Деловодна информация
00267Община Пловдив
19РОП-80(15) 22/04/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
22/04/2020 (дд/мм/гггг)
00267-2019-0087 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов №1
Пловдив BG421 4000 България
Атанас Балтазаров - юрисконсулт в Дирекция ОП +359 32656726
todor_todorov@plovdiv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

http://op.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20191030QtfP8851346

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на нетна активна електрическа енергия- средно напрежение, и избор на координатор на стандартна балансираща група, за нуждите на обекти на Община Пловдив по три обособени позиции“
09310000      
Доставки

II.2) Описание

"Доставка на нетна активна електрическа енергия- средно напрежение, и избор на координатор на стандартна балансираща група за за осветление на обект, нахождащ се в парк „Лаута“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Предметът на обособената позиция е доставка на нетна активна електрическа енергия- средно напрежение, и избор на координатор на стандартна балансираща група за за осветление на обект, нахождащ се в парк „Лаута“. Възложителят следва да бъде регистриран като непряк член на стандартна балансираща група с координатор изпълнителя, съгласно правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). Количествата електрическа енергия, които следва да бъдат доставени, са приблизителни и прогнозни. Приблизителният обем нетна активна електрическа енергия- средно напрежение, за обекта, предмет на обособената позиция, за период от три месеца, който следва да бъде доставен, е 15 МВтч.
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
3

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

2020/S 009-016515 (напр. 2015/S 123-123456)   и  953721 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
20ДГ-6    3   "Доставка на нетна активна електрическа енергия- средно напрежение, и избор на координатор на стандартна балансираща група за за осветление на обект, нахождащ се в парк „Лаута“

V.2) Възлагане на поръчката

06/01/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ АД 131200181
ул. Георг Вашингтон №41
София BG411 1202 България
op@energymarketad.com +359 29836058
http://energymarketad.com/ +359 29836058
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

2500.00      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Договор №20ДГ-6/06.01.2020 г. с изпълнителя е сключен за период от три календарни месеца.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша №18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/04/2020 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

09310000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Предметът на обособената позиция е доставка на нетна активна електрическа енергия- средно напрежение, и избор на координатор на стандартна балансираща група за за осветление на обект, нахождащ се в парк „Лаута“. Възложителят следва да бъде регистриран като непряк член на стандартна балансираща група с координатор изпълнителя, съгласно правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ). Количествата електрическа енергия, които следва да бъдат доставени, са приблизителни и прогнозни. Приблизителният обем нетна активна електрическа енергия- средно напрежение, за обекта, предмет на обособената позиция, за период от четири месеца, който следва да бъде доставен, е 15 МВтч.
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
4

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

2500.00      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ АД 131200181
ул. Георг Вашингтон №41
София BG411 1202 България
op@energymarketad.com +359 29836058
http://energymarketad.com/ +359 29836058
да

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

С Допълнително споразумение №20ДГ-6(1)/21.04.2020 г. е изменен чл. 2, ал. 1 от Договор №20ДГ-6/06.01.2020 г., като е удължен срокът за изпълнение на предмета на договора с един месец, до 31.05.2020 г., включително.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

Настоящото изменение е на основание чл. 13, ал. 2 от ЗМДВИП (обн., ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.).
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
2500.00      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
2500.00      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва