Деловодна информация
00210Централен орган за покупки /предишно - Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ//
93-00-18/18 18/12/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
18/12/2020 (дд/мм/гггг)
00210-2017-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Агенция по вписванията 131282355
ул. Елисавета Багряна 20, район Слатина
София BG411 1111 България
Антония Георгиева, главен юрисконсулт в дирекция ПОЧРД +359 29486-172
a.georgieva@registryagency.bg +359 29486-194

Интернет адрес/и

https://portal.justice.government.bg/home/index/ff303cef-5d5f-42e9-8085-db51d049860a

https://portal.justice.government.bg/home/index/fb15c07e-6b56-4890-a414-f94ea97a84f6

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция по вписванията 93-00-18/2018
64110000      
Услуги

II.2) Описание

Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция по вписванията
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
64110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

България

Приемане (вземане от адреса на възложителя), пренасяне (транспортиране) и доставка от получателя (от врата до врата) на пощенски пратки от и на адресите на възложителя Агенция по вписванията.
1.1 Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки /с предимство и без предимство/, както следва:
а/ кореспондентски пратки до 2 кг.
б/ малки пакети до 2 кг.
1.2. допълнителни услуги „препоръка”, „обявена стойност”.
1.3. допълнителни услуги „известие за доставяне” (обратна разписка), „наложен платеж“.
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
35

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

2018/S 038-083462 (напр. 2015/S 123-123456)   и  831277 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
93-00-18       Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Агенция по вписванията

V.2) Възлагане на поръчката

16/02/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Български пощи ЕАД 121396123
р-н Студентски, кв. Студентски град, ул. Академик Стефан Младенов №1, бл. 31
София BG411 1700 България
Nadejda.Hristova@bgpost.bg +359 2949-3217
http://www.bgpost.bg/ +359 2962-5329
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

185646      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Обявление за откриване на общ. поръчка: 2017/S 094-184037; обявление 786756 по поръчка РОП №00210-2017-0004 на Централния орган за покупки.
Общ. поръчка е проведена изцяло по електр. път в Системата за електронно възлагане на обществени поръчки - №528. Договор № 93-00-18/16.02.2018 г. е скл. въз основа на Рамково споразумение № СПОР-25/04.10.2017 г. Изменение №1 - въз основа на Доп. споразумение №1/16.07.2019 г. към РС № СПОР-25/04.10.2017г. на ЦОП за удължаване срока на договора до 31.03.2020 г. Изменение №2 - въз основа на Доп.споразумение №2/21.02.2020 г. на ЦОП за удължаване на срока на договора до 30.06.2020 г.
Изменение №3 - Доп.споразумение №3 от 14.05.2020 г. - увеличаване стойността на договора от 185 646,00 лв. без ДДС на 201 646,00 лв. без ДДС.
Изменение №4 - Доп. споразумение №4 от 22.06.2020 г. - удължаване на срока до 31.12.2020 г. или до достигане на макс. стойност на договора.
Изменение 5 - Доп. споразумение №5 от 08.10.2020 г. - увеличаване стойността - 231646лв

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Унищожение на сключения договор може да се иска в случаите по чл. 119 от ЗОП, от лицата по чл. 224 (от всяко заинтересовано лице/участник) в срок по чл. 225 - 2 месеца от публикуването на обявление за възлагане на поръчката в РОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/12/2020 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

64110000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG

България

Приемане (вземане от адреса на възложителя), пренасяне (транспортиране) и доставка от получателя (от врата до врата) на пощенски пратки от и на адресите на възложителя Агенция по вписванията.
1.1 Приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки /с предимство и без предимство/, както следва:
а/ кореспондентски пратки до 2 кг.
б/ малки пакети до 2 кг.
1.2. допълнителни услуги „препоръка”, „обявена стойност”.
1.3. допълнителни услуги „известие за доставяне” (обратна разписка), „наложен платеж“.
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
37

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

247646      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Български пощи ЕАД 121396123
р-н Студентски, кв. Студентски град, ул. Академик Стефан Младенов №1, бл. 31
София BG411 1700 България
Nadejda.Hristova@bgpost.bg +359 2949-3217
http://www.bgpost.bg/ +359 2462-5329
не

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

1. Срок - удължен до 31.03.2020 г. - с Доп. споразумение от 02.10.2019 г.
2. Срок - удължен до 30.06.2020 г. с Доп .споразумение №2 от 31.03.2020 г.
3. Стойност на договора без ДДС - увеличена от 185 646,00 лв. на 201 646,00 лв. с Допълнително споразумение №3 от 14.05.2020 г.
4. Срок на договора: до 31.12.2020 г. или до достигане на максималната стойност на договора, което от двете събития настъпи първо - с Доп. споразумение №4 от 22.06.2020 г.
5. Стойност на договора без ДДС - увеличена от 201 646,00 лв. на 231 464 лв. с Допълнително споразумение №5 от 08.10.2020 г.
6. Стойност на договора без ДДС - увеличена на 247 646 лв.; срок - удължен до 28.02.2021 г. с Доп.споразумение №6 от 18.12.2020 г.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

Общата сума по договора без ДДС се увеличава от 231 646,00 лв. на 247 464,00 лв. на основание писмо от Централния орган за покупки за неразходван финансов ресурс по РС №СПОР-25/04.10.2017 г. и с цел заплащане на услугите в срока на договора до 28.02.2021 г. Изменението е съществено по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
231646      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
247646      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва