Деловодна информация
00080
209 26/03/2021 (дд/мм/гггг)
да
да
26/03/2021 (дд/мм/гггг)
00080-2019-0022 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Комплексен онкологичен център - Велико Търново ЕООД 104524994
ул. Бузлуджа № 1
Велико Търново BG321 5000 България
Йоана Ненкова +359 878132950
zoponkovt@abv.bg +359 62622487

Интернет адрес/и

www.onkologyvt.com

http://www.onkologyvt.com/procurments/06082020-3/

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на противотуморни лекарствени средства по Рамково споразумение № РД – 11-277/24.06.2020 г.“
33600000      
Доставки

II.2) Описание

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG321

Болнична аптека на КОЦ- В. Търново ЕООД, гр. Велико Търново, ул. Бузлуджа № 1

Доставка на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на КОЦ- В. Търново ЕООД.
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
01/06/2021 (дд/мм/гггг) / 31/12/2021 (дд/мм/гггг)

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

2020/S 232-570469 (напр. 2015/S 123-123456)   и  1000400 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
12       „Доставка на противотуморни лекарствени средства по Рамково споразумение № РД – 11-277/24.06.2020 г.“

V.2) Възлагане на поръчката

16/11/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Софарма Трейдниг АД 103267194
ул. Лъчезар Станчев №5
София BG412 1756 България
office@sopharmatrading.bg +359 28133660
+359 28133666
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

5129676.59      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/03/2021 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

33600000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG321

Болнична аптека на КОЦ- В. Търново ЕООД, гр. Велико Търново, ул. Бузлуджа № 1

Доставка на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на КОЦ- В. Търново ЕООД.
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
01/06/2021 (дд/мм/гггг) / 31/12/2021 (дд/мм/гггг)

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

5129676.59      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Софарма Трейдниг АД 103267194
ул. Будлуджа № 1
Велико Търново BG412 1756 България
office@sopharmatrading.bg +359 28133660
+359 28133666
не

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Във връзка с това, че Възложителят е поръчал изцяло договореното между страните с Договор № 4/00763-2020-0001 от 29.05.2020 г. количество от 191 520 милиграма на лекарственият продукт с INN Fentanyl и търговско наименование Vellofent tb. 133 mcg х 4 и в момента в „КОЦ - В. Търново“ ЕООД се лекуват пациенти, на които е необходимо прилагането на посочения медикамент и че за същият лекарствен продукт страните имат сключен договор № 12/16.11.2020 г., страните подписвато допълнително споразумение на 08.03.2021 г. , съгласно което Договор № 12/16.11.2020 г. по отношение на номенклатурна единица с INN Fentanyl и търговско наименование Vellofent да влезе в сила на по-ранна дата от първоначално договорената (01.06.2021 г.), а именно от датата на първата направена заявка за лекарственият продукт. Останалите клаузи не се променят. Първата заявка е била на 24.03.2021 г.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

Изменението на договора, тоест влизането му в сила на по-ранна дата е обусловено от наличието в момента на пациенти, при лечението на които се използва описаният медикамент и липсата на сключен договор за него.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
5129676.59      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
5129676.59      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва