Деловодна информация
00826
Д-658 04/04/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
04/04/2019 (дд/мм/гггг)
00826-2017-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия Свeти Наум ЕАД 831605813
ул. Доктор Любен Русев № 1
София BG411 1113 България
Мариана Балабанова +359 029702283
m.balabanova@svnaum.com +359 028709309

Интернет адрес/и

https://www.svnaum.com/bg/

https://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki/obshtestveni-porachki-2/otkriti-proceduri/item/471-op-103-dostavka-na-lekarstveni-produkti-za-nuzhdite-na-mbalnp#%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София
33600000      
Доставки

II.2) Описание

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото на изпълнение на поръчката - МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр. София, ул. "Д-р Любен Русев" № 1, болнична аптека

Обществената поръчка е за доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр. София. В предмета на обществената поръчка се съдържат 241 обособени позиции с лекарствени продукти, подробно описани в Техническата спецификация от документацията за обществената поръчка.
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
12

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

2018/S 085-191442 (напр. 2015/S 123-123456)   и  844974 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
100       Договор за доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр. София

V.2) Възлагане на поръчката

10/04/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Софарма Трейдинг АД 103267194
ул. Лъчезар Станчев № 5
София BG411 1756 България
office@sopharmatrading.bg +359 028133660
+359 028133666
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

133041.50      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Източник на финансиране - национално финансиране и други източници.
Договор №100/10.04.2018г. съдържа следните обособени позиции: 1,2,5,7,12,13,14,16,19,20,22,27,32,34,35,43,45,46, 47,51,52,56,57,58,62,78,92,94,95,96,97,104,111,112,130,139,146,147,148,165,167,168,175,180,186,197,202,208,212,218,219,221,229,230,231,232,233,239.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/04/2019 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

33600000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG411

МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр. София, ул. "Д-р Любен Русев" № 1, болнична аптека

Обществената поръчка е за доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр. София. В предмета на обществената поръчка се съдържат 241 обособени позиции с лекарствени продукти, подробно описани в Техническата спецификация от документацията за обществената поръчка.
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
12

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

133041.50      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Софарма Трейдинг АД 103267194
ул. Лъчезар Станчев № 5
София BG411 1756 България
office@sopharmatrading.bg +359 028133660
+359 028133666
не

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Договорът е променен на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП поради обстоятелства, които възложителят не е могъл да предвиди. Предвид това е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, изменени са само срока на договора и неговата стойност.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

Договорът е променен на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП поради обстоятелства, които възложителят не е могъл да предвиди. Договор № 100 от 10.04.2018 г., подписан между страните е с предмет „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП “Свети Наум” ЕАД, гр. София”, и е сключен на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки след проведената открита процедура за възлагане на обществена поръчка. С решение № Д-282 от 26.11.2018г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, е открита следваща процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, с предмет: “Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП “Свети Наум” ЕАД, гр. София”, с номер на преписката в АОП 00826-2018-0010, касаеща последващ период, която към настоящия момент не е приключила с избор на изпълнител.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
133041.50      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
199562.25      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва