Деловодна информация
00276Български пощи ЕАД
ОП-3- 04/05/2022 (дд/мм/гггг)
да
да
04/05/2022 (дд/мм/гггг)
00276-2018-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Български пощи ЕАД 121396123
ул. Академик Ст. Младенов 1, бл. 31
София BG411 1700 България
А.Маркова +359 29493233
a.markova@bgpost.bg +359 29625329

Интернет адрес/и

www.bgpost.bg

http://www.bgpost.bg/bg/zop/

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Левови операции и гаранции“
66111000      
Услуги

II.2) Описание

„Левови операции и гаранции“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66111000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Територията на страната

Извършване на финансови услуги и свързаните с тях дейности.
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
48

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

2018/S 087-196323 (напр. 2015/S 123-123456)   и  845435 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
85    1   „Левови операции и гаранции“

V.2) Възлагане на поръчката

30/04/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Централна Кооперативна Банка АД 831447150
Бул. Цариградско шосе №87
София BG411 1086 България
apopov@ccbank.bg +359 29359030
http://www.ccbank.bg/ +359 29359011
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

5230000      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Не подлежи на обжалване.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/05/2022 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

66111000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG

Територията на страната

Извършване на финансови услуги и свързаните с тях дейности.
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
54

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

5230000      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Централна Кооперативна Банка АД 831447150
Бул. Цариградско шосе №87
София BG411 1086 България
apopov@ccbank.bg +359 29359030
http://www.ccbank.bg/ +359 29359011
не

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП е сключено допълнително споразумение между страните за удължаване срока на действие на договора до избиране на изпълнител, след проведена обществена поръчка за избор на обслужваща банка или до изчерпаване на финансовия ресурс по договора -което от двете събития настъпи първо по време.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

не
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
5230000      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
5230000      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва