Деловодна информация
00267Община Пловдив
14РОП45(9) 17/01/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
17/01/2017 (дд/мм/гггг)
00267-2014-0042 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов 1
Пловдив BG421 4000 България
Бояна Бояджиева -юрист по проект Изграждане на младежки център в гр. Пловдив +359 32656800
otdel_op@abv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

http://op.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на изпълнител за организиране на събития и инициативи, осъществяване на логистика и посредничество, свързани с дейността на Младежкия център”
55110000      
Услуги

II.2) Описание

„Избор на изпълнител за организиране на събития и инициативи, осъществяване на логистика и посредничество, свързани с дейността на Младежкия център”
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
63512000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

„Избор на изпълнител за организиране на събития и инициативи, осъществяване на логистика и посредничество, свързани с дейността на Младежкия център” по проект BG06-103 „Изграждане на младежки център в гр. Пловдив“ по Програма „Деца и младежи в риск“, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск“, финансирана по ФМ на ЕИП 2009-2014
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
27

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
BG06-103 „Изграждане на младежки център в гр. Пловдив“ по Програма „Деца и младежи в риск“, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск“, финансирана по ФМ на ЕИП 2009-2014
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

2014/S 177-313448 (напр. 2015/S 123-123456)   и  623300 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
14ДГ1123       „Избор на изпълнител за организиране на събития и инициативи, осъществяване на логистика и посредничество, свързани с дейността на Младежкия център”.

V.2) Възлагане на поръчката

08/09/2014 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Юзит Калърс България ООД 130881129
бул. Васил Левски 35
София BG411 1000 България
sales@usitcolours.bg +359 29039191
+359 29039188
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

120197.11      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

21.07.2014г.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/01/2017 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

55110000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
63512000      
VII.1.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив-на територията на Република България, както и Кралство Норвегия, Република Исландия и Княжество Лихтенщайн

„Избор на изпълнител за организиране на събития и инициативи, осъществяване на логистика и посредничество, свързани с дейността на Младежкия център” по проект BG06-103 „Изграждане на младежки център в гр. Пловдив“ по Програма „Деца и младежи в риск“, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск“, финансирана по ФМ на ЕИП 2009-2014
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
31

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

60197.03      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Юзит Калърс България ООД 130881129
бул. Васил Левски № 35
София BG411 1000 България
sales@usitcolours.bg +359 29039191
+359 29039188
да

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП страните се споразумяха лицата, които ще се ползват от дейност №2 от договора да бъдат освен лица от Кралство Норвегия и/или Република Исландия и/или Княжество Лихтенщайн, също така и от страните бенефициенти по програмата, финансирана по ФМ на ЕИП. Освен това страните се споразумяха посочената в Техническите спецификации лимитна стойност за дейност №2 да се намали от 126000 лв.с ДДС на 54000лв. с ДДС; а посочената обща стойност на договора се намаля от 120197.11 лв. без ДДС или 144236.53 с ДДС се намаля на 60197.03 без ДДС или 72236.46 с ДДС.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

Към момента на сключване на договора, броят на участниците,които следва да се ползват от дейност № 2 от договора и предвидени да участват в двата младежки обмена, беше прогнозен. Към момента техният брой е конкретизиран и значително по-малък от прогнозния,тъй като от всички чуждестранни участници, които бяха поканени да участват в обмените, приеха значително по-нисък брой от прогнозния. Това обстоятелство е непредвидено за възложителя, то е независимо от полагането на дължимата грижа. За да се реализират целите на договора и съответно на проекта, в изпълнение на който е сключен същият, страните се споразумяха освен от страните донори по програма "Деца и младежи в риск" от цитираната вече дейност №2 на договора да се ползват и страните бенефициенти по програмата. Освен това предвид конкретизирането на броя участници е възможно да се конкретизира (и съответно намали) стойността, която ще бъде изразходена за реализирането на дейност №2 и съответно общата сума на договора.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
120197.11      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
60197.03      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва