Деловодна информация
00210Централен орган за покупки /предишно - Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ//
26-02-5-1 05/02/2021 (дд/мм/гггг)
да
да
05/02/2021 (дд/мм/гггг)
00210-2019-0012 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Регионална здравна инспекция – Бургас (РЗИ-Бургас) 176032788
гр. Бургас ул. Александровска 120
Бургас BG341 8000 България
Павлина Цонева, Багряна Петкова +359 56807302
rzi@rzi-burgas.com +359 56816261

Интернет адрес/и

http://www.rzi-burgas.com/

http://www.rzi-burgas.com/obsht.%20porachki%20ramkovo%20sporazumenie.htm

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на РЗИ-Бургас”
09100000      
Доставки

II.2) Описание

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Търговските обекти /бензиностанции/ на изпълнителя на територията на Република България, в това в гр. Айтос, гр. Карнобат, гр. Царево, гр. Поморие и гр. Бургас.

Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на РЗИ-Бургас” , проведена на основание чл. 82, ал. 4 от ЗОП /вътрешен конкурентен избор/ съгласно Рамково споразумение № СПОР-23 от 13.11.2019 г. на Централния орган за покупки към Министерство на финансите по централизирана обществена поръчка с предмет: « Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане за органи на изпълнителната власт и техни администрации».
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
 / 31/05/2021 (дд/мм/гггг)

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

2019/S 111-271251 (напр. 2015/S 123-123456)   и  915528 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
РД-11-5       Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на РЗИ-Бургас

V.2) Възлагане на поръчката

17/02/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 121699202
бул. „Тодор Александров“ № 42
София BG411 1303 България
andonov@lukoil.bg +359 29174100
https://www.lukoil.bg/bg/ +359 2962228
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

39200      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Обществената поръчка не подлежи на обжалване съгласно чл. 196, ал.2, т.1, б. „б“ от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/02/2021 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

09100000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG

Търговските обекти /бензиностанции/ на изпълнителя на територията на Република България, в това в гр. Айтос, гр. Карнобат, гр. Царево, гр. Поморие и гр. Бургас.

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на РЗИ-Бургас по Рамковото споразумение № СПОР-23/13.11.2019 г. на Министерство на финансите за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: « Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане за органи на изпълнителната власт и техни администрации».
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
 / 31/05/2021 (дд/мм/гггг)

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

39200      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 121699202
бул. „Тодор Александров“ № 42
София BG411 1303 България
andonov@lukoil.bg +359 29174100
https://www.lukoil.bg/bg/ +359 2962228
не

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Страните се съгласяват определения срок на действие на Договор № РД-11-5/17.02.2020г. да се измени както следва: “Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване и е със срок на действие на Рамково споразумение № СПОР-23/13.11.2019 г. и Допълнително споразумение № 1/09.12.2020 г. към Рамково споразумение № СПОР-23/13.11.2019 г., сключено между Министерство на финансите, „Шел България“ ЕАД, „Петрол“ АД и „Лукойл България“ ЕООД, т. е. до 31.05.2021 г. или до сключване от РЗИ-Бургас на договор въз основа на проведен вътрешен конкурентен избор съгласно рамково споразумение на Централния орган за покупки към Министерство на финансите със сходен предмет или до изчерпване на предвидения финансов ресурс и количества по Договор№ РД-11-5/17.02.2020г., което от трите събития настъпи първо.“
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

На основание чл. 116, ал.1, т. 3 и чл. 113, ал.3, т.1 от ЗОП, връзка с Допълнително споразумение № 1/09.12.2020 г. към РС № СПОР-23/13.11.2019 г., сключено между Министерство на финансите, „Шел България“ ЕАД, „Петрол“ АД и „Лукойл България“ ЕООД за възлагане на централизирана обществена поръчка, в изпълнение на писмо с изх. № 91-00-408/21.11.2020 г. на зам.-министър на финансите и оправомощен възложител, предвид неусвоен ресурс по Договор№ РД-11-5/17.02.2020г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на РЗИ-Бургас” и с цел обезпечаване потребностите на РЗИ-Бургас от гориво до момента на сключване на договор по процедура по вътрешен конкурентен избор -чл. 82, ал.3 ЗОП по рамково споразумение на ЦОП към Министерство на финансите със сходен предмет
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
39200      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
39200      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва