава в Раздел III.2.2
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
ДА
НЕ
(Само в случай на поръчки за определени здравни, социални и културни услуги, обхванати от член 77 от Директива 2014/24/ЕС)
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия
НЕ


ОП № 2 1.У-кът да е изпълнил мин.1 дейност по орг-не и логист-но осиг-не на конф-ция или др. публ. събитие–декл в Част IV, Р-л „В“ ЕЕДОП. Под „изп.д-сти“ се разб. такива, които независимо от датата на скл. им, са прикл. в пос.период. Под дейности сходни се разб. осиг. е на лог-ка при пров. на събития. Под сходен „обем на дейностите“ се разб. осиг. на лог-ка при пров. на съ-тие, в което са участв. мин. 50 у-ци.;2.У-кът да разполага с експерт, който ще изп. функциите на организатор – логистика; 3. У-кът да разполага с 2 експерти „Асистент събития“ – по т.2 и 3 -декл в Част ІV, Р-л В, т. 6 от ЕЕДОП, 4. У-кът трябва да прилага внедрена и сертиф-на с-ма за управл. на качеството, съгл. станд. EN ISO 9001:2008 или екв, или EN ISO 9001:2015 или екв. декл в Част IV, Р-л „Г“ ЕЕДОП. В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП: по т.1 док. по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП , по т.2 и 3 – док. по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП, пот.4 – док. по чл. 64, ал. 1, т. 10 ЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката 8
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание 5 10 14

Открита процедура 8

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки 

НЕ

IV.1.10) Определяне на националните правила, приложими към процедурата: 8


ОП1 се възлага на критерий по чл. 70, ал.2,т.1 ЗОП. ОП 2 се възлага на критерий по чл. 70, ал.2,т.3 ЗОП -оценява се цената за изпълнение- коефициент: 60 % и предл. срок за обработване на заявката за организиране на събитие - коефициент 40%. Макс. възм. брой точки от компл. оценка - 100 точки. Възложителят не изисква гаранция за изпълнение на договорите и по двете ОП. Офертите се отварят на 06.08.2018г. в 11,00 ч. Място: гр. София, ул. Екзарх Йосиф 12, отв. е съгл. чл. 54, ал.2 ППЗОП.

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 5 10

 (напр. 2015/S 123-123456)   и   (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача) 5
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante) 10

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие 5
Срок за получаване на заявления за интерес14 

03/08/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1 5  BG

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, възложена чрез обявление за предварителна информация 10

НЕ
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.2) Информация относно електронното възлагане 5 8

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В-лят отстранява от участие в процедурата у-к закогато:1. са налице осн. по чл.54, ал.1 ЗОП, чл.55, ал.1 ЗОП и чл.107 от ЗОП. В-ят има право да не отстрани у-к, за който е налице обст. по чл.55,ал.1,т.1 ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни п-та.2. за когото е приложима забраната по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС освен ако не е налице изкл. по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС 3.за които е налице несъответствие с чл.101,ал.9-11 от ЗОП 4.представи оферта с по-кратък срок на валидност или откаже да удължи валидноста.5.офертата надхвърля опр. от В-ля прог. ст-ст и пределните ст-ти на отделни дейности 6. Ако е налице забрана по чл. 69 от ЗПКОНПИИ- могат да се възползват от възм. по чл. 56 от ЗОП.7. за които е налице обст. с чл.101,ал.9-11 от ЗОП. 8. У-ник, представил оферта в разл. мерна ед-ца от „цял ден“ за срок за обработка на заявка и предл. извън установения мин. и макс. срок.Липсата на основанията за отстраняване се декларира в ЕЕДОП.

VI.4) Процедури по обжалване  5 8 10

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП (чл.197,ал.1,т.1 от Закона за обществените поръчки
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/06/2018 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва