Деловодна информация
5397
ДАЕУ-14405 07/07/2020 (дд/мм/гггг)
не
05397-2017-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Държавна агенция Електронно управление 177098809
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
София BG411 1000 България
Мартина Митрева, старши юрисконсулт в дирекция Обществени поръчки +359 29492080
mmitreva@e-gov.bg +359 29492433

Интернет адрес/и

https://www2.e-gov.bg/bg/1

https://www2.e-gov.bg/bg/zop/zop2016/167

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Организация на дейностите по информация и публичност във връзка с изпълнението на проекти на Държавна агенция „Електронно управление“ по Оперативна програма „Добро управление“, по обособени позиции
79952000      
Услуги

II.2) Описание

Организиране и провеждане на две публични медийни събития за представяне на проект „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79952000      
79820000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на гр. София.

В частта за обособена позиция № 4 - Организиране и провеждане на 1 бр. встъпително и 1 бр. заключително публично информационно събитие; Изработка и публикуване на 1 бр. онлайн банер с минимален размер 300 x 250 px с ротация, гарантираща минимум 750 000 импресии; Изработване и публикуване на 2 бр. публикации в национални печатни медии или електронни медии; Изработка на 20 (двадесет) броя плакати, изработени според изискванията на Възложителя; Изработка на 2 (два) броя рол банери с конструкция, изработени според изискванията на Възложителя; Изработка на сто (100) бр. химикали с флаш - памет според изискванията на Възложителя. Подробно описание на изискванията свързани с изпълнението на отделните дейности по поръчката, заинтересованите лица могат да намерят в одобрената документация към поръчката, находяща се в профила на купувача на уебсайта на ДАЕУ.
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
1026

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  805945 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
52    4   Организиране и провеждане на две публични медийни събития за представяне на проект „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“

V.2) Възлагане на поръчката

08/09/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ ООД 130862812
ж.к. БАНИШОРА, бул. ГЕН. СТОЛЕТОВ No 49 - П.К. 25
София BG411 1000 България
lambadjiev.standard@gmail.com +359 24484100
http://www.lambadjiev-design.com/bg +359 29310274
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

7240      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Настоящото обявление не подлежи на обжалване.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 07/07/2020 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

79952000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
79820000      
VII.1.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на гр. София.

В частта за обособена позиция № 4 - Организиране и провеждане на 1 бр. встъпително и 1 бр. заключително публично информационно събитие; Изработка и публикуване на 1 бр. онлайн банер с минимален размер 300 x 250 px с ротация, гарантираща минимум 750 000 импресии; Изработване и публикуване на 2 бр. публикации в национални печатни медии или електронни медии; Изработка на 20 (двадесет) броя плакати, изработени според изискванията на Възложителя; Изработка на 2 (два) броя рол банери с конструкция, изработени според изискванията на Възложителя; Изработка на сто (100) бр. химикали с флаш - памет според изискванията на Възложителя. Подробно описание на изискванията свързани с изпълнението на отделните дейности по поръчката, заинтересованите лица могат да намерят в одобрената документация към поръчката, находяща се в профила на купувача на уебсайта на ДАЕУ.
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
1026

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

7240      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ ООД 130862812
ж.к. БАНИШОРА, бул. ГЕН. СТОЛЕТОВ No 49 - П.К. 25
София BG411 1000 България
lambadjiev.stanard@gmail.com +359 24484100
http://www.lambadjiev-design.com/bg +359 29310274
да

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

На 17.06.2020 г. е сключено допълнително споразумение, с което страните се съгласяват предложената от Изпълнителя зала за провеждане на заключителното публично информационно събитие - Конферентен център Проджект Лаб на адрес: гр. София, бул. Мария Луиза 58, се заменя с Пресклуб БТА на адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе 49. Изпълнителят се задължава да проведе заключителното публично-информационно събитие в Пресклуб БТА при спазване изискванията на Техническата спецификация - Приложение 3 към Договор 52/08.09.2017 г., в уговорения срок и при спазване на останалите клаузи на договора и приложенията към него, които остават непроменени.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

Мотиви за замяна на залата, в която да се проведе заключителното публично-информационно събитие: предвид извънредната ситуация, свързана с разпространението на Covid-19 и препоръчителните мерки, които трябва да се спазват при провеждане на събития в затворени помещения, при които присъстващите да са на разстояние 1,5 - 2 м., предложената от Изпълнителя зала не отговаря на новите хигиенно-санитарни изисквания за задължително разстояние между присъстващите. Възложителят предлага замяна на първоначално оферираната зала с Пресклуба на БТА, с двойно по-голям капацитет от места, което ще позволи спазването на това изискване. Пресклубът осигурява онлайн излъчване на всяко събитие в реално време и възможност за преглед на вече излъчени пресконференции, което ще позволи на медии, неприсъствали поради извънредната обстановка, да гледат събитието онлайн. Смяната на мястото на провеждане на събитието не е свързана с промяна в цената на услугата, която е 840 лв. без ДДС съгласно ЦП на Изпълнителя.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
7240      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
7240      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва