Деловодна информация
01389
826/2020 29/06/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
29/06/2020 (дд/мм/гггг)
01389-2020-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

20 29/06/2020 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Градски транспорт ЕАД 103003668
ул. Тролейна № 48
Варна BG331 9009 България
Росица Кючукова - експерт Обществени поръчки, България +359 52572200
gtvarna@abv.bg +359 52755121

Интернет адрес/и

http://www.gtvarna.com/

http://pk.gtvarna.com/


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
16 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
01389-2020-0004

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация

Настоящата обществена поръчка е „зелена“ по своята правна същност, тъй като с нея се цели получаването на продукти с намалено въздействие върху околната среда през целия им жизнен цикъл и от там - намаляване на негативното въздействие от общественото потребление върху околната среда и стимулиране на употребата, предлагането и развитието на по-екологични стоки с по-висока „обществена стойност“, повишаване на ефективността и развитие пазара на стоки и услуги по екологосъобразен и социално отговорен начин, като същевременно се насърчават и иновациите. Екологосъобразните критерии са заложени в Техническите спецификации и на двете обособени позиции на поръчката и в критериите за възлагане, по отношение закупуването на транспортни средства с конвенционално задвижване.

VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби е съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП.


29/06/2020 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Злати Петров Златев Изпълнителен директор

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Градски транспорт ЕАД 103003668
ул. Тролейна № 48
Варна BG331 9009 България
Росица Кючукова - експерт обществени поръчки +359 52572200
gtvarna@abv.bg +359 52755121

Интернет адрес/и

http://www.gtvarna.com/

http://pk.gtvarna.com/

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на екологични превозни средства и зарядни станции по 2 обособени позиции"
34000000      
Доставки

В рамките на АДБФП №BG16M1OP002-5.004-0008-С01е включена за изпълнение дейност 2: „Доставка на екологични превозни средства и зарядни станции“, в изпълнение на която се обявява и настоящата обществена поръчка с предмет:
„Доставка на екологични превозни средства и зарядни станции по 2 обособени позиции:
Обособена позиция № 1 „Доставка нови електрически автобуси - тип "соло" и станции за зареждане към тях“ и
Обособена позиция № 2 „Доставка на нови електрически автобуси – тип „съчленен“, станции за зареждане към тях и два броя бързо зарядни станции“.
Настоящата обществена поръчка е „зелена“ по своята правна същност, тъй като с нея се цели получаването на продукти с намалено въздействие върху околната среда през целия им жизнен цикъл и от там - намаляване на негативното въздействие от общественото потребление върху околната среда и стимулиране на употребата, предлагането и развитието на по-екологични стоки с по-висока „обществена стойност“.
Раздел VI: Допълнителна информация
29/06/2020 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2020 - 282525 (година и номер на документа)
2020/S 116-282525 (напр. 2015/S 123-123456)   984032
12/06/2020 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
III.2.2

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който са налице основанията по чл. 54,ал.1,т.1-7 и чл.55, ал.1, т.1-5 от ЗОП, както и нац. основания за отстраняване:
- осъждания за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 255а и чл. 256 - 260 НК (част от чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП) или информация и за престъпления, аналогични на описаните, когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна.
- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ (част от чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (част от чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);
- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;
- обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ;

Възложителят ще отстрани участник, за който са налице осн. по чл.54,ал.1,т.1-7 и чл.55, ал.1, т.1-5 от ЗОП, както и нац. основания за отстр.:- осъждания за престъпления по чл.194 - 208, чл.213а - 217, чл.219 - 252 и чл.254а - 255а и чл.256 - 260 НК (част от чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП) или информация и за престъпления, аналогични на описаните, когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна.- нарушения по чл.61,ал.1, чл.62,ал.1 или 3, чл.63, ал.1 или 2, чл.228, ал.3 от КТ (част от чл.54, ал.1,т.6 от ЗОП);- нарушения по чл.13, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (част от чл.54, ал.1,т.6 от ЗОП);- наличие на свързаност по смисъла на пар.2, т.45 от ДР на ЗОП между участници в конкретна процедура (чл.107,т.4 от ЗОП);- наличие на обстоятелство по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;- обст. чл.69 от ЗПКОНПИ;Възложителя има право да не отстрани участник на осн. по чл.55,ал.1,т.1 ЗОП ако са изпълнени условията на чл. 55,ал.4 от ЗОП.
II.2.5
1
Критериите по-долу

Критерий за качество: ДА Име: П1/ - ЕНЕРГИЙНИ РАЗХОДИ ЗА ЦЕЛИЯ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АВТОБУСИ Тежест: 15
Име: /П2/ - ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОБУСИ Тежест: 20
Име: П3 - ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Тежест: 20
Име: П 4 СРОК НА ДОСТАВКА Тежест: 15
Цена
Тежест: 30

Критерий за качество: ДА Име: П1/ - ЕНЕРГИЙНИ РАЗХОДИ ЗА ЦЕЛИЯ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АВТОБУСИ Тежест: 15
Име: /П2/ - ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОБУСИ Тежест: 20
Име: П3 - ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ Тежест: 20
Име: П 4 СРОК НА ДОСТАВКА Тежест: 5
Цена П 5
Тежест: 40
III.1.3
Изисквано минимално/ни ниво/а:

2.1.Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват производство/доставка/продажба на електрически автобуси.Изискването важи и за двете обособени позиции.

2.1.Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват производство/доставка/продажба на електрически автобуси и/или на автобуси.Изискването важи и за двете обособени позиции.
VI.3
Допълнителна информация


Настоящата обществена поръчка е „зелена“ по своята правна същност, тъй като с нея се цели получаването на продукти с намалено въздействие върху околната среда през целия им жизнен цикъл и от там - намаляване на негативното въздействие от общественото потребление върху околната среда и стимулиране на употребата, предлагането и развитието на по-екологични стоки с по-висока „обществена стойност“, повишаване на ефективността и развитие пазара на стоки и услуги по екологосъобразен и социално отговорен начин, като същевременно се насърчават и иновациите. Екологосъобразните критерии са заложени в Техническите спецификации и на двете обособени позиции на поръчката и в критериите за възлагане, по отношение закупуването на транспортни средства с конвенционално задвижване.
IV.2.2
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
20/07/2020 (дд/мм/гггг)
16:30
17/08/2020 (дд/мм/гггг)
16:30
IV.2.7
22/07/2020 (дд/мм/гггг)
10:30
19/08/2020 (дд/мм/гггг)
10:30На основание чл. 100, ал. 1 от ЗОП, Възложителят по собствена инициатива и по предложение на заинтересовани лица прави промени в обявлението и документацията за обществената поръчка.
Променената документация ще бъде публикувана в профила на купувача на Възложителя в деня на изпращане на настоящото обявление до РОП.
На основание чл. 100, ал. 7, т. 1 от ЗОП, Възложителят удължава срока за подаване на оферти, което е отразено в настоящото Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва