Деловодна информация
00385
11-00-401 10/09/2021 (дд/мм/гггг)
да
да
10/09/2021 (дд/мм/гггг)
00385-2020-0023 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Община Пазарджик 000351736
бул. България № 2
Пазарджик BG423 4400 България
Мария Ангелиева +359 34402258
secretary@pazardjik.bg +359 34442495

Интернет адрес/и

https://pazardzhik.bg/bg/

https://pazardzhik.bg/bg/inzhenering-proektirane-izvarshvane-na-stroitelni-i-montazhni-raboti-i-osashtestvyavane-na-avtorski-nadzor-na-obekt-priyut-za-litsa

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Инженеринг - проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор на обект “Приют за лица”
45200000      
Строителство

II.2) Описание

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

На територията на град Пазарджик. Приютът за лица ще бъде разположен в ПИ с идентификатор 55155.503.1481 в УПИ І-1481, Социални дейности, в кв. 413 „б“, гр. Пазарджик.

Дейността предвижда да бъде извършен инженеринг- проектиране, авторски надзор, изпълнение на СМР за построяване на сграда на Приют за лица с благоустрояване на прилежащото й дворно пространство, за която няма изготвен съгласно ЗУТ инвестиционен проект във фаза технически проект и влязло в сила Разрешение за строеж, наличен е идеен архитектурен проект.
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
7

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект "Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик" - договор за БФП № BG16RFOP001-1.013-0007-C01, по процедура BG16RFOP001-1.013.
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

2020/S 224-549800 (напр. 2015/S 123-123456)   и  999647 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
99-ЗОП-67       „Инженеринг - проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор на обект “Приют за лица”

V.2) Възлагане на поръчката

30/10/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - ПС - ПАЗАРДЖИК ЕАД 822114822
ул. Есперанто № 6
Пазарджик BG423 4400 България
zavodski_18@abv.bg +359 899999777
http://zavodski.com/ +359 34443909
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

740040.20      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно Част Шеста, Глава Двадесет и седма,, чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/09/2021 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

45200000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG423

На територията на град Пазарджик. Приютът за лица ще бъде разположен в ПИ с идентификатор 55155.503.1481 в УПИ І-1481, Социални дейности, в кв. 413 „б“, гр. Пазарджик.

Дейността предвижда да бъде извършен инженеринг- проектиране, авторски надзор, изпълнение на СМР за построяване на сграда на Приют за лица с благоустрояване на прилежащото й дворно пространство, за която няма изготвен съгласно ЗУТ инвестиционен проект във фаза технически проект и влязло в сила Разрешение за строеж, наличен е идеен архитектурен проект.
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
7

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

740040.20      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ - ПС - ПАЗАРДЖИК ЕАД 822114822
ул. Есперанто № 6
Пазарджик BG423 4400 България
zavodski_18@abv.bg +359 899999777
http://zavodski.com/ +359 34443909
да

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ с цел изпълнение на договора за обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор на обект “Приют за лица”, приема да промени като добави текст под линия на страница първа на Договор № 99-ЗОП-67/30.10.2020 г., със следното съдържание: “Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик” – договор за БФП № BG16RFOP001-1.013-0007-C01, по процедура BG16RFOP001-1.013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, във връзка с чл. 62 от Договор № 99-ЗОП-67/30.10.2020 г. за обществена поръчка с предмет: „Инженеринг - проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор на обект “Приют за лица”, се сключи Допълнително споразумение № 1.Възложителят е установил, че е допусната техническа грешка с неразписването на задължителен проектен текст. Настоящото изменение се смята за несъществено, тъй като не променя съществено характера на първоначално сключения договор.Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени и валидни.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
740040.20      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
740040.20      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва