Деловодна информация
01605БДЖ-Пътнически превози ЕООД
03-08-503 20/08/2018 (дд/мм/гггг)
не
01605-2017-0027 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

БДЖ-Пътнически превози ЕООД 175405647
ул. Иван Вазов № 3
София BG411 1080 България
Незабравка Алексиева +359 884280912
naleksieva@bdz.bg +359 29324126

Интернет адрес/и

www.bdz.bg

www.bdz.bg/bg/profile.html

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Планов ремонт на 6 (шест) броя пътнически вагони за междурелсие 760 мм, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД
50224200      
Услуги

II.2) Описание

Планов ремонт на 6 (шест) броя пътнически вагони за междурелсие 760 мм, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50224200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

Република България, гр.Септември, ул."Любен Каравелов" №2В

Планов ремонт на 6 (шест) броя пътнически вагони за междурелсие 760 мм, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
12

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  809984 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
22       Планов ремонт на 6 (шест) броя пътнически вагони за междурелсие 760 мм, собственост на „БДЖ-Пътнически превози” ЕООД

V.2) Възлагане на поръчката

25/01/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Коловаг АД 112131492
ул. Любен Каравелов №2в
Септември BG423 4490 България
kolowag@kolowag.bg +359 35612500
www.kolowag.com +359 035612414
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

804090.00      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 120 от ЗОП (отм.)
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/08/2018 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

50224200      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG423

Република България, гр.Септември, ул."Любен Каравелов" №2В

Планов ремонт на 6 (шест) броя пътнически вагони за междурелсие 760 мм, собственост на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
12

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

803290      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

КОЛОВАГ АД 112131492
ул. Любен Каравелов №2в
Септември BG423 4490 България
kolowag@kolowag.bg +359 35612500
www.kolowag.com +359 35612414
да

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Удължаване на междинните срокове за извършване на ремонта на 3 бр. вагони и намаляване единичната цена за ремонт на вагоните, съответно на общата стойност на договора.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

Предвид възникнали технологични затруднения при Изпълнителя при извършване на дейностите, описани в т. 1.2.6. от таблицата към т. 3.1.1. от договора, страните са договорили промяна в технологията на тези ремонтни дейности и намаляване на единичната цена за ремонт на вагоните, съответно редуциране на общата стойност на договора. Удължени са междинните срокове за извършване на ремонта на 3 бр. вагони, в рамките на общия срок на договора.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
804090      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
803290      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва