Деловодна информация
01605БДЖ - Пътнически превози ЕООД
03-06-84 26/05/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
26/05/2017 (дд/мм/гггг)
01605-2015-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

БДЖ - Пътнически превози ЕООД 175405647
улица Иван Вазов №3
София BG 1080 България
инж. Екатерина Младенова +359 884238189
emladenova@bdz.bg +359 8907330

Интернет адрес/и

www.bdz.bg

http://www.bdz.bg/bg/profile.html

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, за период от една година.
09310000      
Доставки

II.2) Описание

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, за период от една година.
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG

За Електрическия тягов подвижен състав (ЕТПС) на Възложителя, намиращ се на територията на Република България

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, за период от една година.
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
12

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

2015/S 113-205669 (напр. 2015/S 123-123456)   и  698278 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
188       Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, за период от една година.

V.2) Възлагане на поръчката

12/11/2015 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Мост енерджи АД 201325372
бул. България № 118
София BG 1618 България
office@mostenergy.eu +359 24169843
+359 24160532
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

10987935.12      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Общата стойност на договора - 10 987 935,12 лв. без ДДС може да бъде с ± 25% от посочената стойност в зависимост от извършената доставка на 145 864 MWh ± 25% на нетна активна електрическа енергия. В цената не се включват цените за мрежови услуги, цена за „задължения към обществото”, акциз и ДДС. 2. Срок за изпълнение на договора - 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане на договора в сила. Договорът влиза в сила от датата на регистрация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свободния пазар на електроенергия и потвърждение на първия график за доставка на нетна активна електрическа енергия - 01.07.2016 г.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/05/2017 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

09310000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG

Република България

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група, за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, за период от една година.
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
 / 01/01/2018 (дд/мм/гггг)

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

10987935.12      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Мост енерджи АД 201325372
бул. България № 118
София BG 1618 България
office@mostenergy.eu +359 24169843
+359 24160532
не

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Продължава се срокът на действие на договора до сключване на нов договор за доставка на активна електроенергия или до изчерпване на договорените за доставка количества активна електроенергия, но не по-късно от 01.01.2018 г.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

На основание чл. 116, ал.1, т.3 и т.5 от ЗОП
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
75.33      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
75.33      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва