Деловодна информация
00267Община Пловдив
14РОП44(6) 20/12/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
21/12/2016 (дд/мм/гггг)
00267-2014-0044 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Община Пловдив 000471504
пл. Стефан Стамболов 1
Пловдив BG421 4000 България
Бояна Бояджиева -ст. юрисконсулт в дирекция ОП +359 32656800
otdel_op@abv.bg +359 32660571

Интернет адрес/и

http://op.plovdiv.bg/

http://op.plovdiv.bg/?q=page

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на изпълнител за осигуряване на кетъринг“ по проект: BG06-103 „Изграждане на младежки център в гр. Пловдив“ по Програма „Деца и младежи в риск“, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск“
55500000      
Услуги

II.2) Описание

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

„Избор на изпълнител за осигуряване на кетъринг“ по проект: BG06-103 „Изграждане на младежки център в гр. Пловдив“ по Програма „Деца и младежи в риск“, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск“, финансирана по ФМ на ЕИП 2009-2014
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
27

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
BG06-103 „Изграждане на младежки център в гр. Пловдив“ по Програма „Деца и младежи в риск“, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск“, финансирана по ФМ на ЕИП 2009-2014
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

2014/S 084-146509 (напр. 2015/S 123-123456)   и  600935 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
22.12.2016 16:51 ч. :  14РОП44 техническа редакция
затвори
 История 14ДГ1124       Избор на изпълнител за осигуряване на кетъринг“ по проект: BG06-103 „Изграждане на младежки център в гр. Пловдив“ по Програма „Деца и младежи в риск“, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск“

V.2) Възлагане на поръчката

08/09/2014 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ТАКСИДО ЕНТЪРТЕЙМЪНТ ЕООД 201154268
ул. Стефан Стамболов 12
Пловдив BG421 4000 България
office@tuxedocatering.eu +359 895616622
+359 895616622
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

41955.80      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

21.07.2014г.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/12/2016 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

55500000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

„Избор на изпълнител за осигуряване на кетъринг“ по проект: BG06-103 „Изграждане на младежки център в гр. Пловдив“ по Програма „Деца и младежи в риск“, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск“, финансирана по ФМ на ЕИП 2009-2014.
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
31

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

41955.80      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ТАКСИДО ЕНТЪРТЕЙМЪНТ ЕООД 201154268
ул. Стефан Стамболов 12
Пловдив BG421 4000 България
office@tuxedocatering.eu +359 895616622
+359 895616622
да

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП страните се споразумяха да бъде допълнен текста на чл. 1, ал. 1, т. 3 от договора, като след изменението чл. 1, ал. 1, т. 3 от договора придобива следния текст: Осигуряване на кетъринг- обяди и кафе паузи за до 35 участника при провеждане на 2 младежки обмена - 1 обмен включва 3 обяда и 6 кафе паузи за един човек. Този вид дейност ще се възлага и при провеждане на национални младежки обмени по посочените единични цени в ценовото предложение до достигане на лимитната стойност на дейностите за кетъринг, посочени в техническите спецификации, представляващи неразделна част от договора.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

Към момента на сключване на договора, броят на участниците, предвидени да участват в младежките обмени и за които следва да се възлагат дейностите по осигуряване на кетъринг № 2 и №3 от договора, беше прогнозен. Към момента техният брой е конкретизиран и значително по-малък от прогнозния. Причината е, че от всички чуждестранни участници, които бяха поканени, приеха само 15 души на обмен, вместо прогнозните 35. Това обстоятелство е непредвидено за възложителя, то е извън контрола му, независимо от полагането на дължимата грижа. Към момента се планират обмени на национално ниво(само с български участници), за които също възниква нуждата от кетъринг - дейност №3 от предмета на договора.Възложителят счита, че е налице основание за допълнително споразумение между страните, с което новопланираните обмени да бъдат включени към договора и така дейност 3 да бъде възложена на повече от посочените 2 обмена (на повече от 2 пъти) но до достиганелимитнатастойност за кетъринг.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
41955.80      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
41955.80      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва