Деловодна информация
00016
974 26/06/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
26/06/2020 (дд/мм/гггг)
00016-2020-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

259 26/06/2020 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Община Априлци 000291627
ул.Васил Левски № 109
Априлци BG315 5641 България
Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт +359 69582222
apriltsi1976@abv.bg +359 69582285

Интернет адрес/и

https://www.obshtina-apriltsi.com/

https://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-641-content.html


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
216 01/06/2020 (дд/мм/гггг)
00016-2020-0011

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 9884070
http://www.cpc.bg +359 9807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП


26/06/2020 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Тихомир Михайлов Кукенски Кмет на Община Априлци

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

ОБщина Априлци 000291627
ул.Васил Левски № 109
Априлци BG315 5641 България
Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт +359 69582222
apriltsi1976@abv.bg +359 69582285

Интернет адрес/и

https://www.obshtina-apriltsi.com/

https://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-641-content.html

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на основна градска линия Априлци и междуградска линия Априлци - Троян
60112000      
Услуги

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е Услуга.
Предметът на обществената поръчка е извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от автобусни линии от общинската транспортна схема на община Априлци, както и областната транспорт на схема от квотата на община Априлци.
В техническата спецификация подробно са описани маршрутните разписания за всяка от автобусните линии
Раздел VI: Допълнителна информация
26/06/2020 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2020 - 981658 (година и номер на документа)
2020/S 113-274566 (напр. 2015/S 123-123456)   981658
09/06/2020 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
VI.3

Гаранция за изпълнение: За сключване на договора за обществената поръчка, избраният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 1 % (един процент) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за обезпечаване на изпълнението, следва да бъде със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на изтичане на срока на договора. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми: - парична сума в размер равен на 0,2% от стойността на договора без ДДС преведена по сметката на Възложителя: БАНКА ДСК-Априлци, BIC STSABGSF, IBAN BG82STSA93003300284710. - Безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение, издадена в полза на Възложителя покриваща размер от 1% (един процент) от стойността на договора без ДДС; - Застраховка в полза на Възложителя, която обезпечава задълженията на Изпълнителя за изпълнението на Договора, с покритие в размер на 0.2 % от стойността на договора без ДДС. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията

Гаранция за изпълнение: За сключване на договора за обществената поръчка, избраният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 0,2 % (нула цяло и два процента) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за обезпечаване на изпълнението, следва да бъде със срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на изтичане на срока на договора. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми: - парична сума в размер равен на 0,2 % от стойността на договора без ДДС преведена по сметката на Възложителя: БАНКА ДСК-Априлци, BIC STSABGSF, IBAN BG82STSA93003300284710. - Безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение, издадена в полза на Възложителя покриваща размер от 0,2 % (нула цяло и два процента) от стойността на договора без ДДС; - Застраховка в полза на Възложителя, която обезпечава задълженията на Изпълнителя за изпълнението на Договора, с покритие в размер на 0.2 % от стойността на договора без ДДС. Условията и сроковете за задържане иВъзлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва