Деловодна информация
01389Градски транспорт ЕАД
817-2021 05/08/2021 (дд/мм/гггг)
не
Технически редакции
Дата Стара стойност Вид на редакцията
05.08.2021 14:05 ч. :  служебно вписване
затвори
 История 01389-2020-0005
 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Градски транспорт ЕАД 103003668
ул. Тролейна № 48
гр. Варна BG331 9009 България
Росица Кючукова +359 882693620
gtvarna@abv.bg +359 52755121

Интернет адрес/и

http://gtvarna.com

http://pk.gtvarna.com

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на изпълнител за проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор, необходими за захранване на станции за зареждане в автобусните депа и точки за бързо зареждане на електрически автобуси
45310000      
Строителство

II.2) Описание

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

ул. Тролейна № 48

В обхвата на обществената поръчка следва да бъдат изпълнени следните дейности:
1. Разработване на инвестиционен проект във фаза работен проект.
2. Изпълнение на СМР съгласно инвестиционния проект във фаза „Работен проект",;
3. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект строителни продукти;
4. Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и оборудване и влагането им в Строежа;
5. Уведомяване на Възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране;
6. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;
7. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа;
8. Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация;
9. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация;
10. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответст
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
26

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Финансирането на поръчката е по проект: „Екологично чист транспорт за Варна“, финансиран от приоритетна ос 5: „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  984063 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
06/2021       Избор на изпълнител за проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор, необходими за захранване на станции за зареждане в автобусните депа и точки за бързо зареждане на електрически автобуси

V.2) Възлагане на поръчката

09/02/2021 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Елемон ООД 148079631
ул. Цимерман № 54
гр. Варна BG331 9000 България
info@elemonbg.com +359 52631660
www.elemonbg.com +359 52631652
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

588500      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/08/2021 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

45310000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG331

ул. Тролейна № 48

В обхвата на обществената поръчка следва да бъдат изпълнени следните дейности:
1. Разработване на инвестиционен проект във фаза работен проект.
2. Изпълнение на СМР съгласно инвестиционния проект във фаза „Работен проект",;
3. Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на инвестиционния проект строителни продукти;
4. Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и оборудване и влагането им в Строежа;
5. Уведомяване на Възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране;
6. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;
7. Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа;
8. Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация;
9. Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация;
10. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка в съответст
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
26

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

588500      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Елемон ООД 148079631
ул. Цимерман № 54
гр. Варна BG331 9000 България
info@elemonbg.com +359 52631660
www.elemonbg.com +359 52631652
да

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

В раздел ІІІ. Начин на плащане (от договора), чл. 3, ал. 3
„Възстановяването от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на неусвоените суми и превеждане на дължимите лихви, глоби и неустойки ще се извършва по банков път по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със следните реквизити:
Банка: Първа инвестиционна банка АД
BIC: BG59FINV91501017345055
IBAN: FINVBGSF”.
Възложителят прави следните промени:
Банка: Първа инвестиционна банка АД
BIC: BG52FINV91501017532488
IBAN: FINVBGSF.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

В раздел ІІІ. Начин на плащане (от договора), чл. 3, ал. 3
Променена е банкавата сметка в раздел III.Начин на плащане (от договора), чл.3, ал.3 необходима за възстановяването от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на неусвоени суми и превеждане на дължими лихви, глоби и неустойки.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
588500      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
588500      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва