Деловодна информация
00981Национална гвардейска част
СИ-16-Т-70 09/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00981-2020-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

СИ-16-Т-70 09/06/2020 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Национална гвардейска част 129009030
булевард Асен Йорданов №2
София BG411 1113 България
полковник Йордан Иванов Витанов +359 889314402
ngch@guards-bg.com +359 29228948

Интернет адрес/и

https://www.guards-bg.com/

http://www.guards-bg.com/index.php/procurement/protzeduri


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
СИ-16-Т-60 02/06/2020 (дд/мм/гггг)
00981-2020-0001

ІIІ: Правно основание:
Чл. 179, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация

Изменението на обществената поръчка с предмет "1013/Текущ ремонт на щаба на Националната гвардейска част-сграда №19" е свързано с потвърдено финансово осигуряване на етап №1 към момента на откриване на процедурата.

VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
булевард Витоша №18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Жалбите се подават съгласно чл.197, ал.1,т.4 отЗОП.


09/06/2020 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Кънчо Иванов Иванов командир на националната гвардейска част

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Национална гвардейска част 129009030
булевард Асен Йорданов №2
София BG411 1113 България
полковник Йордан Иванов Витанов +359 889314402
ngch@guards-bg.com +359 29228948

Интернет адрес/и

https://www.guards-bg.com/

http://www.guards-bg.com/index.php/procurement/protzeduri

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

„1013/ Текущ ремонт на щаба на Национална гвардейска част - сграда № 19”
45000000      
Строителство

Текущият ремонт на щаба на Национална гвардейска част - сграда № 19 ще се извърши на два етапа:Етап 1 - включва следните части: „Архитектурна” - външно саниране, „ВиК” и „Геодезия – вертикална планировка” и Етап 2 - включва следните части: „Архитектурна” - вътрешно преустройство, „Електрическа”, „ОВК”, и „ВиК”. Подробно видовете и количествата строително-монтажните работи са описани в инвестиционния проект и количествените сметки за етап 1 и етап 2 /приложения към документацията/
Раздел VI: Допълнителна информация
09/06/2020 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление


  
 -  (година и номер на документа)
 (напр. 2015/S 123-123456)   980146
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
II.2.14

Към датата на откриване на настоящата процедурата не е осигурено финансиране за етап № 1 и етап № 2, предвид което и съгласно чл. 114 от ЗОП в проекта на договор ще бъде включена клауза за отложено изпълнение. В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

Към датата на откриване на настоящата процедурата не е осигурено финансиране за етап № 2, предвид което и съгласно чл. 114 от ЗОП в проекта на договор ще бъде включена клауза за отложено изпълнение. В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.
VI.3

Към датата на откриване на настоящата процедурата не е осигурено финансиране за етап № 1 и етап № 2, предвид което и съгласно чл. 114 от ЗОП в проекта на договор ще бъде включена клауза за отложено изпълнение.

Към датата на откриване на настоящата процедурата не е осигурено финансиране за етап № 2, предвид което и съгласно чл. 114 от ЗОП в проекта на договор ще бъде включена клауза за отложено изпълнение.
VI.3

Строително монтажните работи по етап № 1 ще започнат след осигуряване на необходимите финансови средства през 2020 г. и ще завършат през настоящата година.

Текста се премахва.В "Документация за участие, стр.5 текста "Към датата на откриване на настоящата процедурата не е осигурено финансиране за етап № 1 и етап № 2, предвид което и съгласно чл. 114 от ЗОП в проекта на договор ще бъде включена клауза за отложено изпълнение" придобива следната редакция:"Към датата на откриване на настоящата процедурата не е осигурено финансиране за етап № 2, предвид което и съгласно чл. 114 от ЗОП в проекта на договор ще бъде включена клауза за отложено изпълнение".
В "Документация за участие, стр.5 текста "Строително монтажните работи по етап № 1 ще започнат след осигуряване на необходимите финансови средства през 2020 г. и ще завършат през настоящата година" се премахва.
В проекта на договор - Приложение №12 към документацията за участие, раздел IV "Срок на договора и срок за изпълнение на строително-монтажни работи" , в чл.7, ал.3 се заличава текста "етап 1 и/или".

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва