Деловодна информация
00956ОБЩИНА ЦЕНОВО
1437 24/07/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
24/07/2018 (дд/мм/гггг)
00956-2016-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Община Ценово 000530671
ул. Цар Освободител 66
с. Ценоно BG323 7139 България
Д-р Петър Георгиев Петров +359 81222510
obshtina_cenovo@abv.bg +359 81222002

Интернет адрес/и

http://www.tsenovo.eu/

http://www.tsenovo.eu/izgotviane-inv-proekt-faza-raboten-i-uprajniavane-avt-nadzor

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, на обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения
71320000      
Услуги

II.2) Описание

„Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, на обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71240000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

Община Ценово, област Русе в селата: с. Ценово, с. Долна Студена, с. Белцов, с. Беляново, с. Кривина, с. Пиперково, с. Караманово, с. Новград и с. Джулюница.

В обхвата на поръчката са следните дейности:
А. Проектиране:
•Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в с. Ценово, с. Долна Студена, с. Белцов, с. Беляново, с. Кривина, с. Пиперково, с. Новград, с. Караманово и с. Джулюница, община Ценово, област Русе и съдържание съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
•Получаване на всички необходими становища и разрешения съгл. българското законодателство;
•Работният проект следва да се представи в 4 оригинални екземпляра на хартиен носител в удобен за ползване мащаб и един екземпляр на ел. носител. Съдържанието на ел. носител да съответства на хартиения.
Б. Упражняване на авторски надзор по ЗУТ - съгл. одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба.
Повече информация относно обема на услугите се съдържа в Техническите спецификации, публикувани на сайта
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
36

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

2016/S 196-353625 (напр. 2015/S 123-123456)   и  752053 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
11814092016ДЗ       „Изготвяне на инвестиционен проект във фаза "работен" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, на обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения

V.2) Възлагане на поръчката

14/09/2016 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ГЕО ЧОНОВ ООД 117093376
ул. Никола Палаузов № 8, ет.2, офис 2
Русе BG323 7000 България
geochonov@gmail.com +359 82888171
www.%20geo-chonov.com +359 82888171
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

102267.00      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение от т. II. 1.1 Наименование: ..........и принадлежностите към тях в с. Ценово, с. Долна Студена, с. Белцов, с. Беляново, с. Кривина, с. Пиперково, с. Новград, с. Караманово и с. Джулюница, община Ценово, област Русе" с които Община Ценово ще кандидатства за финансиране по "Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г."

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 24/07/2018 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

71320000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
71240000      
VII.1.3) Място на изпълнение
BG323

Община Ценово

В обхвата на поръчката са следните дейности:
А. Проектиране:
•Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в с. Ценово, с. Долна Студена, с. Белцов, с. Беляново, с. Кривина, с. Пиперково, с. Новград, с. Караманово и с. Джулюница, община Ценово, област Русе и съдържание съгласно Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
•Получаване на всички необходими становища и разрешения съгл. българското законодателство;
•Работният проект следва да се представи в 4 оригинални екземпляра на хартиен носител в удобен за ползване мащаб и един екземпляр на ел. носител. Съдържанието на ел. носител да съответства на хартиения.
Б. Упражняване на авторски надзор по ЗУТ - съгл. одобрените проектни документации и приложимата нормативна уредба.
Повече информация относно обема на услугите се съдържа в Техническите спецификации, публикувани на сайта
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
36

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

102267.00      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ГЕО ЧОНОВ ООД 117093376
ул. Никола Палаузов № 8, ет.2, офис 2
Русе BG323 7000 България
geochonov@gmail.com +359 82888171
www.%20geo-chonov.com +359 82888171
не

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Налице е настъпването обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, като е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора. Промяната се състои в намаляване обема на първоначално предвидени и подлежащите на изпълнение дейности, съгласно изготвения проект. В конкретния случай обстоятелствата, налагащи изменение на договора за обществена поръчка са възникнали след сключването му и те не са резултат от действие или бездействие на страните, същите, при горната фактическа обстановка и наличната документация, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

Предвид прием на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ по ПРСР 2014 – 2020 г”, по който Община Ценово ще кандидатства за финансиране и съгласно указанията и методиките одобрени със на Заповед № РД 09-206 от 06.03.2018 година на Заместник-министър и Ръководител на УО на ПРСР 2014-2020г., максималният размер на общите разходи за едно проектно предложение не може да надхвърля левовата равностойност на 600 000 евро за един кандидат община.
Необходимостта от изменение е предизвикана от намаленият общ бюджет за едно проектно предложение, какъвто е бил през 2016 година, когато общината подготви и подаде за кандидатстване за финансиране проект за реконструкция на улици в населените места на общината, а именн от 1 000 000 Евро на 600 000 Евро.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
102267.00      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
40000.00      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва