Деловодна информация
02711ТП при СИДП ДП Шумен
780 06/11/2020 (дд/мм/гггг)
не
02711-2020-0103 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

ТП Държавно горско стопанство Цонево при СИДП ДП Шумен 2016174120145
ул.Хр.Трендафилов №54
с.Цонево BG331 9261 България
Теменужка Петкова +359 51727232
dgs.conevo@dpshumen.bg +359 51727232

Интернет адрес/и

http://dgsconevo.sidp.bg/

https://wp.me/p82oCV-d2f

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка чрез покупка на външни автомобилни гуми за служебни МПС, собственост на ТП ДГС Цонево, съгласно техническа спецификация
34350000      
Доставки

II.2) Описание

Доставка чрез покупка на външни автомобилни гуми за служебни МПС, собственост на ТП ДГС Цонево, съгласно техническа спецификация
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34350000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54

Доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове и количества външни автомобилни гуми за служебни МПС , съгласно техническа спецификация, както следва:1.Лада Нива, размер 175/80 /R 16, 4бр; 2. Сузуки S х 4, размер 205/ 60 /R16- 4бр; 3.УАЗ , размер 215/90-R15 - 4бр; 4.Тойота Хайлукс, размер 205/80 R16-4бр; 5.Тойота RAV 4, размер 225/65/R 17 - 4бр.
Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 4 000,00 лева без включен ДДС , в това число „Опция за доставки на външни автомобилни гуми за служебни МПС непосочени изрично в техническата спецификация“ в размер до 1000,00 лева без ДДС.Възложителят си запазва правото на „опция за доставки на външни автомобилни гуми за служебни МПС непосочени изрично в техническата спецификация“ към настоящата обществена поръчка в размер до 1000,00 лева без ДДС от прогнозната стойност на поръчката.Стойността на опцията е вкл. в прог. стойност на поръчката
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
 / 31/12/2020 (дд/мм/гггг)

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  976466 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
21       Доставка чрез покупка на външни автомобилни гуми за служебни МПС, собственост на ТП ДГС Цонево, съгласно техническа спецификация

V.2) Възлагане на поръчката

03/07/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Примекс ЕООД 127033207
ул.Ропотамо №7
Каспичан BG333 9930 България
office@primex-bg.com +359 54-832600
+359 54-832400
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

4000      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

На основание чл.20а, ал.2 от Закон за задълженията и договорите , чл.116, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки във вр с чл.17 от Договор №21/03.07.2020г. и възникнала необходимост от доставки на външни автомобилни гуми за служебни МПС непосочени изрично в техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение №1 към договора , страните по Договор №21/03.07.2020г. сключват Анекс №2 от 02.11.2020г , по силата на който :Възложителят възлага , а Изпълнителят приема да изпълнява доставки , съгласно посочената в договора „опция за доставки на външни автомобилни гуми за служебни МПС непосочени изрично в техническата спецификация“ – Приложение №1 към договора в размер до 1000,00 лева без ДДС, при условия за заплащане , съгласно реда предвиден в чл.17, ал.6 от Договор №21/03.07.2020г, по видове и количества, както следва:Доставка на 4 бр. външни автомобилни гуми за Сузуки Джимни , с размер: 205/70/ R 15- летни.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

в 10-дневен срок по реда на чл. 197, ал.1 от ЗОП пред Комисията за защита на конкуренцията.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 06/11/2020 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

34350000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG331

ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54

Доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове и количества външни автомобилни гуми за служебни МПС , съгласно техническа спецификация, както следва:1.Лада Нива, размер 175/80 /R 16, 4бр; 2. Сузуки S х 4, размер 205/ 60 /R16- 4бр; 3.УАЗ , размер 215/90-R15 - 4бр; 4.Тойота Хайлукс, размер 205/80 R16-4бр; 5.Тойота RAV 4, размер 225/65/R 17 - 4бр.
Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 4 000,00 лева без включен ДДС , в това число „Опция за доставки на външни автомобилни гуми за служебни МПС непосочени изрично в техническата спецификация“ в размер до 1000,00 лева без ДДС.Възложителят си запазва правото на „опция за доставки на външни автомобилни гуми за служебни МПС непосочени изрично в техническата спецификация“ към настоящата обществена поръчка в размер до 1000,00 лева без ДДС от прогнозната стойност на поръчката.Стойността на опцията е вкл. в прог. стойност на поръчката
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
 / 31/12/2020 (дд/мм/гггг)

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

4000      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Примекс ЕООД 127033207
ул.Ропотамо №7
Каспичан BG333 9930 България
office@primex-bg.com +359 54-832600
+359 54-832400
не

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

На основание чл.20а, ал.2 от Закон за задълженията и договорите , чл.116, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки във вр с чл.17 от Договор №21/03.07.2020г. и възникнала необходимост от доставки на външни автомобилни гуми за служебни МПС непосочени изрично в техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение №1 към договора , страните по Договор №21/03.07.2020г. сключват Анекс №2 от 02.11.2020г , по силата на който :Възложителят възлага , а Изпълнителят приема да изпълнява доставки , съгласно посочената в договора „опция за доставки на външни автомобилни гуми за служебни МПС непосочени изрично в техническата спецификация“ – Приложение №1 към договора в размер до 1000,00 лева без ДДС, при условия за заплащане , съгласно реда предвиден в чл.17, ал.6 от Договор №21/03.07.2020г, по видове и количества, както следва:Доставка на 4 бр. външни автомобилни гуми за Сузуки Джимни , с размер: 205/70/ R 15- летни.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

Съгласно чл.116, ал.1,т.1 от ЗОП и условия за възлагане на опция за доставки на външни автомобилни гуми за служебни МПС непосочени изрично в техническата спецификация, уговорени в документацията за участие и договора за обществена поръчка.Стойността на опцията е вкл. в прог. стойност на поръчката
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
4000      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
4000      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва