Деловодна информация
01547
308 28/03/2024 (дд/мм/гггг)
да
да
28/03/2024 (дд/мм/гггг)
01547-2019-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Пристанище Варна ЕАД 103061301
пл. Славейков № 1
Варна BG331 9000 България
Мария Топчиева +359 52692357
zop@port-varna.com +359 52632953

Интернет адрес/и

www.port-varna.bg

http://port-varna.bg/bg/Profile/Public-orders

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Въоръжена и невъоръжена охрана на обекти и имущество за нуждите на “Пристанище Варна” ЕАД“ ОП-01-19
79710000      
Услуги

II.2) Описание

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Варна

Сключване на договор, за срок от 5 (пет) години, за възлагане на въоръжена и невъоръжена охрана на обекти и имущество за нуждите на “Пристанище Варна” ЕАД, съгласно изискванията на Техническа спецификация на Възложителя.
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
60

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

2020/S 020-045307 (напр. 2015/S 123-123456)   и  956796 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
ОП-01-19       Въоръжена и невъоръжена охрана на обекти и имущество за нуждите на “Пристанище Варна” ЕАД“

V.2) Възлагане на поръчката

24/01/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Трафик СОТ ЕООД 200974824
ул. „Брегалница“ № 2
Пловдив BG421 4000 България
office@trafficsot.bg +359 879112112
http://trafficsot +359 879112112
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

6908160      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл. 197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/03/2024 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

79710000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG331

Варна

Сключване на договор, за срок от 5 (пет) години, за възлагане на въоръжена и невъоръжена охрана на обекти и имущество за нуждите на “Пристанище Варна” ЕАД, съгласно изискванията на Техническа спецификация на Възложителя.
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
60

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

7196361.03      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Трафик СОТ ООД 200974824
ул. „Брегалница“ № 2
Пловдив BG421 4000 България
office@trafficsot.bg +359 879112112
http://trafficsot +359 879112112
не

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

1. Променя се средната месечната издръжка на едни охранител. От 1500 лв., става 1655 лв.
2. Месечната цена на услугата за всички обекти след измененията по т. 1 се променя от 139800 лв. без ДДС на 154246 лв. без ДДС.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

Промяна на цената при увеличение на МРЗ, съгл. налични ясни, точни и недвусмислени клаузи в Договор № ОП-01-19 и в документацията за обществената поръчка, определящи възможностите за промяна на цената по договора.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
7169152.64      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
7196361.03      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва