Деловодна информация
5397
ДАЕУ-5290 30/03/2021 (дд/мм/гггг)
да
да
30/03/2021 (дд/мм/гггг)
05397-2019-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Държавна агенция Електронно управление 177098809
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
София BG411 1000 България
Мартина Митрева - старши юрисконсулт в дирекция Обществени поръчки +359 29492080
mmitreva@e-gov.bg +359 29492433

Интернет адрес/и

https://e-gov.bg/wps/portal/agency/home

https://www2.e-gov.bg/bg/zop/zop2016/248

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Държавен хибриден частен облак (ДХЧО) и защитен интернет възел за публични услуги на електронното управление“
48820000      
Доставки

II.2) Описание

„Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Държавен хибриден частен облак (ДХЧО) и защитен интернет възел за публични услуги на електронното управление“
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
32420000      
48000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Територията на Република България

По време на изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Държавен хибриден частен облак (ДХЧО) и защитен интернет възел за публични услуги на електронното управление“ следва да бъдат изпълнени следните дейности и поддейности: Дейност 1 – Проектиране; Дейност 2 - Изграждане на ДХЧО; Поддейност 2.1. – Изграждане на Защитен интернет възел (ЗИВ); Поддейност 2.2. – Изграждане/надграждане на центрове за данни (ЦД), център за възстановяване и център за наблюдение и управление; Поддейност 2.3 Внедряване на облачни услуги; Поддейност 2.4 – Изграждане/надграждане на Преносната среда; Дейност 3 – Пускане в експлоатация; Поддейност 3.1. Проверка и тестване на изградената облачна инфраструктура; Поддейност 3.2. – Опитна експлоатация; Поддейност 3.3. – Пилотна миграция към ДХЧО; Дейност 4 – Обучение.
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
550

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект BG05SFOP001-1.005-0001 „Надграждане и развитие на Държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление“ по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г.
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

2020/S 043-102689 (напр. 2015/S 123-123456)   и  962120 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
14       „Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Държавен хибриден частен облак (ДХЧО) и защитен интернет възел за публични услуги на електронното управление“

V.2) Възлагане на поръчката

19/02/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

КОНСОРЦИУМ СИСТЕЛ ДЗЗД 177424500
ж.к. Малинова Долина, ул. Панорама София № 6, бл. Б, ет. 2
София BG411 1766 България
tbs.office@telelink.com +359 29704040
http://www.telelink.com/ +359 29704042
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

СИЕНСИС АД 121708078
ж.к. Бели брези, ул. Лерин № 44-46
София BG411 1680 България
legal@cnsys.bg +359 29583600
https://cnsys.bg/ +359 29583036
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЕАД 130545438
ж.к. в.з. Малинова долина, ул. Панорама София № 6, Бизнес Център Ричхил, бл. Блок Б
София BG411 1766 България
office@telelink.com +359 29704040
http://www.telelink.com/ +359 29704042
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

28282828      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Настоящото обявление не подлежи на обжалване.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/03/2021 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

48820000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
32420000      
48000000      
VII.1.3) Място на изпълнение
BG

Територията на Република България

По време на изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на Държавен хибриден частен облак (ДХЧО) и защитен интернет възел за публични услуги на електронното управление“ следва да бъдат изпълнени следните дейности и поддейности: Дейност 1 – Проектиране; Дейност 2 - Изграждане на ДХЧО; Поддейност 2.1. – Изграждане на Защитен интернет възел (ЗИВ); Поддейност 2.2. – Изграждане/надграждане на центрове за данни (ЦД), център за възстановяване и център за наблюдение и управление; Поддейност 2.3 Внедряване на облачни услуги; Поддейност 2.4 – Изграждане/надграждане на Преносната среда; Дейност 3 – Пускане в експлоатация; Поддейност 3.1. Проверка и тестване на изградената облачна инфраструктура; Поддейност 3.2. – Опитна експлоатация; Поддейност 3.3. – Пилотна миграция към ДХЧО; Дейност 4 – Обучение.
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
550

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

28282828      BGN
да

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

КОНСОРЦИУМ СИСТЕЛ ДЗЗД 177424500
ж.к. Малинова Долина, ул. Панорама София № 6, бл. Б, ет. 2
София BG411 1766 България
tbs.office@telelink.com +359 29704040
http://www.telelink.com/ +359 29704042
да

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

СИЕНСИС АД 121708078
ж.к. Бели брези, ул. Лерин № 44-46
София BG411 1680 България
legal@cnsys.bg +359 29583600
https://cnsys.bg/ +359 29583036
да

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ЕАД 130545438
ж.к. в.з. Малинова долина, ул. Панорама София № 6, Бизнес Център Ричхил, бл. Блок Б
София BG411 1766 България
office@telelink.com +359 29704040
http://www.telelink.com/ +359 29704042
да

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

С Допълнително споразумение № 3 от 26.03.2021 г. към Договор 14/19.02.2020 г., Възложителят и Изпълнителят се споразумяват за следното: I. Предложеното от Изпълнителя решение за реализация на опционална услуга Backup as a Service (част от поддейност 2.3. Внедряване на облачни услуги), а именно софтуерния продукт Sovlabs, се заменя с VMWare интеграция с Veeam Availability Suite Enterprise Plus за 8 процесорни лицензи.
II.Всички останали клаузи на Договор № 14 от 19.02.2020 г. остават без изменение, включително ценaта, посочена в Приложение № 1 към Техническия проект по договора (количествено-стойностна сметка на оборудването и услугите), за реализация на интеграция на Backup as a Service, която остава непроменена за новото техническо решение, а именно VMWare интеграция с Veeam Availability Suite Enterprise Plus за 8 процесорни лицензи.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

Постъпило е писмо с рег. № ДАЕУ–3362/25.02.2021 г. от Изпълнителя, с което Възложителят е уведомен за събитие, настъпило след сключване на Договор №14/19.02.2020 г., а именно, че производителят на предлагания от Изпълнителя продукт Sovlabs е закупен от дружеството CloudBolt Software през 2020 г. и в актуалното продуктово портфолио на новия собственик вече не се предлага софтуер за интеграция между портала за автоматизация VMWare vRealize Automation и софтуера за управление на процесите по архивиране и възстановяване Veeam Availability Suite Enterprise Plus за версиите, които изграждат ДХЧО. По тази причина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е предложил замяната на софтуерен продукт Sovlabs, за реализирането на опционална услуга BaaS (Backup as a Service), с Veeam Availability Suite Enterprise Plus за 8 процесорни лицензи. Възложителят е назначил комисия, дала становище с Доклад № 429/10.03.2021 г., в резултат на което е сключено допълнителното споразумение.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
28282828      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
28282828      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва