Деловодна информация
00334
32-147558 31/05/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
31/05/2017 (дд/мм/гггг)
00334-2017-0013 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Социални и други специфични услуги - обществени поръчки

Обявление за поръчка
НЕ
 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Агенция Митници 000627597
ул. Г.С.Раковски № 47
София BG411 1202 България
Мариана Митева +359 298594108
mariana.miteva@customs.bg +359 298594060

Интернет адрес/и

www.customs.bg

http://customs.bg/bg/page/357


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация  5 9

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)  15
http://www.customs.bg/bg/page/358
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Агенция Митници 000627597
ул. Г.С.Раковски № 47
София BG411 1202 България
Красимира Василева +359 298594528
krasimira.vasileva@customs.bg +359 298594066

Интернет адрес/и

http://www.customs.bg/

http://www.customs.bg/bg/page/357

Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

митническа дейност

Раздел II: Предмет 3

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от обекти на Агенция „Митници”.
79700000      
II.1.3) Вид на поръчка Услуги

Възлаганата обществена поръчка е с обект предоставяне на услуги, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включващи изпълнение на услуги, свързани с дейности по Приложение № 2 към чл. 11, ал. 3 от ЗОП. Охраната, транспорт. и дейността по инкасо на пар. средства в бълг. лева и валута се извършва от обектите на Възл. до обсл. банка. Графикът на инкасиране ще се подава от Възл., като маршрутът, по който ще се извършва охрана ще се определя във вс. конкретен случай от звеното на Изпълнителя. П-та е разделена на обос. позиции и съобразно тях услугите по инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари ще се извършват, както следва:
-за ОП 1, 9, 11, 12: 1 път седм.;
- за ОП 2, 7 и 8: 2 пъти седм.;
- за ОП 3: 3 пъти седм.;
- за ОП 4: 4 пъти месечно;
- за ОП 5 и 6: вс. раб. ден;
- за ОП 10: 5 пъти сед.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2 6 9
128940      BGN
(за рамкови споразумения – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позици:
12

:  12
II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) 10
 (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или

/

които са взети предвид(за рамкови споразумения – обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки – стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква – стойност на поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)

II.2) Описание 1

: „Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Столична – ГКПП Калотина“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79700000      
79710000      
79713000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

от ГКПП Калотина, с. Калотина до обслужващата банка – Уникредит Булбанк, с адрес: гр. Сливница, пл. „Съединение“ № 2.

Охраната, транспортирането и дейността по инкасо на парични средства (ценни пратки и товари) в български лева и валута се извършва от обектите на Възложителя до обслужващата банка – Уникредит Булбанк, с адрес: гр. Сливница, пл. „Съединение“ № 2.
Местоположението на обектите, от които с въоръжена охрана ще се транспортират парични средства (ценни пратки и товари), както и време на инкасиране, са както следва: ГКПП Калотина, с. Калотина с денонощен режим на работа, веднъж седмично - при необходимост от допълнително инкасиране - само по предварителна заявка. При невъзможност да се внесат сумите в същия ден на инкасиране, на следващия ден инкасираните суми трябва да се представят в обслужващата банка.
Графикът на инкасиране ще се подава от Възложителя, като маршрутът, по който ще се извършва охрана на ценни пратки и товари ще се определя във всеки конкретен случай от звеното на Изпълнителя.
II.2.6) Прогнозна стойност 2 5
3000      BGN
(за рамкови споразумения - прогнозна обща максимална стойнсот за цялата продължителност)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 5 6
36
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 10
не

II.2) Описание 1

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Лом – ГКПП Оряхово Ферибот“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79700000      
79710000      
79713000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

ГКПП Оряхово -Ферибот до клон на УниКредит Булбанк в гр. Козлодуй 3320, ул. Кирил и Методий № 1.

Инкасирането, транспортирането и охраната на парични средства, оформени във вид на ценни пратки, се извършва от обектите на Възложителя до клон на УниКредит Булбанк в гр. Козлодуй 3320, ул. Кирил и Методий № 1. Местоположението на обектите, от които с въоръжена охрана ще се транспортират парични средства, както и начина на инкасирането, са както следва: от ГКПП Оряхово - Ферибот с денонощен режим на работа, два пъти седмично - като се доставят в офис или клон на обслужващата банка на същия ден. При невъзможност да се внесат сумите в същия ден на инкасиране, на следващия ден инкасираните суми трябва да се представят в обслужващата банка.Графикът (ден и час) на инкасиране ще се подава от Възложителя, като маршрутът, по който ще се извършва охрана на ценни пратки и товари ще се определя във всеки конкретен случай от звеното на Изпълнителя.
II.2.6) Прогнозна стойност 2 5
7500      BGN
(за рамкови споразумения - прогнозна обща максимална стойнсот за цялата продължителност)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 5 6
36
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 10
не

II.2) Описание 1

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Лом – ГКПП Дунав мост 2 „Видин – Калафат“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79700000      
79710000      
79713000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

от ГКПП Дунав мост 2 „Видин-Калафат“ до клон на УниКредит Булбанк в гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики № 3.

Инкасирането, транспортирането и охраната на парични средства, оформени във вид на ценни пратки, се извършва от обектите на Възлож. до клон на УниКредит Булбанк в гр. Видин, ул. Цар Симеон Велики № 3.
Местоположението на обектите, от които с въоръжена охрана ще се транспортират парични средства, както и начина на инкасирането, са както следва: от ГКПП Дунав мост 2 „Видин-Калафат“ с денонощен режим на работа, инкасиране три пъти седмично.
При невъзможност да се внесат сумите в същия ден на инкасиране, на следв. ден инкас. суми трябва да се представят в обслужващата банка. Графикът на инкасиране ще се подава от Възложителя, като маршрутът, по който ще се извършва охрана на ценни пратки и товари ще се определя във всеки конкретен случай от звеното на Изпълнителя.
II.2.6) Прогнозна стойност 2 5
15000      BGN
(за рамкови споразумения - прогнозна обща максимална стойнсот за цялата продължителност)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 5 6
36
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 10
не

II.2) Описание 1

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Варна – ГКПП Йовково и ГКПП Дуранкулак“ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79700000      
79710000      
79713000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

от ГКПП Йовково – с. Йовково, община Генерал Тошево и ГКПП Дуранкулак – с. Дуранкулак, община Добрич до офиса на СИБАНК в гр. Добрич, пл. „Възраждане“ № 2.

Инкасирането, транспортирането и охраната на парични средства, оформени във вид на ценни пратки, се извършва последователно (общо, в един ден) от два обекта на Възложителя – ГКПП Йовково и ГКПП Дуранкулак до офиса на СИБАНК в гр. Добрич, пл. „Възраждане“ № 2 четири пъти в месеца.При невъзможност да се внесат сумите в същия ден на инкасиране, на следващия ден инкасираните суми трябва да се представят в обслужващата банка.
Забележка: Участниците трябва да предложат единична цена за инкасирането, транспортирането и охраната на парични средства за целия маршрут, т. е. да предвидят обход на двата пункта последователно, след което да транспортират паричните средства от двата пункта до офиса на СИБАНК в гр. Добрич, пл. „Възраждане“ № 2.
Графикът (ден и час) на инкасиране ще се подава от Възложителя, като маршрутът, по който ще се извършва охрана на ценни пратки и товари ще се определя във всеки конкретен случай от звеното на Изпълнителя.
II.2.6) Прогнозна стойност 2 5
30000      BGN
(за рамкови споразумения - прогнозна обща максимална стойнсот за цялата продължителност)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 5 6
36
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 10
не

II.2) Описание 1

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Русе – ГКПП Дунав мост“ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79700000      
79710000      
79713000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

от ГКПП Дунав мост – административна сграда на митницата до обслужващата банка, гр. Русе – Банка ДСК АД, с адрес: гр. Русе, ул. „Александровска“ № 4.

Инкасирането, транспортирането и охраната на парични средства, оформени във вид на ценни пратки, се извършва от обектите на Възложителя до обслужващата банка, гр. Русе – Банка ДСК АД, с адрес: гр. Русе, ул. „Александровска“ № 4.
Местоположението на обектите, от които с въоръжена охрана ще се транспортират парични средства, както и начина инкасирането, са както следва: ГКПП Дунав мост – административна сграда на митницата, работно време 0 - 24 часа, инкасиране всеки работен ден. При невъзможност да се внесат сумите в същия ден на инкасиране, на следващия ден инкасираните суми трябва да се представят в обслужващата банка. Графикът на инкасиране ще се подава от Възложителя, като маршрутът, по който ще се извършва охрана на ценни пратки и товари ще се определя във всеки конкретен случай от звеното на Изпълнителя.
II.2.6) Прогнозна стойност 2 5
10500      BGN
(за рамкови споразумения - прогнозна обща максимална стойнсот за цялата продължителност)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 5 6
36
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 10
не

II.2) Описание 1

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Русе – ГКПП Силистра“ 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79700000      
79710000      
79713000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

от ГКПП Силистра до обслужващата банка, гр. Силистра – Банка ДСК АД, ул. „Симеон Велики“ № 50.

Инкасирането, транспортирането и охраната на парични средства, оформени във вид на ценни пратки, се извършва от обектите на Възложителя до обслужващата банка, гр. Силистра – Банка ДСК АД, ул. „Симеон Велики“ № 50. Местоположението на обектите, от които с въоръжена охрана ще се транспортират парични средства, както и начина на инкасирането, са както следва: ГКПП Силистра, работно време 0 - 24 часа, инкасиране всеки работен ден. При невъзможност да се внесат сумите в същия ден на инкасиране, на следващия ден инкасираните суми трябва да се представят в обслужващата банка. Графикът на инкасиране ще се подава от Възложителя, като маршрутът, по който ще се извършва охрана на ценни пратки и товари ще се определя във всеки конкретен случай от звеното на Изпълнителя.
II.2.6) Прогнозна стойност 2 5
6300      BGN
(за рамкови споразумения - прогнозна обща максимална стойнсот за цялата продължителност)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 5 6
36
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 10
не

II.2) Описание 1

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Пловдив – ГКПП Златоград“ 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79700000      
79710000      
79713000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

от ГКПП Златоград до СИБАНК Смолян, с адрес: бул. България № 51.

Инкасирането, транспортирането и охраната на парични средства, оформени във вид на ценни пратки, се извършва от обектите на Възложителя до СИБАНК Смолян, с адрес: бул. България № 51. Местоположението на обектите, от които с въоръжена охрана ще се транспортират парични средства, както и начина на инкасирането, са както следва: ГКПП Златоград с денонощен режим на работа, инкасиране два пъти в седмицата. При невъзможност да се внесат сумите в същия ден на инкасиране, на следващия ден инкасираните суми трябва да се представят в обслужващата банка.
Графикът (ден и час) на инкасиране ще се подава от Възложителя, като маршрутът, по който ще се извършва охрана на ценни пратки и товари ще се определя във всеки конкретен случай от звеното на Изпълнителя.
II.2.6) Прогнозна стойност 2 5
12000      BGN
(за рамкови споразумения - прогнозна обща максимална стойнсот за цялата продължителност)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 5 6
36
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 10
не

II.2) Описание 1

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Пловдив – ГКПП Маказа“ 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79700000      
79710000      
79713000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG42

от ГКПП Маказа до СИБАНК Кърджали, с адрес: ул. „Ст.Караджа” бл. Рила – 3.

Инкасирането, транспортирането и охраната на парични средства, оформени във вид на ценни пратки, се извършва от обектите на Възложителя до СИБАНК Кърджали, с адрес: ул. „Ст.Караджа” бл. Рила – 3. Местоположението на обектите, от които с въоръжена охрана ще се транспортират парични средства, както и начина на инкасирането, са както следва: ГКПП Маказа, с денонощен режим на работа, инкасиране два пъти в седмицата. При невъзможност да се внесат сумите в същия ден на инкасиране, на следващия ден инкасираните суми трябва да се представят в обслужващата банка.
Графикът (ден и час) на инкасиране ще се подава от Възложителя, като маршрутът, по който ще се извършва охрана на ценни пратки и товари ще се определя във всеки конкретен случай от звеното на Изпълнителя.
II.2.6) Прогнозна стойност 2 5
18000      BGN
(за рамкови споразумения - прогнозна обща максимална стойнсот за цялата продължителност)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 5 6
36
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 10
не

II.2) Описание 1

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Югозападна – МБ Гоце Делчев“ 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79700000      
79710000      
79713000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

от Митническо бюро гр. Гоце Делчев за обект - ГКПП Илинден до клон на Уникредит Булбанк - гр. Гоце Делчев, ул. „Бяло море“ № 11.

Инкасирането, транспортирането и охраната на парични средства, оформени във вид на ценни пратки, се извършва от обектите на Възложителя до клон на Уникредит Булбанк - гр. Гоце Делчев, ул. „Бяло море“ № 11. Местоположението на обектите, от които с въоръжена охрана ще се транспортират парични средства, както и начина на инкасирането, са както следва: Митническо бюро гр. Гоце Делчев за обект - ГКПП Илинден, петдневна работна седмица, инкасиране един път седмично, като се доставят в офис или клон на обслужващата банка на същия ден. При невъзможност да се внесат сумите в същия ден на инкасиране, на следващия ден инкасираните суми трябва да се представят в обслужващата банка. Графикът на инкасиране ще се подава от Възложителя, като маршрутът, по който ще се извършва охрана на ценни пратки и товари ще се определя във всеки конкретен случай от звеното на Изпълнителя.
II.2.6) Прогнозна стойност 2 5
3240      BGN
(за рамкови споразумения - прогнозна обща максимална стойнсот за цялата продължителност)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 5 6
36
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 10
не

II.2) Описание 1

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Югозападна – МБ Кулата“ 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79700000      
79710000      
79713000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

от Митническо бюро Кулата за обект - ГКПП Кулата до клон на УниКредит Булбанк в гр. Петрич с адрес: гр. Петрич, ул. „Рокфелер“ 48.

Инкасирането, транспортирането и охраната на парични средства, оформени във вид на ценни пратки, се извършва от обектите на Възложителя до клон на УниКредит Булбанк в гр. Петрич, ул. „Рокфелер“ 48. Местоположението на обектите, от които с въоръжена охрана ще се транспортират парични средства, както и начина на инкасирането, са както следва: Митническо бюро Кулата за обект - ГКПП Кулата, петдневна работна седмица, пет пъти седмично, като се доставят, както следва: а/ При инкасо в делничните дни, пратката се доставя в офис или клон на обслужващата банка на същия ден;
б/ При инкасо през почивни дни (при заявка), пратката се доставя в първия работен ден следващ тези дни в офис или клон на обслужващата банка. Графикът на инкасиране ще се подава от Възл., като маршрутът, по който ще се извършва охрана на ценни пратки и товари ще се определя във всеки конкретен случай от звеното на Изпълнителя.
II.2.6) Прогнозна стойност 2 5
16920      BGN
(за рамкови споразумения - прогнозна обща максимална стойнсот за цялата продължителност)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 5 6
36
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 10
не

II.2) Описание 1

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Югозападна – МП Златарево“ 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79700000      
79710000      
79713000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

от Митнически пункт Златарево до клон на УниКредит Булбанк в гр. Петрич с адрес: гр. Петрич, ул. „Рокфелер“ 48.

Инкасирането, транспортирането и охраната на парични средства, оформени във вид на ценни пратки, се извършва от обектите на Възложителя до клон на УниКредит Булбанк в гр. Петрич с адрес: гр. Петрич, ул. „Рокфелер“ 48. Местоположението на обектите, от които с въоръжена охрана ще се транспортират парични средства, както и начина на инкасирането, са както следва: Митнически пункт Златарево, денонощен режим на работа, инкасиране само по заявка – един път седмично. При невъзможност да се внесат сумите в същия ден на инкасиране, на следващия ден инкасираните суми трябва да се представят в обслужващата банка.
Графикът (ден и час) на инкасиране ще се подава от Възложителя, като маршрутът, по който ще се извършва охрана на ценни пратки и товари ще се определя във всеки конкретен случай от звеното на Изпълнителя.
II.2.6) Прогнозна стойност 2 5
3240      BGN
(за рамкови споразумения - прогнозна обща максимална стойнсот за цялата продължителност)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 5 6
36
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 10
не

II.2) Описание 1

„Инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари от Митница Югозападна – МП Гюешево“ 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79700000      
79710000      
79713000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG415

от Митнически пункт Гюешево до клон на УниКредит Булбанк, гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 39.

Инкасирането, транспортирането и охраната на парични средства, оформени във вид на ценни пратки, се извършва от обектите на Възложителя до клон на УниКредит Булбанк, гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 39. Местоположението на обектите, от които с въоръжена охрана ще се транспортират парични средства, както и начина на инкасирането, са както следва:Митнически пункт Гюешево, денонощен режим на работа, инкасиране един път седмично - като се доставят, както следва:а/ При инкасо в делничните дни, пратката се доставя в офис или клон на обслужващата банка на същия ден;б/ При инкасо през почивни дни (при заявка), пратката се доставя в първия работен ден следващ тези дни в офис или клон на обслужващата банка. Графикът (ден и час) на инкасиране ще се подава от Възложителя, като маршрутът, по който ще се извършва охрана на ценни пратки и товари ще се определя във всеки конкретен случай от звеното на Изпълнителя.
II.2.6) Прогнозна стойност 2 5
3240      BGN
(за рамкови споразумения - прогнозна обща максимална стойнсот за цялата продължителност)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки 5 6
36
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 5 10
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.4) Обективни правила и критерии за участие 

1. Възложителят (В-ят) ще отстранява от участие, поради наличието на някое от сл. основания: 1.1. Участник (У-к), за когото са налице основ. по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; 1.2. Участници, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от ДР на Зак. за публичното предлагане на ценни книжа не могат да бъдат самостоятелни Участници в една и съща процедура; 1.3. Участници-дружествата, регистрирани в юрисдикции с преф. данъчен режим и контрол. от тях лица участници, тъй като чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС забранява тяхното пряко и/или косвено участие в процедура по ОП по ЗОП и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на ОП, включително и чрез гражд. дружество/консорциум, в което участва дружество, рег. в юрисдикция с преф. данъчен режим.
2.В-ят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 10, ал. 2 от ЗОП, няма изискване обед. У-к в поръчката (ОП) да има определена форма, за да участва при възлагането на ОП, прод. в поле III.2.2
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ
(Само в случай на поръчки за определени здравни, социални и културни услуги, обхванати от член 77 от Директива 2014/24/ЕС)
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия
НЕ


прод. от поле III.1.4:както и не поставя условие за създаване на юрид., в случай, че избраният за Изпълнител (И-л) е обединение от физ. и/или юрид. лица.Преди сключване на договора за възлагане на ОП, определеният за И-л представя гаранция (Г), обезпечаваща изпълнението в размер на 5 % от прогн. стойност на поръчката по съотв. об. позиция под формата на парична сума, банкова гаранция (БГ) или застраховка (З), при която В-ят сл. да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка, да обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на И-я. Г., обезпечаваща изпълнението на договора И-ят е длъжен да представи и в сл. на изменение, с което се извършват доп. дейности по договора. Г е със срок на валидност за целия срок на действие на Дог. плюс 30 дни след прекратяването му.
Плащ. се извършва ежемесечно по посочена от И-я банкова сметка в 30 дневен срок след представяне на оригинал на фактура, съд. вс. реквизити по Зак. за счетоводството и двустранен протокол.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката 8
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание 5 10 14

Открита процедура 8

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки 

НЕ

IV.1.10) Определяне на националните правила, приложими към процедурата: 8


Общ. поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта, която се определя въз основа на критерия за възлагане: най-ниска цена.

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 5 10

 (напр. 2015/S 123-123456)   и   (напр. 123456)
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача) 5
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна прозрачност ex ante) 10

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие 5
Срок за получаване на заявления за интерес14 

06/07/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1 5  BG

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, възложена чрез обявление за предварителна информация 10

НЕ
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.2) Информация относно електронното възлагане 5 8

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Уч. трябва да притежава вал. към датата на подаване на офертата Лиценз за извършване на частна охр. дейност за извършване на дейности по охрана на ценни пратки и товари, по смисъла на чл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗЧОД, който разрешава на Участника да извършва охр. дейност на тер. на цялата страна или на тер. на област: София – област – за ОП № 1; Враца - за ОП № 2; Видин - за ОП № 3; Добрич – за ОП № 4; Русе – за ОП № 5;Силистра – за ОП № 6; Смолян – за ОП № 7, Кърджали и Хасково – за ОП № 8, Благоевград – за ОП №№ 9, 10, 11; Кюстендил – за ОП № 12 или екв. документ, съобр. законодателството на държавата, в която Уч. е регистриран. При условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП участникът, респективно изпълнителят представя документ - разрешение или членство в определена организация, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, позволяващ да извършва съответната услуга. прод. в поле VI.4.3.

VI.4) Процедури по обжалване  5 8 10

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.
прод. от поле VI.3: 2. Уч. сл. да е изпълнил мин. 1 дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на п-та, най-много за посл. 3 г. от датата на подаване на офертата. Под „дейности с предмет и обем, които са идентични с тези на поръчката” следва да се разбира както следва:
- За обособена позиция № 1, 9, 11 и 12: предоставяне на услуги по инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари веднъж седмично;
- За обособени позиции № 2, № 7 и № 8: предоставяне на услуги по инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари два пъти седмично;
- За обособена позиция № 3: предоставяне на услуги по инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари три пъти седмично;
- За обособена позиция № 4: предоставяне на услуги по инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари 4 пъти месечно;
- За обособени позиции № 5 и № 6: предоставяне на услуги по инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари всеки работен ден;
- За обособена позиция № 10: предоставяне на услуги по инкасиране, транспортиране и охрана на ценни пратки и товари пет пъти седмично;
Под „дейности с предмет и обем, които са сходни с предмета на поръчката” следва да се разбира предоставяне на услуги по охрана на ценни пратки и товари минимум веднъж седмично.
Дейностите, се считат за „изпълнени”, когато изпълнение е приключило в рамките на заложения от Възложителя период.
При усл. на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП уч., респ. изпълнителят представя списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с док. за извършената услуга.
3. Участникът трябва да осигури мин. сл. техническо оборудване за изпълнение на услугата:
• специализиран брониран автомобил (съгл. чл. 9, ал. 3 от НАР. № I-121 от 24.06.2004 г. за реда за организиране охраната при транспортиране на ценни пратки и товари) – 1 бр., оборудван с радиостанция, GPS устройства и други мобилни системи за контрол на маршрутите, които да вкл. непрекъснат видеозапис на придвижването на инкасовите автомобили, както и поведението на екипите и да разполагат с възможност за автоматично блокиране на достъпа до ценните пратки в автомобила при отваряне на външна врата. При условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП уч., респ. изпълнителят представя декл. по чл. 64, ал. 9 от ЗОП на инструментите, съоръженията и техн. оборудване,които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
Заб.: Когато Уч. представя оферта за повече от 1 ОП, той трябва да док. съответствието си със сбора от мин. изисквания по вс. една от ОП, за които представя оферта, т.е. трябва да сумира (кумулира) мин. изисквания по всяка една от ОП, за които представя оферта и да докаже съответствието си със сбора от тези мин. изисквания.
4. Участникът да прилага система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:200х, с обхват, приложим към предмета на поръчката.
При условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП участникът, респективно изпълнителят представя сертификат по чл. 64, ал. 3 от ЗОП, който удостоверява съответствието на участника със стандарт за управление на качеството БДС EN ISO 9001:200х.
Условия за отваряне на офертите: Дата: 10/07/2017, 11:00 часа, ЦМУ, гр. София, ул. „Г. С. Раковски” № 47, ет. 10, зала. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което имат право да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП, Възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на Участниците да се извърши преди провеждане на предварителен подбор.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/05/2017 (дд/мм/гггг)


Приложение Г1 - Обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2014/24/EC

(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2014/24/EC
НЕ
 
НЕ
 
НЕ
НЕ
НЕ
 

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
НЕ


Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва