Деловодна информация
00276Български пощи ЕАД
ОП-16-10 28/02/2022 (дд/мм/гггг)
не
00276-2019-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Български пощи ЕАД 121396123
ул. „Академик Стефан Младенов“ № 1, бл.31
София BG411 1700 България
А.Маркова +359 29493233
a.markova@bgpost.bg +359 29625329

Интернет адрес/и

http://www.bgpost.bg

http://www.bgpost.bg/bg/zop

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Подновяване правото на ползване на сервизните пакети на оборудване Fortigate 300C, Fortigate Edge firewalls, PaloAlto 3050, Application Delivery Controller - F5 и Anti-SPAM Filter“
48218000      
Доставки

II.2) Описание

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
48218000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр.София, ул. „Академик Стефан Младенов” 1, бл.31

Подновяване правото на ползване на сервизните пакети на оборудване Fortigate 300C, Fortigate Edge firewalls, PaloAlto 3050, Application Delivery Controller - F5 и Anti-SPAM Filter за срок от три години
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
36

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  952445 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
256       "Подновяване правото на ползване на сервизните пакети на оборудване Fortigate 300C, Fortigate Edge firewalls, PaloAlto 3050, Application Delivery Controller - F5 и Anti-SPAM Filter“

V.2) Възлагане на поръчката

20/12/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Ифелоус ООД 131335001
община Триадица, бул. България 81 В, ет.6
София BG411 1404 България
office@efellows.bg +359 24395151
https://www.efellows.bg +359 24395115
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

242154      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Не подлежи на обжалване.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/02/2022 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

48218000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG411

Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр.София, ул. „Академик Стефан Младенов” 1, бл.31

Подновяване правото на ползване на сервизните пакети на оборудване Fortigate 300C, Fortigate Edge firewalls, PaloAlto 3050, Application Delivery Controller - F5 и Anti-SPAM Filter за период от три години.
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
36

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

224366      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Ифелоус ООД 131335001
община Триадица, бул. България 81 В, ет.6
София BG411 1404 България
office@efellows.bg +359 24395151
https://www.efellows.bg +359 24395115
да

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Във връзка с преустановяване от страна на производителя на оборудването Fortinet поддръжка на хардуер Fortigate 300C, част от предмета на договора, водеща до невъзможност за предоставянето на сервизни пакети на оборудване Fortigate 300C от изпълнителя, се налагат следните изменения:
1.Изпълнителят преустановява предоставянето на сервизните пакети на оборудване Fortigate 300C, собственост на Възложителя, считано от датата на сключване на настоящото допълнителнително споразумение;
2. Възложителя преустановява заплащането на договорената до момента годишна цена по позиция №1 от Ценовото предложение на Изпълнителя в размер на 17788 лв. без ДДС, считано от датата на сключване на настоящото допълнително споразумение;
3. Договорената цена по чл.3, ал.1, т.3 от договора за третия дванадесетмесечен период се променя от 80718 лв. без ДДС на 62930лв. без ДДС;
4. Общата дължима цена по чл.3, ал.1 от договора се променя от 242154лв. без ДДС на 224366лв. без ДДС.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

Във връзка с преустановяване от страна на производителя на оборудването Fortinet поддръжка на хардуер Fortigate 300C, част от предмета на договора, водеща до невъзможност за предоставянето на сервизни пакети на оборудване Fortigate 300C от изпълнителя e сключено настоящото допълнително споразумение на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
242154      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
224366      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва