Деловодна информация
00016
162 03/02/2022 (дд/мм/гггг)
не
00016-2020-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Община Априлци 000291627
ул.Васил Левски № 109
Априлци BG315 5641 България
Марко Пенов - Гл.експерт ООСПТ и Красимир Колев - Гл.специалист Програми и проекти +359 69582222
info@obshtina-apriltsi.com +359 69582285

Интернет адрес/и

http://apriltsi.acstre.com/home.html

http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-633-content.html

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

СМР за обновяване на площи за широко обществено ползване.
45212100      
Строителство

II.2) Описание

СМР за обновяване на площи за широко обществено ползване
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

гр. Априлци

При изпълнението на СМР ще се извършват дейности на следните подобекти:
- Подобект 1 Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение – парк ПИ 52218.530.444 в гр. Априлци, Община Априлци;
- Подобект 2 - Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение – площад - ПИ 52218.530.411 – гр. Априлци, Община Априлци
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
360

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-7.006-0069 „Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр.Априлци
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  997749 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
127       СМР за обновяване на площи за широко обществено ползване

V.2) Възлагане на поръчката

07/10/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

СМАРТ БИЛД ДИГИТАЛ ЕООД 201719627
бул.Тодор Каблешков № 53, ет.0, офис 1
София BG411 1618 България
office@smartbuild.com +359 887022040
http://smartbuild.com/ +359 24887303
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

662603.67      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/02/2022 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

45212100      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG315

гр. Априлци

При изпълнението на СМР ще се извършват дейности на следните подобекти:
- Подобект 1 Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение – парк ПИ 52218.530.444 в гр. Априлци, Община Априлци;
- Подобект 2 - Обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение – площад - ПИ 52218.530.411 – гр. Априлци, Община Априлци
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
360

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

662603.67      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

СМАРТ БИЛД ДИГИТАЛ ЕООД 201719627
бул.Тодор Каблешков № 53, ет.0, офис 1
София BG411 1618 България
office@smartbuild.com +359 887022040
http://smartbuild.com/ +359 24887303
да

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Намаляване стойността на строителството на обектите в полза на Възложителя
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

Намаляване стойността на строителството на обектите в полза на Възложителя
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
662603.67      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
662299.12      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва