Деловодна информация
00038
УР-01-03-2 07/01/2019 (дд/мм/гггг)
не
00038-2016-0074 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Община Габрово 000215630
пл.Възраждане № 3
Габрово BG322 5300 България
Ива Сербезова +359 66818312
i.serbezova@gabrovo.bg +359 66809371

Интернет адрес/и

https://www.gabrovo.bg

https://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/publichno-sastezanie/327-

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на дейности по информация и публичност по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства” по две обособени позиции:
22000000      
Услуги

II.2) Описание

"Организиране и провеждане на публични събития" 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
22000000      
79952000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

гр. Габрово

1. Публикации в местната преса - 3 бр.
2. Организиране и провеждане на начална пресконференция - 1 бр. /40 участници/
3. Организиране и провеждане на заключителна пресконференция - 1 бр. /40 участици/
4. Организиране и провеждане на информационни дни/дни на отворените врати - 2 бр. x 30 участници
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
685

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект № BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства"
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  772510 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
146-УР-2017    2   "Организиране и провеждане на публични събития"

V.2) Възлагане на поръчката

15/02/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ИНФО ТРЕЙНИНГ ООД 202318594
ул. Цар Калоян № 2А
Русе BG323 7000 България
evroproekti2014@gmail.com +359 882522525
+359 882522525
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

2220      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 Ватикана
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 07/01/2019 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

22000000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
79952000      
VII.1.3) Място на изпълнение
BG322

гр. Габрово

1. Публикации в местната преса - 3 бр.
2. Организиране и провеждане на начална пресконференция - 1 бр. /40 участници/
3. Организиране и провеждане на заключителна пресконференция - 1 бр. /40 участици/
4. Организиране и провеждане на информационни дни/дни на отворените врати - 2 бр. x 30 участници
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
 / 31/12/2019 (дд/мм/гггг)

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

2220      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ИНФО ТРЕЙДИНГ ООД 202318594
ул. Цар Калоян №2А
Русе BG323 7000 България
evroproekti2014@gmail.com +359 882522525
+359 882522525
да

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

На основание на чл. 116, ал. 1, т. 3 ог ЗОП се променя срока за изпълнение на възложената обществена поръчка от "до 31.12.2018 г." на "до 31.12.2019 г.", тъй като е налице допълнително споразумение за удължаване на срока за приключване и отчитане на договор за проект, във връзка сключване на допълнително споразумение (анекс) към подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0042-С01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

По повод на сключването на допълнително споразумение (анекс) към подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0042-С01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“, вследствие на което се удължава срока на изпълнение на проекта и официалното приключване на същия до 31.12.2019 г. е необходимо да се въведе промяна в крайния срок за изпълнение на договора за обществена поръчка, тъй като същият е обвързан с действието и срока на анексирания договор по проект. С оглед цялостното изпълнение на договора за възлагане на обществена поръчка трябва да бъде организирана и проведена задължителна пресконференция, като момента на осъществяването й е логически завършек с цел отчитане на проектните дейности и следва да бъде съобразен с промяната във финалния срок за приключване на проекта до 31.12.2019 г.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
2220      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
2220      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва