Деловодна информация
00080
6860 14/07/2021 (дд/мм/гггг)
да
да
14/07/2021 (дд/мм/гггг)
00080-2019-0022 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Университетска многопрофилна болница за активно лечение Д-р Георги Странски ЕАД-Плевен 114532352
бул.Георги Кочев №8а
Плевен BG314 5800 България
Одет Зекири - Душкова +359 64886113
juristaop@umbalpln.com +359 64804212

Интернет адрес/и

www.umbalpleven.com

http://umbalpleven.com/protsedura-za-vatreshen-konkurenten-izbor-s-predmet-pokana-po-ramkovo-sporazumenie-v-rd-11-270-za-zakupuvane-na-lekarstveni-produkti-za-nuzhdite-na-vumbal-d-r-georgi-stranskiv-e

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Покана по рамково споразумение № РД-11-270 за закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД - Плевен
33600000      
Доставки

II.2) Описание

Покана по рамково споразумение № РД-11-270 за закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД - Плевен 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

гр. Плевен, бул. Г. Кочев № 8а, Болнична аптека

B02BX04, Romiplostim, парентерална, mcg, 1978000; B02BX05 Eltrombopag, перорална твърда, mg, 2545800; B03XA01, erythropoietin (Epoetin alfa), парентерална, IU, 1440363640; B03XA01,Erythropoietin(Epoetin beta), парентерална, IU, 581226800; B03XA01 Erythropoietin(Epoetin zeta) парентерална, IU, 394183200; B03XA02,Darbepoetin alfa, парентерална, mcg, 3047186; B03XA03, Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta, парентерална, mcg, 619875; H01CB02, Octreotide, парентерална, mg, 122604 Powder and solvent for suspension for injection; H02AB02, Dexamethasone, парентерална, mg, 11868994; J06BA02 Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm., парентерална, mg, 24526250, 50 mg/ml; J06BA02, Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm., парентерална, mg, 32838000, 100mg/ml; L01AA01, Cyclophosphamide, парентерална, mg, 39039322; L01AA02, Chlorambucil, перорална твърда, mg, 230212; L01AA06, Ifosfamide, парентерална, mg, 28479000, L01AA09, Bendamustine, парентерална, mg, 1163000; L01AX0
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
27/05/2021 (дд/мм/гггг) / 31/12/2021 (дд/мм/гггг)

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

2021/S 124-328351 (напр. 2015/S 123-123456)   и  1015642 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
РС270-3    1   АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД

V.2) Възлагане на поръчката

27/05/2021 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД 175256438
ул. Чавдар войвода № 48
София BG411 1331 България
zop@altaph.eu +359 28549700
+359 29532622
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

1176856.20      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/07/2021 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

33600000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG314

гр. Плевен, бул. Георги Кочев № 8а, Болнична аптека

B02BX04, Romiplostim, парентерална, mcg, 1978000; B02BX05 Eltrombopag, перорална твърда, mg, 2545800; B03XA01, erythropoietin (Epoetin alfa), парентерална, IU, 1440363640; B03XA01,Erythropoietin(Epoetin beta), парентерална, IU, 581226800; B03XA01 Erythropoietin(Epoetin zeta) парентерална, IU, 394183200; B03XA02,Darbepoetin alfa, парентерална, mcg, 3047186; B03XA03, Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta, парентерална, mcg, 619875; H01CB02, Octreotide, парентерална, mg, 122604 Powder and solvent for suspension for injection; H02AB02, Dexamethasone, парентерална, mg, 11868994; J06BA02 Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm., парентерална, mg, 24526250, 50 mg/ml; J06BA02, Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm., парентерална, mg, 32838000, 100mg/ml; L01AA01, Cyclophosphamide, парентерална, mg, 39039322; L01AA02, Chlorambucil, перорална твърда, mg, 230212; L01AA06, Ifosfamide, парентерална, mg, 28479000, L01AA09, Bendamustine, парентерална, mg, 1163000; L01AX0
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
27/05/2021 (дд/мм/гггг) / 31/12/2021 (дд/мм/гггг)

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

1176856.20      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД 175256438
бул. Сливница 578, Логистичен център
София BG411 1331 България
zop@altaph.eu +359 28549700
+359 29532622
не

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

В чл.1, ал.2 от сключения договор за доставка на лекарствени продукти от 27.05.2021 г., текста се заличава и на негово място се поставя следния текст: Договорът влиза в сила от 24.10.2021 и е със срок до 31.12.2021 г. за следните лекарствени продукти: B03XA01 erythropoietin (Epoetin alfa); B03XA02 Darbepoetin alfa; L01BA04 Pemetrexed; L01BB02 Mercaptopurine; L01BC53 Tegafur, Gimeracil, Oteracil; L01CD01 Paclitaxel; L01XC02 Rituximab; L01XC06 Cetuximab.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

На основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с проведен вътрешен конкурентен избор/допълнена оферта по Рамково споразумение № РД-11-270 за закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД - Плевен се сключи настоящия анекс за следното: Договорът влиза в сила от 14.10.2021 и е със срок до 31.12.2021 г. за следните лекарствени продукти: B03XA03 Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta; L01XC21 Ramucirumab.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
1176856.20      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
1176856.20      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва