Деловодна информация
00080
908/2020 17/11/2021 (дд/мм/гггг)
да
да
17/11/2021 (дд/мм/гггг)
00080-2019-0022 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

УМБАЛ Св. Иван Рилски ЕАД 000715054
София ул. Акад. Иван Гешов №15
София BG411 1431 България
Десислава Жечева +359 29520879
op5@rilski.com +359 29526018

Интернет адрес/и

http://rilski.com/bg/obshtestveni-porachki/

http://moderal.org/rilski2/ProfilePageMain#718

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЕАД“ -София по Рамково споразумение № РД – 11 – 270 от 22.06.2020 г. 908/2020
33600000      
Доставки

II.2) Описание

„Закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЕАД“ -София по Рамково споразумение № РД – 11 – 270 от 22.06.2020 г. 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

УМБАЛ Св. Иван Рилски ЕАД, София ул. Акад. Иван Гешов №15

„Закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЕАД“ -София по Рамково споразумение № РД – 11 – 270 от 22.06.2020 г.
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
18

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

2021/S 092-238110 (напр. 2015/S 123-123456)   и  1012291 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
23-103    1   „Закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЕАД“ -София по Рамково споразумение № РД – 11 – 270 от 22.06.2020 г.

V.2) Възлагане на поръчката

14/04/2021 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД 103267194
УЛ. „ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ“ № 5
София BG411 1000 България
office@sopharmatrading.bg +359 28133660
+359 28133660
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

681736.02      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Срок на Рамково споразумение № РД – 11 – 270 от 22.06.2020 г. е
Начална дата : 22.06.2020г.
Крайна дата : 31.12.2021г.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП.Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1. изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;
2. получаването на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата;
3. публикуването на обявлението за доброволна прозрачност.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/11/2021 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

33600000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG411

УМБАЛ Св. Иван Рилски ЕАД, София ул. Акад. Иван Гешов №15

„Закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЕАД“ -София по Рамково споразумение № РД – 11 – 270 от 22.06.2020 г.
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
18

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

681736.02      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД 103267194
УЛ. „ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ“ № 5
София BG411 1000 България
office@sopharmatrading.bg +359 28133660
+359 28133660
не

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Страните се съгласяват да увеличат стойностно и количествено основния договор, но не повече от 50 на стоот основния договор, а именно:
- Общата стойност на договора е 681 736,02 лв. без ДДС и се увеличава с 3177,00 лв. без ДДС, което е по - малко от 0,5% от общата стойност на договора, като същата се променя на 684 913,02 лв. без ДДС;
- Общото количество по номенклатура с ATC код: J06BA02, Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm, което до момента възлиза на 150000 mg., се увеличава с допълнителни 75000 mg.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

На основание докладна записка с вх. № 4339/11.10.2021г. от Ръководител Аптека маг.-фарм. Адел Ибрахим, се установява необходимост от сключване на допълнително споразумение към Договор № ОП-23-103/14.04.2021г. по реда на Закона за обществените поръчки, поради стойностно и количествено изчерпване на договора, по номенклатура „ATC код: J06BA02, Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm” и във връзка с разпоредбите на чл. 116, ал. 1, т. 3 и чл. 116, ал.2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с §2, т. 27 от ДР на ЗОП, и предвид факта, че поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнителни доставки, както и поради обстоятелства, които при прилагането на дължимата грижа Възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
681736.02      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
684913.02      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва