Деловодна информация
00272
705 25/03/2022 (дд/мм/гггг)
не
00272-2020-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

ОБЩИНА РУЖИНЦИ 000159682
С.РУЖИНЦИ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №31
с.Ружинци BG311 3930 България
ЕВТИМ ЕВТИМОВ +359 93242283
rujinci@abv.bg +359 93242604

Интернет адрес/и

http://obshtina-ruzhintsi.com/

http://obshtina-ruzhintsi.com/2020/01/15/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb-%d0%b7%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d1%8a%d1%80%d1%88%d0%b

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в общ. Ружинци, обл. Видин“
45000000      
Строителство

II.2) Описание

Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в общ. Ружинци, обл. Видин“
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с. Дреновец, с. Ружинци, с. Бело поле, с. Гюргич и с. Тополовец, Община Ружинци, Република България

Предмета на настоящата общественa поръчка включва строително-монтажни работи, свързани с реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на община Ружинци, област Видин. Обект на предвидените строително-монтажни работи са общо десет отсечки от който пет отсечки (отсечки 1,2,3,4 и 9) в с. Дреновец, две отсечки (отсечки 5 и 6) в с. Ружинци, 1 отсечка (отсечка 7) в с. Бело поле, 1 отсечка (отсечка 8) в с. Тополовец, 1 отсечка (отсечка 10) в с. Гюргич.
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
180

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Финансирането на обществената поръчка е осигурено въз основа на договор № 05/07/2/0/00288/08.10.2018 г. и Анекс №1 от 15.03.2019г. за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014г.-2020г.
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  954250 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
183       договор за строителство

V.2) Възлагане на поръчката

17/06/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„КИД ПЛЮС” ЕООД 200833802
гр. Видин, ул. „Цар Иван Асен ІІ“ № 10/Д
Видин BG311 3700 България
kid_email@abv.bg +359 94606921
http://kid_email@abv.bg +359 94606921
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

1065907.81      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Не е приложимо
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 25/03/2022 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

45000000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233000      
VII.1.3) Място на изпълнение
BG311

с. Дреновец, с. Ружинци, с. Бело поле, с. Гюргич и с. Тополовец, Община Ружинци, Република България

Предмета на настоящата общественa поръчка включва строително-монтажни работи, свързани с реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на община Ружинци, област Видин. Обект на предвидените строително-монтажни работи са общо десет отсечки от който пет отсечки (отсечки 1,2,3,4 и 9) в с. Дреновец, две отсечки (отсечки 5 и 6) в с. Ружинци, 1 отсечка (отсечка 7) в с. Бело поле, 1 отсечка (отсечка 8) в с. Тополовец, 1 отсечка (отсечка 10) в с. Гюргич.
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
180

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

1065467.95      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„КИД ПЛЮС” ЕООД 200833802
гр. Видин, ул. „Цар Иван Асен ІІ“ № 10/Д
Видин BG311 3700 България
kid_email@abv.bg +359 94606921
http://kid_email@abv.bg +359 94606921
да

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Договор № 183 от 17.06.2020 г. се изменя с допълнително споразумение № 195/ 19.08.2021 г. Във връзка с издадени заповеди от Заповедна книга на строеж „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в общ. Ружинци, обл. Видин“ от Авторският надзор, където ширината на пътното платно е 3,5 м. да се изпълнят понижени бордюри и пред всички входове вместо прави бордюри, да се положат понижени бордюри, да отпаднат видовете работи по повдигане/сваляне нивото на РШ- общо 3бр.“ и от количествената сметка отпадат 8,79м2 пътна маркировка, и становище на Главен архитект на община Ружинци, че по своята същност промяната представлява несъществено изменение от одобрената проектна документация по Закона за устройство на територията, се налага промяна на КСС.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

Във връзка с издадени заповеди от Заповедна книга на строеж „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в общ. Ружинци, обл. Видин“ от Авторският надзор, където ширината на пътното платно е 3,5 м. да се изпълнят понижени бордюри и пред всички входове вместо прави бордюри, да се положат понижени бордюри, да отпаднат видовете работи по повдигане/сваляне нивото на РШ- общо 3бр.“ и от количествената сметка отпадат 8,79м2 пътна маркировка, и становище на Главен архитект на община Ружинци, че по своята същност промяната представлява несъществено изменение от одобрената проектна документация по Закона за устройство на територията, се налага промяна на КСС.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
1065907.81      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
1065467.95      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва