Деловодна информация
00339
 
не
00339-2020-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

РД/02-00519 22/06/2020 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Община Ямбол 000970496
ул. Г. С. Раковски № 7
Ямбол BG343 8600 България
Даниела Желева +359 46681429
d.jeleva@yambol.bg +359 46662247

Интернет адрес/и

www.yambol.bg

https://yambol.bg/profile/item/265


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
РД/02-00429 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
00339-2020-0009

ІIІ: Правно основание:
Чл. 179, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от Закона за обществените поръчки, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.179 от ЗОП.


22/06/2020 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Валентин Цветанов Ревански кмет

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Община Ямбол 000970496
ул. Г. С. Раковски № 7
Ямбол BG343 8600 България
Даниела Желева +359 46681429
d.jeleva@yambol.bg +359 46662247

Интернет адрес/и

www.yambol.bg

https://yambol.bg/profile/item/265

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ИЗГРАЖДАНЕ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ПЪТИЩА, УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ"
45000000      
Строителство

Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на строително-монтажни работи за основен ремонт и реконструкция на външно изкуствено осветление на пътища, улици и площади на територията на община Ямбол.В одобрения Работен проект са посочени дейности, които ще се извършват по конкретните видове СМР, като са подробно разписани, както в него, така и в Техническата спецификация.
Раздел VI: Допълнителна информация
22/06/2020 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление


  
 -  (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   984106
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
II.1.1
„Извършване на консултантски услуги за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти, собственост на Община Ямбол по три обособени позиции”

„Извършване на консултантски услуги за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти, собственост на Община Ямбол по три обособени позиции”

„ИЗГРАЖДАНЕ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ПЪТИЩА, УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ"
III.2.2
Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 /три/ % от прогнозната стойност на договора без ДДС.

Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 /три/ % от прогнозната стойност на договора без ДДС.

Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от общата стойност на договора без ДДС, като сума представляваща 10 % от Гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане, предвидено в Договора.
VI.3

В случай, че са налице обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП,Възложителят има право да не отстрани от процедурата участник на посоченото основание,ако се докаже,че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгл. приложимите нац. правила за продължаване на стопанската дейност в държавата,в която е установен.

В случай, че са налице обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП,Възложителят няма да отстрани от процедурата участник на посоченото основание,ако се докаже,че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгл. приложимите нац. правила за продължаване на стопанската дейност в държавата,в която е установен.
VI.4.3

Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Жалба може да се подава в 10 - дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Жалба може да се подава в 10 - дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП, съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
IV.2.2
Срок за получаване на оферти
02/07/2020 (дд/мм/гггг)
17:30
13/07/2020 (дд/мм/гггг)
17:30
IV.2.7
Условия за отваряне на офертите
03/07/2020 (дд/мм/гггг)
14:00
14/07/2020 (дд/мм/гггг)
14:00Текст за промяна в Решение№РД/02-00429от12.06.2020 г. за откриване на процедурата:1.В разделIV.4)-отговорът следва да е ДА.Критериите,свързани с опазване на околната среда присъстват в критериите за подбор-1/един/брой.2.В РазделVII.3)вместо записания текст да се чете:Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.179отЗОП,съгласно разпоредбата на чл.197,ал.1,т.4отЗОП.В документацията/д-ция/вЧастI Указания в т.2.3.1.текстът "Обемът не зависи от кратността на изпълнението на дейностите и може да бъде реализирана в една или повече на брой изпълнени дейности" се заличава. Т.3.2.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3%от стойността на договора безДДС, като сума представляваща10%отГаранцията за изпълнение е предназначена за обезп.на гаранц.поддържане. В д-ция Част II ТС се допълва.В д-ция в Част III Методика за опр. на комплексна оценка за Показател П2Гаранционен срок на осветително тяло - Оценяването се извършва по следната формула П2= Сгс1/Сгсmax х 20.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва