Деловодна информация
00016
176 04/02/2022 (дд/мм/гггг)
не
00016-2019-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Община Апеилци 000291627
ул.Васил Левски № 109
Априлци BG315 5641 България
Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт +359 69582222
info@obshtina-apriltsi.com +359 69582285

Интернет адрес/и

http://apriltsi.acstre.com/home.html

http://apriltsi.acstre.com/section-140-content.html

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

СМР за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях
45233252      
Строителство

II.2) Описание

СМР за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

град Априлци

Предметът на поръчката обхваща извършване на реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Априлци. Уличната мрежа на територията на гр. Априлци играе главна роля в живота на местните жители, тъй като осигурява основната транспортна свързаност на територията на общината. Ето защо е от изключително значение уличната мрежа на територята на Община Априлци да е в добро състояние, за да осигурява безпрепятствена и безопасно връзка с близките и по-отдалечени населени места. Освен пътната настилка по време на строителството ще бъде извършен демонтаж и възстановяване на съществуващи тротоари.
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
300

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Обществената поръчка се финансира по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-7.006-0070 „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици в гр. Априлци”
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  982236 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
1       СМР за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях

V.2) Възлагане на поръчката

27/05/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ТРЕЙС – ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД 833175762
”Джеймс Баучер” № 71
София BG411 1407 България
trace_rc@tracebg.com +359 24521420
http://www.tracebg.com/ +359 24521430
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

1098268.43      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 07/02/2022 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

45233252      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG315

град Априлци

Дейността предвижда извършване на реконструкция и рехабилитация на следните съществуващи улици:
- Ул. „Отдих“, кв. „Острец“ от ОК 177 до ОК 111 – гр.Априлци (дължина 1094.26 м);
- Ул. „Чуклата“, кв. „Ново село“ – гр.Априлци (дължина 250.74 м);
- Ул. „Вълко Йонков“, кв. „Ново село“ – гр.Априлци (дължина 388.21 м);
- Ул. „Ново село“, кв. „Ново село“ – гр. Априлци;
- Ул. „Търговска“, кв. „Ново село“ – гр.Априлци (дължина 357.360 м);
- Ул. „Пастуханска“, кв. „Зла река “ – гр.Априлци (дължина 232.95 м);
- Ул. „Радевска“, кв. „Зла река “ – гр.Априлци (дължина 380.33 м);
- Ул. „Хризантема“, кв. „Ново село“ – гр.Априлци (дължина 480.15 м);
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
300

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

1098268.43      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ТРЕЙС БГ ЕАД 175254451
ж.к.Гоце Делчев, ул.Метличина поляна № 15
София BG411 1404 България
trace_rc@tracebg.com +359 24521420
http://www.tracebg.com/ +359 24521430
да

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

На основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП във връзка с чл. 24 от Договор № 40/27.05.2020 г., във връзка с извършено преобразуване на „ТРЕЙС - ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ ЕАД чрез вливане в „ТРЕЙС БГ“ ЕАД в сила от 22.06.2020 г., страните се споразумяха за следното:
1.Изпълнителят по Договор № 40/27.05.2020 г. „ТРЕЙС - ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ ЕАД, гр. София, с ЕИК 833175762, се заменя с неговия ПРАВОПРИЕМНИК „ТРЕЙС БГ“ ЕАД, гр. София, с ЕИК 175254451, гр. София, при условията на универсално правоприемство.
2. „ТРЕЙС БГ“ ЕАД, с ЕИК 175254451, гр. София, п.к. 1404, р-н „Триадица“ ж.к. „Гоце Делчев“, ул. „Метличина поляна“ № 15 потвърждава и приема всички права и задължения, произтичащи от Договор № 40/27.05.2020 г.
Допълнително непредвидени строителни и монтажни работи , явяващи се увеличаване и намаляване на количествата по КСС.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

Допълнително непредвидени строителни и монтажни работи , явяващи се увеличаване и намаляване на количествата по КСС , които към момента на разработване и одобряване на работния инвестиционен проект , обективно не са могли да бъдат предвидени , но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация , като се променят количествата на Приложение №3 –Ценово предложение на изпълнителя от Договор № 40/27.05.2020 г.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
1098268.43      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
1066922.75      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва