Деловодна информация
01389Градски транспорт ЕАД
786/2020 19/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
01389-2020-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

18 19/06/2020 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Градски транспорт ЕАД 103003668
ул. Тролейна № 48
Варна BG331 9009 България
Росица Кючукова - експерт Обществени поръчки +359 52572200
gtvarna@abv.bg +359 52755121

Интернет адрес/и

http://www.gtvarna.com

http://pk.gtvarna.com


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
17 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
01389-2020-0005

ІIІ: Правно основание:
Чл. 179, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация


VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Срокът за подаване на жалби е съгласно чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП.


19/06/2020 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Злати Петров Златев Изпълнителен директор

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Градски транспорт ЕАД 103003668
ул. Тролейна № 48
Варна BG331 9009 България
Росица Кючукова - експерт Обществени поръчки +359 52572200
gtvarna@abv.bg +359 52755121

Интернет адрес/и

http://www.gtvarna.com

http://pk.gtvarna.com

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на изпълнител за проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор, необходими за захранване на станции за зареждане в автобусните депа и точки за бързо зареждане на електрически автобуси
45310000      
Строителство

Настоящата обществена поръчка се финансира във връзка с изпълнение на дейност 3: „Проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор, необходими за захранване на станции за зареждане в автобусните депа и точки за бързо зареждане на електрически автобуси“, включена в обхвата на проект: „Екологично чист транспорт за Варна“.
Чрез реализацията на проекта ще се допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Варна посредством намаляване наднормените нива на ФПЧ и азотни оксиди за достигане на утвърдените норми в атмосферния въздух чрез предприемането на мерки за подмяна на старите превозни средства на обществения градски транспорт с модерни, екологични транспортни средства.
Раздел VI: Допълнителна информация
19/06/2020 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление


  
 -  (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   984063
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
II.2.13

Проект: "Екологично чист транспорт за Варна“ финансиран от Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-5.004-0008-С01.

Проект: "Екологично чист транспорт за Варна“ финансиран от Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-5.004-0008-С01. Дейност 3: „Проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор, необходими за захранване на станции за зареждане в автобусните депа и точки за бързо зареждане на електрически автобуси“, включена в обхвата на проект: „Екологично чист транспорт за Варна“, е предвидено да бъде финансирана в рамките на недопустимите разходи по процедурата за предоставяне на БФП, поради надвишаване на максимално допустимите разходи по проекта. Недопустимите разходи по проекта са осигурени от страна на Община Варна – Партньор съгласно АДБФП.
III.2.2

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който са налице основанията по чл. 54,ал.1,т.1-7 и чл.55, ал.1, т.1-5 от ЗОП, както и нац. основания за отстраняване:
- осъждания за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 255а и чл. 256 - 260 НК (част от чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП) или информация и за престъпления, аналогични на описаните, когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна.
- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ (част от чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (част от чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП);
- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;
- обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ;

Възложителят ще отстрани участник, за който са налице осн. по чл.54,ал.1,т.1-7 и чл.55, ал.1, т.1-5 от ЗОП, както и нац. основания за отстр.:- осъждания за престъпления по чл.194 - 208, чл.213а - 217, чл.219 - 252 и чл.254а - 255а и чл.256 - 260 НК (част от чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП) или информация и за престъпления, аналогични на описаните, когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна.- нарушения по чл.61,ал.1, чл.62,ал.1 или 3, чл.63, ал.1 или 2, чл.228, ал.3 от КТ (част от чл.54, ал.1,т.6 от ЗОП);- нарушения по чл.13, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (част от чл.54, ал.1,т.6 от ЗОП);- наличие на свързаност по смисъла на пар.2, т.45 от ДР на ЗОП между участници в конкретна процедура (чл.107,т.4 от ЗОП);- наличие на обстоятелство по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;- обст. чл.69 от ЗПКОНПИ;Възложителя има право да не отстрани участник на осн. по чл.55,ал.1,т.1 ЗОП ако са изпълнени условията на чл. 55,ал.4 от ЗОП.
III.1.3
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът следва да е изпълнил за последните три години, считано от датата на подаване на офертата дейности - услуги с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката.
При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в ЕЕДОП, отнасяща се за услуги с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката.
Документи за доказване на изискването - съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2, предложение второ от ЗОП: списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга.
2.Участникът следва да е изпълнил за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата дейности – строителство с предмет идентичен или сходен с този на поръчката.
При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в ЕЕДОП, отнасяща се за строителство с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.

1. Участникът следва да е изпълнил за последните 3 год., сч. от датата на подав. на оферт. дейн.- усл. с предмет, идент. или сходни с тези на поръчката.При подаване на оф. Уч. следва да деклар. изиск. инф. отн. изискв. по т.1 в Част IV: „Критерии за подбор“, буква В: „Технически и професионални способности" от ЕЕДОП, отнас. се за усл. с предмет, идент. или сходен с тези на поръчката.
Док. за доказ.на изискв- - съгл. чл.64,ал. 1,т.2, предложение второ от ЗОП: спис. на услу., които са идент. или сх. с предмета на общ. пор., с посочване на стойн., датите и получ., заедно с доказ. за извърш. усл.
2.Уч. следва да е изпълнил за последните пет години, счит. от дат. на подав.на офертата дейности – строителство с предмет идент. или сходен с този на поръчката.При подав на офер. Участникът следва да декларира изиск инф. отн. изискв по т. 2 в в Част IV: „Критерии за подбор“, буква В: „Технически и професионални способности" в ЕЕДОП, отнас. се за строит. с предм., идент. или сход. с пор.
III.1.3
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

3.Участниците да разполагат с изискуемия минимален брой технически персонал.
При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в ЕЕДОП.
Документи за доказване на изискването: Списък на техническите лица по длъжности, заети с дейността, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството, придружен от копия от документи (дипломи и/или сертификати и/или други еквивалентни документи – заверени копия), удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на служителите на участника, включително на ръководните му кадри.

3.Участниците да разполагат с изискуемия минимален брой технически персонал.
При подаване на офертата Участникът следва да декларира изискуемата информация относно изискването по т.3 в Част IV: „Критерии за подбор“, буква В: „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП.
Документи за доказване на изискването съгласно чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП: Списък на лицата, които ще изпълняват строителството;
IV.2.2
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
08/07/2020 (дд/мм/гггг)
16:30
15/07/2020 (дд/мм/гггг)
16:30
IV.2.7
Условия за отваряне на офертите
10/07/2020 (дд/мм/гггг)
10:30
17/07/2020 (дд/мм/гггг)
10:30На основание чл. 179, ал. 1 от ЗОП, Възложителят по собствена инициатива прави промени в обявлението и документацията за обществената поръчка.
Променената документация ще бъде публикувана в профила на купувача на Възложителя в деня на изпращане на настоящото обявление до РОП.
На основание чл. 179, ал. 2 от ЗОП, Възложителят удължава срокът за подаване на оферти, което е оотразено в настоящото Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва