Деловодна информация
00254
Р-2666 26/06/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
26/06/2020 (дд/мм/гггг)
00254-2020-0015 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

ОП-16 26/06/2020 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Община Рудозем 000615075
бул. България №15
Рудозем BG424 4960 България
Павлина Боюклиева - гл. експерт ЗОП +359 30699191
ob.rudozem@gmail.com +359 30699141

Интернет адрес/и

http://www.rudozem.bg/

http://www.rudozem.bg/section-16-proceduri_po_zop_sled_.html


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
13 10/06/2020 (дд/мм/гггг)
00254-2020-0015

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

1.Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;
2. Жалбата по чл. 196, ал. 5 от ЗОП се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.


26/06/2020 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Румен Венциславов Пехливанов Кмет на община Рудозем

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Община Рудозем 000615075
бул. България №15
Рудозем BG424 4960 България
Павлина Боюклиева +359 306-99191
ob.rudozem@gmail.com +359 306-99141

Интернет адрес/и

http://www.rudozem.bg/

http://www.rudozem.bg/section-16-proceduri_po_zop_sled_.html

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

“Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем за следните зимни експлоатационни сезони 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023 г.” по девет обособени позиц
90620000      
Услуги

Основните дейности по зимното поддържане включват: снегочистене (патрулно и периодично) на пътищата до постигане на съответните степен и ниво на зимно поддържане, разчистване на преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове и обезопасяване на пътищата против хлъзгане: разпръскване на пясък.
Раздел VI: Допълнителна информация
26/06/2020 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2020 - 276985 (година и номер на документа)
2020/S 114-276985 (напр. 2015/S 123-123456)   982104
10/06/2020 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
III.1.3
Изисквано минимално ниво за маршрут №4

Обособена позиция № 4 -МАРШРУТ № 4: Обща дължина – 5,4 км. и 10,0 км. вътрешни улици
? Снегопочистваща машина - 1 бр.;
? Самосвал - 1 бр.

Обособена позиция № 4 -МАРШРУТ № 4: Обща дължина – 5,4 км. и 10,0 км. вътрешни улици
? Снегопочистващи машини - 2 бр.;
? Самосвал - 1 бр.
IV.2.2
16/07/2020 (дд/мм/гггг)
17:00
03/08/2020 (дд/мм/гггг)
17:00
IV.2.7
17/07/2020 (дд/мм/гггг)
10:30
04/08/2020 (дд/мм/гггг)
10:30Възложителят е допуснал техническа грешка в обявлението за поръчка, при описване на броя на снегопочистващите машини за маршрут №4.
В документацията по настоящата обществена поръчка не е допусната същата грешка, следователно тя не подлежи на промяна.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва