Деловодна информация
00360
2946 13/11/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
13/11/2017 (дд/мм/гггг)
00360-2017-0030 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Социални и други специфични услуги - обществени поръчки

Обявление за поръчка
НЕ
 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

УМБАЛ Александровска ЕАД 831605795
ул. Св. Г.Софийски № 1
София BG411 1431 България
Гергана Дерменджиева +359 29230628
umbal.alexandrovska@gmail.com +359 29230646

Интернет адрес/и

www.alexandrovska.com

http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация  5 9

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)  15
http://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20171107beXq3702365
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Възложител по смисъла на чл.5, ал.2, т.16 ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет 3

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Приготвяне и доставка на готова храна за пациентите и дежурния персонал" в УМБАЛ “Александровска” ЕАД”
55520000      
II.1.3) Вид на поръчка Услуги

Предметът на поръчката включва ежедневни доставки на готова болнична храна по различни диети за период от 24 (двадесет и четири месеца), съгласно Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и лечебно – профилактичните заведения, изд. 1984 г. на МЗ- 1-ви вариант, по предварителни заявки от Възложителя за пациентите и готова храна за персонала съгласно Наредба 11 от 21.12.2005 г., за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД. Доставките ще се извършват ежедневно по точно определен график. Приготвената храна следва да отговаря на изискванията за количество, качество и калорийна стойност за рационално и диетично хранене в съответствие с утвърдените диети и рецептурници за болничното хранене.
Приготвянето и доставките на храната се договарят и извършват на база на прогнозните годишни количества и видове диети по техническoто задание.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2 6 9
1700000      BGN
(за рамкови споразумения – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) 10
 (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или

/

които са взети предвид(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
55520000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Всички сградни блокове и самостоятелни клиники на УМБАЛ "АЛександровска" ЕАД - до етажа, на който е разположена клиниката.

Предметът на поръчката включва ежедневни доставки на готова болнична храна по различни диети за период от 24 (двадесет и четири месеца), съгласно Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и лечебно – профилактичните заведения, изд. 1984 г. на МЗ- 1-ви вариант, по предварителни заявки от Възложителя за пациентите и готова храна за персонала съгласно Наредба 11 от 21.12.2005 г., за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД. Доставките ще се извършват ежедневно по точно определен график. Броят на пациентите за деня е между 450 и 650, приблизителният брой на хранодните за 24 месеца е 350 000. Персонала, който получава ежедневно храна е около 160 човека,приблизителният брой на хранодните за 24 месеца е около 115 000. Общият брой хранодни - за пациентите и за персонала на лечебното заведение, за 24 месеца е около 465 000.
Храната се приготвя съгласно приложените варианти на групови диети, посочени в Приложение „A_B“ към документацията за участие.
II.2.6) Прогнозна стойност 2 5
1700000      BGN
(за рамкови споразумения - прогнозна обща максимална стойнсот за цялата продължителност)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 5 6
24
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 10
не

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на критерий „най-ниска цена”. Ценови предложения, с оферирани по-високи единични цени от посочените като максимални за съответната диета и готова храна, няма да бъдат допуснати до класиране. Максималните стойности за храноден и прогнозни количества по диети са посочени в Приложение №1 към Образец на „Предлагани ценови параметри“.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

Минимални изисквания: Всеки участник да е реализирал минимален общ оборот в размер на 2 500 000 лева , изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години /2014, 2015, 2016/ в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. Участникът трябва да е изпълнил услуги, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, за не по-малко от 400 /четиристотин/ човека дневно, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Участникът трябва да разполага: - с минимум 2 транспортни средства за изпълнение на поръчката, регистрирани по реда на Закона за храните, вписани в регистъра на обектите с обществено предназначение по чл.36, ал.3 от Закона за здравето; - със собствена или наета материална база - обект за приготвяне на готова храна - обект тип кухня-майка, кетъркетъринг, който е регистриран по реда на чл.12 от Закона за храните. Изискванията са подробно описани в документацията за участие.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
(Само в случай на поръчки за определени здравни, социални и културни услуги, обхванати от член 77 от Директива 2014/24/ЕС)
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя преди сключване на договора в една от следните форми:- оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” EАД, със срок на валидност най-рано до 20 работни дни след крайната дата от изтичане срока на договора. Банкова гаранция, издадена от чуждестранна банка, следва да е авизирана чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението. Към настоящта документация е приложен примерен образец на Банкова гаранция; - парична сума, преведена по банкова сметка на УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” EАД: Банка “Сосиете Женерал Експресбанк” АД, гр. София IBAN:BG54 TTBB 9400 1526 8730 19; BIC:TTBBBG22, удостоверено с копие на платежен документ. - застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката 8
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание 5 10 14

Открита процедура 8

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки 

НЕ

IV.1.10) Определяне на националните правила, приложими към процедурата: 8


Оферти могат да подават всички заинтерсовани лица. Процедурата ще се проведе в съответстие в реда, предвиден в ЗОП и ППЗОП за провеждане на открита процедура. Офертите ще бъдат отворени на 21.12.2017г. от 14:00ч. в заседателната зала на административната сграда на лечебното заведение, при условията на чл.54, ал.2 от ППЗОП.

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 5 10

 (напр. 2015/S 123-123456)   и   (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача) 5
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante) 10

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие 5
Срок за получаване на заявления за интерес14 

20/12/2017 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1 5  BG

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, възложена чрез обявление за предварителна информация 10

НЕ
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.2) Информация относно електронното възлагане 5 8

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие участници: за които са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП, чл.107, т.1, т.2, б.„а“ и б.„б“, т.3 от ЗОП; са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК); нямат право да участват в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Участниците изготвят и подават декларация по чл.47, ал.3 от ЗОП по образец, приложен към документацията за участие. Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Изискванията към участниците и условията за участие са подробно описани в документацията за участие. Не се допуска представянето на варианти в офертата. Минимален срок на валидност на офертите - 4 месеца.

VI.4) Процедури по обжалване  5 8 10

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/11/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва