Деловодна информация
01271СО-район "Сердика"
РСР20-ДИ05-250(1) 20/05/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
20/05/2020 (дд/мм/гггг)
01271-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Обявление за изменение или допълнителна информация

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Кметът на СО-район Сердика 0006963270476
бул.Княгиня Мария-Луиза 88
София BG411 1202 България
Елина Темелкова, старши юрисконсулт +359 887227992
kmet.serdika@abv.bg +359 28322095

Интернет адрес/и

www.serdika.bg

http://www.serdika.bg/index.php/2-uncategorised/66-2017-08-28-17-45-10

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на гориво за отопление за стационарни отоплителни инсталации в учебни и детски заведения на територията на СО-район "Сердика"
09135100      
Доставки

Доставка на гориво за отопление с CPV код - 09135100-5 за общински училища, детски градини и ясла на територията на СО-район "Сердика", както следва: 58 ОУ - кв. "Орландовци", ул. "Железопътна" №65; 59 ОУ - кв. "Малашевци", ул. Кестен №1; 60 ОУ - кв. "Бенковски", ул. "Наука" 2; ПГИИ - кв. "Орландовци", ул. "Проф. Н. Райнов" №2; ДГ №131 - кв. "Малашевци", ул. Училищна" №10; ДГ №149 - кв. "Орландовци", ул. "Железопътна" №22 и Детска ясла №70 - ул. "Ком" №24. Доставката следва да се осъществява в период 2017г.-2019г, при 200 000л./годишно. Посоченото количество е прогнозно, поради което може да бъде променено съобразно нуждите на възложителя. Възложителят си запазва правото да не усвои (да не закупи) гориво в посочения обем. Приложим за сключване на договора е Закона за стоковите борси и тържищата(чл.79, ал.4 от ЗОП).
Раздел VI: Допълнителна информация
20/05/2020 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2017 - 084207 (година и номер на документа)
2017/S 046-084207 (напр. 2015/S 123-123456)   774907
02/03/2017 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
V
Редакция на номер

Поръчка № (Договор №): 01271-2017-0001

Поръчка № (Договор №): РСР17-ДГ55-1Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва