Деловодна информация
00447
93-00-21/2020 11/05/2021 (дд/мм/гггг)
да
да
11/05/2021 (дд/мм/гггг)
00447-2019-0013 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Агенция по вписванията 131282355
ул. Елисавета Багряна 20
София BG411 1111 България
Антония Георгиева, главен юрисконсулт в д. ПОЧРД +359 29486-172
a.georgieva@registryagency.bg +359 29486-194

Интернет адрес/и

https://mjs.bg/home/index/ff303cef-5d5f-42e9-8085-db51d049860a?top=1

https://mjs.bg/home/index/38a9e90a-e1b6-4265-954d-9b660c228c04

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за ползваните имоти от Агенция по вписванията 93-00-21/2020
09310000      
Доставки

II.2) Описание

Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за ползваните имоти от Агенция по вписванията
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG

България

Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение, по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за ползваните имоти от Агенция по вписванията
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
12

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

2020/S 050-118452 (напр. 2015/S 123-123456)   и  963700 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
93-00-21       Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за ползваните имоти от Агенция по вписванията

V.2) Възлагане на поръчката

28/02/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Енерджи маркет АД 131200181
Район Възраждане, ул. „Георг Вашингтон“ № 41,
София BG 1202 България
office@energymarketad.com +359 2983-1631
https://energymarketad.com/ +359 2983-6058
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

300000      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Унищожение на сключения договор може да се иска в случаите по чл. 119 от ЗОП от лицата по чл. 224 (от всяко заинтересовано лице/участник) в срок по чл. 225 — 2 месеца от публикуването на обявление за възлагане на поръчката в РОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/05/2021 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

09310000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG

България

Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение, по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за ползваните имоти от Агенция по вписванията
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
12

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

300000      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Енерджи маркет АД 131200181
Район Възраждане, ул. „Георг Вашингтон“ № 41, office@energymarketad.com
София BG411 1202 България
office@energymarketad.com +359 2983-1631
https://energymarketad.com/ +359 2983-6058
не

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

1. В чл. 3 срокът на договора се удължава до регистриране на първия товаров график от изпълнителя по проведена обществена поръчка за доставка на електрическа енергия по ЗОП или до изчерпване на финансовия ресурс, съгласно Договор № 93-00-21/28.02.2020 г. – което събитие настъпи първо.
2. В чл. 2, ал. 1, т. 1 цената за доставка на един МWh нетна активна електрическа енергия ниско напрежение се променя от 117,500 лв. без ДДС на 130,00 лв. (сто и тридесет) без ДДС.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

Поради настъпили съществени непредвидени промени в ценообразуването на свободния пазар на електроенергия през месец април 2021 г., вследствие на извънредни обстоятелства в световен мащаб, което е довело до трайна тенденция към повишаване на цените на електроенергията, търгувана на БНЕБ, са постъпили откази от сключване на договор от участници и е издадено Решение № D5843283/29.4.2021 г. на осн. чл. 110, ал. 5 от ЗОП поради настъпване на обстоятелства по чл. 110, ал. 1, т. 4 от ЗОП, с което е отменено Решение №РД-04-3/13.04.2021 г. за определяне на изпълнител по поръчка с предмет „Доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за ползваните имоти от Агенция по вписванията“, влязло в сила на 23.04.2021 г., и е прекратена процедурата.
Наложително е увеличение на цената по чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП на основание клауза в договора и удължаване срока на договора по чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
300000      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
300000      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва