Деловодна информация
01389Градски транспорт ЕАД
1203/2020 07/10/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
07/10/2020 (дд/мм/гггг)
01389-2020-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

25 07/10/2020 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Градски транспорт ЕАД 103003668
ул. Тролейна № 48
гр. Варна BG331 9009 България
Росица Кючукова +359 52572200
gtvarna@abv.bg +359 52755121

Интернет адрес/и

http://gtvarna.com

http://pk.gtvarna.com/


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
16 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
01389-2020-0004

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 11 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация

Процедурата в частта за Обособена позиция № 1-„Доставка нови електрически автобуси - тип "соло" и станции за зареждане към тях“ е обжалвана от заинтересован кандидат в предвидения от закона срок, като с жалбата е поискано налагане на временна мярка „спиране“. На основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП, след получаване на уведомлението от КЗК, Възложителят е изпълнил законовото си задължение и е изпратил за вписване в РОП с изх. № 919/2020/22.07.2020 г. информация при производство на обжалване, както със съобщение изх. № 918/2020/22.07.2020 г. е уведомил всички заинтересовани кандидати, за спиране на процедурата в частта за ОП1. С Определение № 681/06.08.2020 г. на КЗК по преписка № 466/2020 г., КЗК е оставила без уважение, отправеното до нея искане за налагане на временна мярка „спиране“. Определението е обжалвано с частна жалба, като с Определение № 12092/30.09.2020 г. на ВАС по адм. д. № 9610/2020 г., е оставено в сила като правилно Определението на КЗК. Във връзка с тези обстоятелства и на основание чл. 100, ал. 11 от ЗОП, за Възложителят е налице задължение да удължи сроковете по процедурата -касателно Обособена позиция № 1.

VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 Ватикана
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Срокът за подавана на жалби е съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5, б. "б" от ЗОП


07/10/2020 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Злати Петров Златев Изпълнителен директор

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Градски транспорт ЕАД 103003668
ул. Тролейна № 48
гр. Варна BG331 9009 България
Росица Кючуков +359 52572200
gtvarna@abv.bg +359 52755121

Интернет адрес/и

http://gtvarna.com

http://pk.gtvarna.com

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на екологични превозни средства и зарядни станции по 2 обособени позиции
34000000      
Доставки

„Доставка на екологични превозни средства и зарядни станции по 2 обособени позиции : Обособена позиция № 1 „Доставка нови електрически автобуси - тип "соло" и станции за зареждане към тях“ и Обособена позиция № 2 "Доставка на нови електрически автобуси – тип „съчленен“, станции за зареждане към тях и два броя бързо зарядни станции“, в рамките на проект " Екологично чист транспорт за Варна“ финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG16M1OP002-5.004 – „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния бюджет на Република България.
Раздел VI: Допълнителна информация
07/10/2020 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2020 - 282525 (година и номер на документа)
2020/S 116-282525 (напр. 2015/S 123-123456)   984032
12/06/2020 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
17/08/2020 (дд/мм/гггг)
16:30
09/11/2020 (дд/мм/гггг)
16:30
II.2.7
1
19/08/2020 (дд/мм/гггг)
10:30
11/11/2020 (дд/мм/гггг)
10:30Процедурата в частта за Обособена позиция № 1-„Доставка нови електрически автобуси - тип "соло" и станции за зареждане към тях“ е спряна, след изтичане на срока по чл. 100, ал. 1- ал. 3 от ЗОП от етап получаване на оферти. С оглед на което, следва да се счита, че Възложителят удължава всички срокове по процедурата в частта за Обособена позиция № 1 – в това число срока по чл. 33 от ЗОП, срокът за получаване на оферти, както и срокът за отварянето им.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва