Деловодна информация
00267Община Пловдив
12РОП46 (64) 21/12/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
21/12/2016 (дд/мм/гггг)
00267-2012-0046 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов №1
Пловдив BG421 4000 България
Бояна Бояджиева - ст.юрисконсулт в дирекция ОП +359 32656800
otdel_op@abv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

http://op.plovdiv.bg

http://op.plovdiv.bg/?q=page

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на община Пловдив", по обособени позиции.
15000000      
Доставки

II.2) Описание

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на община Пловдив", по обособени позиции. 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Гр. Пловдив

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на община Пловдив", по обособени позиции
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
36

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

2012/S 159-265841 (напр. 2015/S 123-123456)   и  495987 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
14ДГ94    5   "Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на община Пловдив, по обособена позиция 5 - плодови и зеленчукови консерви и пакетирани х

V.2) Възлагане на поръчката

06/02/2014 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЕТ ФАНТАСТИКА 95 - ГЕОРГИ ЦАНКОВ 825342083
бул. Брезовско шосе 176
Пловдив BG421 4000 България
fantastica95@mail.bg +359 32969796
+359 32969795
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

2843394.95      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

14.02.2013г.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/12/2016 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

15000000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини, детските ясли и детските кухни на територията на община Пловдив, по обособена позиция 5 - плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
36

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

2843394.95      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЕТ ФАНТАСТИКА 95 - ГЕОРГИ ЦАНКОВ 825342083
бул. Брезовско шосе 176
Пловдив BG421 4000 България
fantastica95@mail.bg +359 32969796
+359 32969795
да

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Във връзка с влезли в сила изменения в Наредба № 9 от 16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на едро и дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици и на основание чл. 116, ал. 3 от ЗОП, страните се споразумяха за следното изменение на договора: Артикул №5, посочен в Техническото и Ценово предложение по Обособена позиция №5 (които са неразделна част от договора), а именно: "Лютеница - без консерванти, оцветители и подсладители, непикантна, доставка в буркан ТО - 0,680" се заменя с продукта "Лютеница по браншови стандарт (БС), разфасовка от 0,560 кг.", като замяната се прилага и навсякъде другаде в договора и приложенията му, където е цитиран горепосочения артикул.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

Обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация са влезлите в сила изменения в Наредба №9 от 16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици, според които изисквания: "Лютеницата, която се предлага в детските заведения, училищните столове и обектите на търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, трябва да е произведена по браншови стандарт". Както е регламентирано в посочената наредба "сключените преди влизането в сила на тази наредба договори за доставка на храни в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения се привеждат в съответствие с изискванията на тази наредба в едногодишен срок от влизането й в сила", което от своя страна наложи сключването на допълнително споразумение между страните по договора.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
2843394.95      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
2843394.95      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва