Деловодна информация
00276
12-00-2 16/03/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
17/03/2020 (дд/мм/гггг)
00276-2018-0013 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Български пощи ЕАД 121396123
ул.Академик Стефан Младенов № 1 бл.31
София BG411 1700 България
Михаил Николов +359 2949-3362
mihail.nikolov@bgpost.bg +359 2962-5329

Интернет адрес/и

http://www.bgpost.bg

http://www.bgpost.bg/bg/zop

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

“Предоставяне на услуги по охрана на имущество и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи“ ЕАД“
79713000      
Услуги

II.2) Описание

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Територията на цялата страна.

Предметът на обществената поръчка включва:
1. Физическа невъоръжена охрана на обекти на „Български пощи“ ЕАД;
2. Охрана на имущество с технически системи за сигурност (ТСС);
3. Ежемесечна профилактика на технически системи за сигурност (СОИС и системите за видео верификация);
4. Oхрана и транспорт на ценни пратки и пощенски товари.
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
48

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

2019/S 034-077687 (напр. 2015/S 123-123456)   и  894190 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
259       “Предоставяне на услуги по охрана на имущество и транспортиране на ценни пратки и пощенски товари на „Български пощи“ ЕАД“

V.2) Възлагане на поръчката

21/12/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ВИП СЕКЮРИТИ ЕООД 121819662
бул. Цариградско шосе №141
София BG411 1784 България
bids@vipsecurity.bg +359 29635296
www.vipsecurity.bg +359 29635296
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

60000000      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Не подлежи на обжалване.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/03/2020 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

79713000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG

Територията на цялата страна.

Предметът на обществената поръчка включва:
1. Физическа невъоръжена охрана на обекти на „Български пощи“ ЕАД;
2. Охрана на имущество с технически системи за сигурност (ТСС);
3. Ежемесечна профилактика на технически системи за сигурност (СОИС и системите за видео верификация);
4. Oхрана и транспорт на ценни пратки и пощенски товари.
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
48

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

60000000      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ВИП СЕКЮРИТИ ЕООД 121819662
бул. Цариградско шосе №141
София BG411 1784 България
bids@vipsecurity.bg +359 29635296
www.vipsecurity.bg +359 29635296
не

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Възлагане на услуги по транспорт на печатни издания на територията на цялата страна по маршрути, одобрени от възложителя.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

С Решение от 23.10.2019 г. Министерски съвет одобри доклад на МТИТС „Български пощи” ЕАД да извършва дейността по разпространение и продажба на печатни издания на територията на страната. С Решение № 128 от 28.02.2020 г. Министерски съвет възлага на „Български пощи“ ЕАД да предприеме необходимите действия за извършване на дейност по разпространение на печатни издания на територията на Република България, считано от 24 часа на 1 март 2020 г.
Изпълнението на решенията на МС до сключване на договор с избран по реда на ЗОП изпълнител вследствие на проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка е възможно единствено чрез подписване на допълнително споразумение по реда на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП към някой от действащите към настоящия момент договори с външни изпълнители, осъществяващи сходна дейност. Най-подходящ се явява договор рег. № 259/21.12.2018 г., съгласно който и досега се изпълнява дейност по транспортиране на ценни пратки и пощенски товари ежедневно.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
60000000      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
60000000      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва