Деловодна информация
00080
1065 12/05/2021 (дд/мм/гггг)
да
да
12/05/2021 (дд/мм/гггг)
00080-2019-0022 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШУМЕН АД 127521092
ул. Васил Априлов № 63
Шумен BG333 9700 България
Гергана Спасова +359 54855775
mbal-shumen@ro-ni.net +359 54800751

Интернет адрес/и

www.mbal-shumen.com

http://www.mbal-shumen.com/profile/COPSZ-01

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на лекарствени продукти по Обособена позиция № 1 за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД”, гр. Шумен по Рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г.
33600000      
Доставки

II.2) Описание

Доставка на лекарствени продукти по Обособена позиция № 1 за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД”, гр. Шумен по Рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г. 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG333

Болнична аптека на "МБАЛ-ШУМЕН" АД на адрес: гр. Шумен, ул. "Васил Априлов" № 63.

Erythropoietin(Epoetin zeta) — 20 360 000 IU
Dexamethasone — 140 000 mg
Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm. — 280 000 mg
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
06/04/2021 (дд/мм/гггг) / 31/12/2021 (дд/мм/гггг)

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

2021/S 090-232841 (напр. 2015/S 123-123456)   и  1012238 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
2    1   Доставка на лекарствени продукти по обособена позиция № 1 за нуждите на „МБАЛ — Шумен“ АД, гр. Шумен по рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г.

V.2) Възлагане на поръчката

06/04/2021 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„Фьоникс Фарма“ ЕООД 203283623
ул. „Околовръстен път“ № 199А
София BG411 1000 България
d.nikolova@phoenixpharma.bg +359 29658145
+359 29658145
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

164004.54      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗО.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/05/2021 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

33600000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG333

Болнична аптека на "МБАЛ-ШУМЕН" АД на адрес: гр. Шумен, ул. "Васил Априлов" № 63

Erythropoietin(Epoetin zeta) — 20 360 000 IU
Dexamethasone — 140 000 mg
Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm. — 280 000 mg
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
06/04/2021 (дд/мм/гггг) / 31/12/2021 (дд/мм/гггг)

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

164004.54      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„Фьоникс Фарма“ ЕООД 203283623
ул. „Околовръстен път“ № 199А
София BG411 1000 България
d.nikolova@phoenixpharma.bg +359 29658145
+359 29658145
не

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Страните се съгласяват на основание чл.14, т.1 от Рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г. и чл. 116, ал.1, т.1 да прекратят действието на договора по отношение на лекарствения продукт с ATC J06BA02 INN Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm., тъй като лекарствения продукт е заличен от Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, с последна актуализация от 02.04.2021 г.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

Съгласно чл.14, т.1 от Рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г., в резултат на което "МБАЛ-ШУМЕН" АД е сключило договор с "ФЬОНИКС ФАРМА" АД, при заличаване на лекарствен продукт от Приложение № 2 от Позитивен лекарствен списък, за който е сключено цитираното Рамково споразумение, същото се прекратява по право за съответния заличен лекарствен продукт. Предвид изложеното, страните се съгласяват да прекратят действието на договора само по отношение на лекарствения продукт с ATC J06BA02 INN Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm., тъй като последния е заличен от Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
164004.54      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
152132.54      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва