Деловодна информация
00602
 
не
00602-2020-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

10 01/07/2020 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Община Мирково 000777248
ул. Александър Стамболийски № 35
с. Мирково BG412 2086 България
Нели Кенанова - специалист ППОП +359 7182-2286
info@mirkovo.bg +359 7182-2550

Интернет адрес/и

http://www.mirkovo.bg

http://mirkovo.bg/obshtestveni-poruchki


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
8 10/06/2020 (дд/мм/гггг)
00602-2020-0003

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 12, т. ___ във вр. с чл. 177 от ЗОП

1

IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация

Към момента на откриване на обществената поръчка не е осигурено необходимото финансиране за нейното изпълнение. На основание чл. 114 от ЗОП, в проекта на договора възложителят е предвидил клауза за отложено изпълнение. Договорът ще се счита изпълнен след въвеждане в експлоатация на обекта.
В процедурата за възлагане на обществената поръчка не могат да участват: лица, за които са налице основанията по чл 54 и 55 от ЗОП и лица за които са приложими националните основания за изключване, освен ако не са предприели мерки за доказване на надеждност/когато е приложимо/. Основанията за отстраняване са подробно описани в РАЗДЕЛ ІІI.УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ,т.2 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ от Документацията за обществена поръчка.

VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 Бутан
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Жалба може да подаде всяко от лицата по чл. 198, от ЗОП в 10-дневен сроки от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация и решението за прекратяване на процедурата; Жалба се подава на български език едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.


01/07/2020 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Цветанка Петкова Йотина Кмет на Община Мирково

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Община Мирково 000777248
ул. Александър Стамболийски №35
с. Мирково BG412 2086 България
Нели Кенанова - специалист ППОП +359 7182-2286
info@mirkovo.bg +359 7182-2550

Интернет адрес/и

http://mirkovo.bg

http://mirkovo.bg/obshtestveni-poruchki

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С. КАМЕНИЦА, ОБЩИНА МИРКОВО“
45231300      
Строителство

Инвестиционният проект предвижда реконструкция на главни и второстепенни клонове с обща дължина 8 668, 89 м., направа на сградни водопроводни отклонения, както и др. съоръжения по трасето, съгласно техническата спецификация и работния проект.
Раздел VI: Допълнителна информация
01/07/2020 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление


  
 -  (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   982106
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
Срок за получаване на оферти
30/06/2020 (дд/мм/гггг)
17:00
28/09/2020 (дд/мм/гггг)
17:00
IV.2.7
Условия за отваряне на офертите
02/07/2020 (дд/мм/гггг)
14:30
29/07/2020 (дд/мм/гггг)
14:30Място за отваряне на офертите: с. Мирково, ул. "Ал. Стамболииски" № 35, сградата на Общинска администрация Мирково, конферентна зала №2. На заседанието могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва