Деловодна информация
00038
ИЕ-01-03-151 12/12/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
12/12/2018 (дд/мм/гггг)
00038-2017-0074 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Община Габрово 000215630
пл. Възраждане 3
Габрово BG322 5300 България
Ива Сербезова +359 66818312
i.serbezova@gabrovo.bg +359 66809371

Интернет адрес/и

www.gabrovo.bg

https://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri/445-

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Ремонт публична инфраструктура ул. Младост - кв.45, 48, 50 и 52 по плана на гр. Габрово"
45233142      
Строителство

II.2) Описание

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233142      
45233000      
45233200      
45233252      
45233120      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

гр. Габрово

С поръчката се възлага за изпълнение строителни ремонтни работи на ул. Младост гр. Габрово на обща стойност до 916 666.67 лв. (деветстотин и шестнадесет хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 67 ст.) без вкл. ДДС или 1 100 000 лв. (един милион и сто хиляди лева) с вкл. ДДС.
Строителството, предмет на възлагане, цели подмяна и направа на нови улични бордюри, рехабилитация на пътната настилка в квартала, реконструкция на тротоарните настилки, проектиране и изграждане на 2 детски площадки, улично осветление, видеонаблюдение.
Предвижда се подмяна на съществуващите и направа на нови вибропресовани бетонови бордюри 50/25/15 и вибропресовани бетонови градински бордюри 50/16/8. Тротоарната настилка ще се изпълнява от вибропресовани бетонови павета 20/10/6. Предвижда се фрезоване на бетонови и асфалтови настилки. Подробни количества са съгласно КС, приложение към документацията.
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
150

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

2018/S 116-263208 (напр. 2015/S 123-123456)   и  852193 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
460-ИЕ-18       "Ремонт публична инфраструктура ул. Младост - кв.45, 48, 50 и 52 по плана на гр. Габрово"

V.2) Възлагане на поръчката

15/06/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЩРАБАГ ЕАД 130463628
район Илинден, ул. Кукуш 1
София BG411 1309 България
teodora.geleva@strabag.com +359 24458874
http://strabag.bg/ +359 24458889
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

916666.67      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/12/2018 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

45233142      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233142      
45233000      
45233200      
45233252      
45233120      
VII.1.3) Място на изпълнение
BG322

гр. Габрово

С поръчката се възлага за изпълнение строителни ремонтни работи на ул. Младост гр. Габрово на обща стойност до 916 666.67 лв. (деветстотин и шестнадесет хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 67 ст.) без вкл. ДДС или 1 100 000 лв. (един милион и сто хиляди лева) с вкл. ДДС.
Строителството, предмет на възлагане, цели подмяна и направа на нови улични бордюри, рехабилитация на пътната настилка в квартала, реконструкция на тротоарните настилки, проектиране и изграждане на 2 детски площадки, улично осветление, видеонаблюдение.
Предвижда се подмяна на съществуващите и направа на нови вибропресовани бетонови бордюри 50/25/15 и вибропресовани бетонови градински бордюри 50/16/8. Тротоарната настилка ще се изпълнява от вибропресовани бетонови павета 20/10/6. Предвижда се фрезоване на бетонови и асфалтови настилки. Подробни количества съгласно КС, приложение към документацията.
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
 / 30/05/2019 (дд/мм/гггг)

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

916666.67      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Щрабаг ЕАД 130463628
район Илинден, ул. Кукуш 1
София BG411 1309 България
teodora.geleva@strabag.com +359 24458874
http://strabag.bg/ +359 24458889
да

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Изменя се крайният фиксиран срок за изпълнение на поръчката, определен в раздел II, т.1 от Договор № 460-ИЕ-18/15.06.2018 г., като "не по-късно от 30.11.2018 г." се променя на "не по-късно от 30.05.2019 г." Същото води до промяна в сроковете за представяне на междинните и окончателната фактура от страна на изпълнителя. Не е налице промяна на срока за изпълнение на поръчката, определен в календарни дни.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

На основание на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП се изменя договора за възлагане на обществена поръчка вследствие на настъпили неблагоприятни климатични условия, непозволяващи качественото изпълнение на основни видове работи по договора и писмо с вх. № ИЕ-01-01-802 от 29.11.2018 г. от изпълнителя.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
916666.67      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
916666.67      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва