Деловодна информация
00276"Български пощи"-ЕАД
ОП-1-28 02/12/2020 (дд/мм/гггг)
не
00276-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Български пощи ЕАД 121396123
ул. Академик Ст. Младенов 1, бл. 31
София BG411 1700 България
А.Маркова +359 29493233
a.markova@bgpost.bg +359 29625329

Интернет адрес/и

www.bgpost.bg

http://www.bgpost.bg/bg/zop/

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на застраховател за сключване на застраховки
66510000      
Услуги

II.2) Описание

„Гражданска отговорност на автомобилистите“ и „Застраховка на лицата в превозните средства“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
66510000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Територията на Република България

Съгласно техническите изисквания, описани в документацията.
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
36

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  766566 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
148    1   „Гражданска отговорност на автомобилистите“ и „Застраховка на лицата в превозните средства“

V.2) Възлагане на поръчката

20/06/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЗАД ОЗК Застраховане АД 121265177
Район Възраждане, ул. Света София № 7
София BG411 1000 България
headoffice@ozk.bg +359 9813122
http://www.ozk.bg/ +359 9814351
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

160617.90      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Не подлежи на обжалване.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/12/2020 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

66510000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG

Р България

Съгласно техническите изисквания, описани в документацията.
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
12

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

240817.90      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ЗАД ОЗК Застраховане АД 121265177
Район Възраждане, ул. Света София № 7
София BG411 1000 България
headoffice@ozk.bg +359 9813122
http://www.ozk.bg/ +359 9814351
не

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Съгласно чл.116, ал1, т.3 от ЗОП :
1. Действието на дог.№148/20.06.17г. се удължава, считано от датата на изтичане му до сключване на договор по обществена поръчка с № 00276-2019-0016 в частта по Обособена позиция №1.
2. Стойността на застрахователната премия се увеличава с до 80200лв.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

Поръчка №00276-2019-0019 в частта по обособена позиция№1 е в процес на обжалване.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
160617.90      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
240817.90      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва