Деловодна информация
00080
10 06/01/2021 (дд/мм/гггг)
да
да
06/01/2021 (дд/мм/гггг)
00080-2019-0022 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания Проф.д-р Марин Мушмов ЕООДгр.София 000693654
ж.к.Младост1,бул.Андрей Сахаров №22
София BG411 1784 България
Снежана Златанова Христова +359 29753950
sbaloz.sofia-grad@mail.bg +359 29753950

Интернет адрес/и

http://sbalozsofia.com/

http://op.sbalozsofia.com/admin/?q=startpage

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Закупуване и доставка на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на СБАЛОЗ Проф.д-р Марин МушмовЕООД гр. София по сключени Р.С.№ рд-11-270/22.06.20г.и № РД-11-277/24.06.20г.
33600000      
Доставки

II.2) Описание

Закупуване и доставка на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на СБАЛОЗ "Проф.д-р Марин Мушмов"ЕООД гр. София по сключено рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020г.,под № ел.пл на МЗ
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

СБАЛОЗ Проф.д-р Марин Мушмов ЕООД гр. София, , с адрес на изпълнение: гр.София, ж.к. Младост 1, бул.Андрей Сахаров№22/болнична аптека

Поз.№2-Закупуване и доставка на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на СБАЛОЗ Проф.д-р Марин Мушмов ЕООД гр.София по сключено рамково споразумение №РД-11-277/24.06.2020г.
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
13

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

2020/S 250-624423 (напр. 2015/S 123-123456)   и  1002884 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
75       Поз.№2-Закупуване и доставка на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на СБАЛОЗ Проф.д-р Марин Мушмов ЕООД гр.София по сключено рамково споразумение №РД-11-277/24.06.2020г.

V.2) Възлагане на поръчката

23/11/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Фьоникс Фарма ЕООД 203283623
ул.Околовръстен път 199А
София BG411 1700 България
info.tenders@phoenixpharma.bg +359 9658145
https://b2b.phoenixpharma.bg/bg/build/production/BgShop/index.php +359 9658145
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

1153424.07      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Договорите описани в обявленито за възложена поръчка с номер в ОВ на ЕС №2020/S250-624423 и РОП №1002884 са сключени, след проведени ел.търгове по процедури по вътрешен конкурентен избор по реда на чл.82, ал.3 и ал.4 от ЗОП във връзка със сключени Рамкови споразумения №РД-11-270/22.06.2020г. и РД-11-277/24.06.2020г. на Централния орган за покупки в сектор " Здравеопазване" .

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгл.чл.197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 06/01/2021 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

33600000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG411

СБАЛОЗ Проф.д-р Марин Мушмов ЕООД гр. София, , с адрес на изпълнение: гр.София, ж.к. Младост 1, бул.Андрей Сахаров№22/болнична аптека

Поз.№2-Закупуване и доставка на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на СБАЛОЗ Проф.д-р Марин Мушмов ЕООД гр.София по сключено рамково споразумение №РД-11-277/24.06.2020г.
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
11

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

1189620.73      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Фьоникс Фарма ЕООД 203283623
ул.Околовръстен път 199А
София BG411 1700 България
info.tenders@phoenixpharma.bg +359 9658145
https://b2b.phoenixpharma.bg/bg/build/production/BgShop/index.php +359 9658145
не

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

1. На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки Страните договарят изменение на Договор за възлагане на обществена поръчка № 75/23.11.2020 г. в частта му относно цената на лекарствения продукт Mycobacterium bovis BCG, с анатомо-терапевтичен код (АТС код) L03AX03, интракавитална, като занапред цената на лекарствения продукт ще бъде в размер на 3,061778 лв., равняваша се на 137,78 лв. без ДДС за единица мярка, съответстваща на утвърдената от Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти цена за продукта Mycobacterium bovis BCG, с анатомо-терапевтичен код (АТС код) L03AX03.
2.Всички останали клаузи на Договор за възлагане на обществена поръчка № 75/23.11.2020 г. остават непроменени.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти утвърждава промяна на цената по чл. 261а, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за лекарствения продукт Mycobacterium bovis BCG, с анатомо-терапевтичен код (АТС код) L03AX03, интракавитална, която е по-висока от предложената от Изпълнителя в процедурата пред Министерство на здравеопазването и договорена с рамково споразумение № РД-11-277/24.06.2020 г. и съответно по-висока от цената, на която е сключен Договора за възлагане на обществена поръчка № 75/23.11.2020 г. в частта за лекарствения продукт Mycobacterium bovis BCG, а именно утвърдил е цена за производител в размер на 2,944, равняваща се на 132,48 лв. без ДДС за единица мярка – цена за производител.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
1153424.07      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
1189620.73      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва